Acıbadem Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Acıbadem’de avukat ve hukuk bürosu numaraları?

İstanbul’da bulunan hukuk bürolarının herhangi birinden hukuki riskleri hesaplamanız ve ihmale mahal vermemeniz için ilgili dava türünde bilgili ve tecrübeli avukatlardan hizmet alınabilmektedir.

Acıbadem’de en iyi avukat kimdir?

Acıbadem’de avukatlık mesleğini icra eden birçok avukat bulunmaktadır. Bazı hukuk bürolarının sadece belirli davalarla ilgilenip bu uyuşmazlık türlerinde hukuki hizmet verdikleri görülmektedir. Bu nedenle avukatlar arasında kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de boşanma avukatı ve ücretleri?

Boşanma avukatı, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları eşler, çocuklar ve mali yönden hızlı bir şekilde tespit ederek hukuki yollarla çözümleyen dava vekili olarak isimlendirilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen genel ve özel boşanma sebeplerinden kaynaklı evliliği sona erdirme hususunda eşlerin evlilikten doğan haklara kavuşması konusunda talepleri hukuki zeminde somutlaştırır.

Türk hukuk mevzuatında boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Boşanma davalarında hukuki hizmet sağlayan avukatlar yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirleyecektir. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Mal paylaşımı davası
 • Nafaka davası
 • Velayet davası

Acıbadem’de en iyi boşanma avukatı kimdir?

Boşanma davalarıyla ilgilenen her avukat Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerinin sözünü ve ruhunu anlayarak en iyi şekilde uygulaması gerekmektedir. Bu sebeple en iyi boşanma avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de boşanma davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesine göre; boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Acıbadem’de oturan dava tarafları İstanbul Anadolu Adliyesi Aile Mahkemelerinde dava açabilir.

Acıbadem’de gayrimenkul-tapu avukatı ve ücretleri?

Gayrimenkul - tapu avukatı, taşınmazlarla ilgili davalara bakan, tapuya konu olan alım ve satım işlemleriyle işleriyle ilgilenen avukatlar gayrimenkul - tapu avukatı olarak bilinmektedir fakat Türk hukuk mevzuatında gayrimenkul-tapu avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar tapu davalarına bakabilir. Gayrimenkul-tapu davalarına bakan avukatlar, dava değerine ve açılacak olan dava türüne göre yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

Genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen gayrimenkul-tapu davalarında uzmanlaşan avukatlar şu davalara bakar:

 • Tapu iptal ve tescil
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası
 • Kira tespit davası
 • Kira uyarlama davası
 • Tahliye davası
 • Ecrimisil davası
 • Muhdesatın aidiyeti davası
 • Şufa (önalım) davası

Acıbadem’de en iyi gayrimenkul-tapu avukatı kimdir?

Her avukat, gayrimenkul ve tapu işlemleri sırasında profesyonel takip hizmeti sunarak hukuki zeminde danışmanlık hizmeti verebilir. Bu bakımdan kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de gayrimenkul-tapu davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesine göre; “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.” Taşınmazı Acıbadem’de bulunan dava tarafı; istisnai durumlar dışında İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemelerinde davasını açabilir.

Acıbadem’de miras avukatı ve ücretleri?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras hukuku alanında miras bırakanın ölümüyle birlikte açılan mirastan kaynaklı ölüme bağlı tasarruflara, terekenin paylaşımına, miras paylarının devrine ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan dava vekilleri miras avukatı olarak bilinmektedir.

Türk hukuk mevzuatında miras avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Esasında bütün avukatlar miras davalarına bakabilir. Miras davaları kapsamında hukuki süreci yürütecek olan avukat, dava değerine ve yapılacak olan işlemlere göre avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla vekalet ücreti belirleyecektir.

Miras davalarında uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Tenkis davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Mirasın reddi davası
 • Muris muvazaasından kaynaklanan davalar
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davası

Acıbadem’de en iyi miras avukatı kimdir?

Miras hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. En iyi miras avukatı şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de miras davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesine göre; terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalarda, terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalarda ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir. Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Yetki koşulları sağlandığı takdirde Anadolu Adliyesi sulh hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

Acıbadem’de işçi-iş hukuku avukatı ve ücretleri?

4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan iş hukuku alanında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan ve işçinin hukuki durumlarının düzenlenmesi ve korunması ihtiyacı nedeniyle dava vekilliği yapan kimselere, vatandaşlar arasında işçi avukatı denilmektedir fakat Türk hukuk mevzuatında işçi-iş hukuku avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar iş hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir. İş davalarıyla ilgilenen avukatlar, işçinin kıdemi yaşanılan uyuşmazlık gibi durumları göz önünde bulundurarak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

İş hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İşe iade davası
 • Mobbing davası
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşçilik alacakları davaları

Acıbadem’de en iyi işçi-iş hukuku avukatı kimdir?

İş hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. Avukatlar arasında en iyi iş-işçi avukatı şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de işçi-iş hukuku davaları hangi mahkemede adliyede görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre; İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir. İşin yapıldığı yer Acıbadem olması durumunda dava tarafı davasını, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde iş davalarına bakmakla görevli iş mahkemelerinde davasını açabilir.

Acıbadem’de ceza-ağır ceza avukatı ve ücretleri?

Ceza - ağır ceza avukatı; soruşturma aşamasında şüpheli ile görüşme ve yazışma yetkileri bulunan, lehine savunma yapabilmek adına dosyayı inceleyebilen veya mağdurun haklarını gözeterek vekilliğini üstlenen, ceza hukukuyla ilgili işlemleri hukuka uygun olarak takip eden kimsedir.

Türk hukuk mevzuatında ağır ceza avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Esasında bütün avukatlar ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir. Ceza davalarında hukuki hizmet sağlayan avukatlar, davanın görüleceği mahkeme ve suç tipi gibi hususları değerlendirerek yasal sınırları dikkate alarak vekalet ücreti belirleyecektir.

Ceza hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Kasten öldürme
 • Dolandırıcılık davaları
 • Hakaret davaları
 • Uyuşturucu davaları
 • Tehdit davaları vb. kanunda düzenlenen suç şekillerine göre davalar.

Acıbadem’de en iyi ağır ceza avukatı kimdir?

Ceza hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, savunmasını kurallara uygun yaparak müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar.

Acıbadem’de ceza-ağır ceza davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir Genel mahkemeler dışında suç işleyenin sıfatı ya da suçun niteliği sebebiyle ceza davaları özel mahkemelerde de görülebilmektedir.

Ceza davalarında davaya bakma yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Suçun işlendiği yerin Acıbadem olması halinde dava İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suçun niteliğine göre asliye ceza mahkemelerinde veya ağır ceza mahkemelerinde görülecektir.

Acıbadem’de iş kazası avukatı ve ücretleri?

İş kazası avukatı; işçinin çalışma koşullarından kaynaklı meydana gelebilecek tehlikelerden doğan kazalar sonucunda müvekkilini korumaya yönelik savunmayı yapan dava vekilidir.

Türk hukukunda yasal olarak avukatlar arasında branş sınırlaması şeklinde bir sistem olmadığından iş kazası avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. İş kazası nedeniyle yaşanılan uyuşmazlıklarda işçide meydana gelen zarar ve talepler neticesinde yasal sınırlar göz önünde bulundurularak vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Acıbadem’de en iyi iş kazası avukatı kimdir?

İş kazaları alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. Nitelik itibariyle avukatlar arasında kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de iş kazası davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş kazalarında yetkili mahkeme iş kazasının veya zararın  meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Kazanın gerçekleştiği yer veya işçinin ikametgahı Acıbadem’de olduğu durumda dava İstanbul Anadolu Adliyesi iş mahkemelerinde görülecektir.

Acıbadem’de icra-iflas avukatı ve ücretleri?

İcra-iflas avukatı; temelde borçlunun mal varlığına hukuken el konulabilmesi konusunda alacaklı adına yasal icra takibi yapan kimsedir. Cebri icradan kaynaklanan ihtilafları çözümleyecek olan dava vekili, takip işlemlerinizi hukuki zeminde süresinde ve usulüne uygun olarak takip eder. Türk hukuk mevzuatında icra-iflas avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar icra-iflas hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir. İcra iflas davalarıyla ilgilenen avukatlar, açılacak olan davanın türü ve dava değerini dikkate alarak avukatlık asgari ücret tarifesindeki sınırları göz önünde bulundurmak koşuluyla vekalet ücreti belirleyecektir.

İcra-iflas hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Menfi tespit davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İtirazın iptali davası
 • Alacak davası
 • İstirdat davası
 • İstihkak davası

Acıbadem’de en iyi icra-iflas avukatı kimdir?

İcra-iflas hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda hukuki destek sağlar. Bu sebeple nitelik açısından kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de icra-iflas davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

İcra takibi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başlatıldıysa icra mahkemesinde şikayet incelenmesi, itirazın kaldırılması taleplerinin incelenmesi, ihalenin feshi ve istihkak davası açılabilir. İflas davaları için borçlunun muamele merkezi Acıbadem ise İstanbul Anadolu Adliyesi asliye ticaret mahkemesinde dava açılmalıdır.

Acıbadem’de bilişim-siber suçlar avukatı ve ücretleri?

Günümüz dünyasında meydana gelen teknolojik gelişim ve değişimler nedeniyle bilişim araçlarıyla işlenen suçlar da doğal olarak artmıştır. Bilişim-siber suçları avukatı, temelde veri iletmeyi sağlayan iletişim ağı üzerinden bilgileri ele geçirilen mağdurları korumaya yönelik vekillik yapmaktadır.

Uygulamada sıkça karşımıza çıkan bilişim-siber suçlar avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. Bilişim siber suçlarından kaynaklanan davalarla ilgilenen avukat, İşlenen suçun türüne, harcanan emek ve mesaiye göre yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

Bilişim hukukundan kaynaklanan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Bilişim sistemlerine sızma suçundan doğan davalar
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
 • Bilişim sistemine girme suçu

Acıbadem’de en iyi bilişim-siber suçlar avukatı kimdir?

Bilişim- siber suçlar alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar nedeniyle zarara uğrayan müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki destek sağlar. Bu bakımdan kıyas yapıp en iyi nitelendirmesi yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de bilişim-siber suçlar davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim suçlarında suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Suçun niteliğine ve ceza miktarına göre bazı bilişim suçları ağır ceza mahkemelerinde, bazı bilişim suçları ise asliye ceza mahkemelerinde görülecektir.

Bu nedenle suçun işlendiği yer Acıbadem’de ise suçun niteliğine göre İstanbul Anadolu Adliyesi uzman ağır ceza mahkemelerinde veya uzman asliye ceza mahkemelerinde dava görülecektir.

Acıbadem’de kira avukatı ve ücretleri?

Kira avukatı, günümüzde uygulamada çok sık karşılaşmaya başladığımız kiraya veren ve kiracı arasında doğan anlaşmazlıklarda konut veya çatılı işyeri kira kontratlarını düzenlemek ve ilgili protokolleri hazırlamak konusunda müvekkiline yardımcı olmanın yanı sıra tahliye davalarının takibini yapan vekildir. Esasında vekalet alan her avukatın hukuki konularda hizmet sunabileceğinden salt kira avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır. 

Kira davalarında hukuki hizmet sağlayan avukat, kira sözleşmesinin değerini ve yapılacak olan işlemleri de göz önünde bulundurarak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirleyecektir.

Kira hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Kira tespit davası
 • Tahliye davası
 • Kira bedelinin uyarlanması davası

Acıbadem’de en iyi kira avukatı kimdir?

Kira hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. Avukatlar arasında en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de kira davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira ilişkilerinden doğan davalarda yetkili mahkeme kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesidir. Genel görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir. Özel  hükümler geçerliyse genel kural uygulanmayacaktır. Kira sözleşmesinin ifa edileceği yer Acıbadem’de olması durumunda İstanbul Anadolu Adliyesi sulh hukuk mahkemelerinde dava görülecektir.

Acıbadem’de sağlık-malpraktis avukatı ve ücretleri?

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları kapsamında malpraktis kavramı; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da hekim/doktor hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bu nedenle zarara uğrayan kişiyi davası çözümlenmek üzere temsil eden kimseye vatandaşlar arasında sağlık-malpraktis avukatı denilmektedir. Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda, yanlış tedavi nedeniyle uğranılan zararlarda veya sağlık çalışanlarına yönelik uygunsuz tavır takınarak şiddet içeren eylemlerde bulunan kimselere karşı görülen davalara sağlık hukuku ile ilgilenen avukatlar bakmaktadır.

Avukatlık mesleğinde sağlık- malpraktis avukatı olarak bir branşlaşma söz konusu değildir. Her avukat kanuna ve usule uygun olarak bu davalara bakabilir. Malpraktisten kaynaklanan uyuşmazlıklarda hastada meydana gelen zarar ve harcanacak olan mesai göz önünde bulundurularak avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Sağlık hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Hekim hatasından kaynaklanan maddi tazminat davaları
 • Hekim hatasından kaynaklanan manevi tazminat davaları

Acıbadem’de en iyi sağlık-malpraktis avukatı kimdir?

Sağlık hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak adına hukuki destek sağlar. Bu sebeple avukatlar arasında nesnel değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de sağlık-malpraktis davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bağımsız çalışmakta olan veya özel bir sağlık kuruluşunda çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan maddi manevi tazminat taleplerinde görevli mahkemeler tüketici mahkemeleridir.

Kamuya bağlı hastaneler veya sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan davalarda ise idare mahkemeleri görevlidir. Genel ve özel yetki kuralları gereği yetkili mahkemeler değişiklik gösterebilir. Acıbadem ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Acıbadem’de vergi avukatı ve ücretleri?

Vergi avukatı; devlet ile birey arasında vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların çözümlenmesinde yardımcı olan müvekkili lehine iptal ve tam yargı davası açabilen veya müvekkili aleyhine açılan davayı takip etme yetkisine sahip menfaat dengesini sağlayan dava vekilidir. Türk hukuk mevzuatında branş sınırlaması bulunmadığından salt vergi avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Vergi davalarıyla ilgilenen avukat, yapılacak olan işleme ve değerine göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır. Vergi hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak, vergi hukukundan kaynaklanan tam yargı ve iptal davalarına bakmaktadır.

Acıbadem’de en iyi vergi avukatı kimdir?

Vergi hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda hukuki destek sağlar. Bu sebeple en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de vergi davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İYUK 37/a hükmü gereğince tarh ve tahakkuk aşamasına gelmiş vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlerle ilgili vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, uyuşmazlık konusu kamu alacağını tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Acıbadem’de ticaret-şirket avukatı ve ücretleri?

Ticaret-şirket avukatı; Türk Ticaret Kanunu kapsamında kişi ve kurumlar arasındaki ticarete ilişkin hukuki uyuşmazlıklar ve şirketleri ilgilendiren sözleşmelerin kontrolünü sağlamak hususunda yol gösteren hukuki bilgiye sahip olan ve bu alandaki davaların takibini yapan kimsedir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan ticaret-şirket avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır.

Her avukat bu davalara bakabilir. Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırlaması gibi bir sistem söz konusu değildir. Ticaret hukuku alanında hukuki hizmet sunan avukat, açılacak olan dava türü ve yapılacak olan işlemleri değerlendirerek yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti belirleyecektir.

Ticaret hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İstirdat davası
 • İhalenin feshi davası
 • Mal kaçırma davası
 • Haksız rekabet davası
 • İflas erteleme davaları
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Ortaklıktan çıkma davaları

Acıbadem’de en iyi şirket avukatı kimdir?

Ticaret hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik profesyonel hizmet sunar. Avukatlar arasında nesnel bir biçimde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de ticaret-şirket davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ticaret Kanunu’nun 5. maddesine göre; Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeridir. Dava tarafları tacirler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Acıbadem ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bağlıdır.

Acıbadem’de marka-patent avukatı ve ücretleri?

Marka-patent avukatı; patent sahiplerinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine karşı hazırlıklı olmalarını, uyum sağlamalarını sağlayan ve tescil ve başvuru sürecinde yardımcı olan vekildir.

Marka-patent alanında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgilenen avukat, açılacak olan dava türüne ve yapılacak olan işlemlere göre yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

Marka hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar şu davalara bakar:

 • Marka hakkına tecavüz davası
 • Maddi ve manevi tazminat davası

Acıbadem’de en iyi marka-patent avukatı kimdir?

Marka-patent hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki süreci yönetmektedir. Bu sebeple avukatlar arasında nesnel bir kıyas ölçütü bulunmamaktadır.

Acıbadem’de marka-patent davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka- patente ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme; dava konusuna göre fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleridir. Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 hükmü gereğince patent hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

Buna göre davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer Acıbadem’de ise Anadolu Adliyesi fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinde dava açılabilir.

Acıbadem’de deniz hukuku avukatı ve ücretleri?

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen deniz hukuku kapsamında gemilerin denizde seyrüseferi dolayısıyla kişilerle devletler veya devletler arası ortaya çıkan çeşitli hukuki ilişkilerde uyuşmazlıkları çözümlemeye yardımcı olan avukatlar, vatandaşlar arasında deniz hukuku avukatı olarak nitelendirilmektedir.

Deniz hukukundan kaynaklanan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Deniz sigortasından doğan tazminat davaları
 • Gemi ipoteği ve teminatlardan kaynaklanan davalar
 • Navlun sözleşmesinden doğan davalar
 • Çatma nedeniyle doğan davalar
 • Yükün hasar ve ziyaı nedeniyle tazminat davaları
 • Gemi kira sözleşmesinden doğan davalar

Acıbadem’de en iyi deniz hukuku avukatı kimdir?

Kendi içinde bağımsız ve geniş bir alanı olan deniz hukukunda uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik profesyonel hukuki hizmet sunar. Bu sebeple nitelik açısından avukatlar arasında kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de deniz hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz ticareti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türk Ticaret Kanunu 5/2 hükmü gereğince ayrıca özel olarak yetkilendirilmiş asliye ticaret mahkemesi görevli olacaktır. Acıbademi ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Acıbadem’de tazminat avukatı ve ücretleri?

Tazminat avukatı, genel ve özel kanunlarda düzenlenen hukuki uyuşmazlıklarda haksız fiil ve eylem nedeniyle uğranılan zararların karşılanması ve mağduriyetin giderilmesinde hukuki hizmet sunmaktadır.

Her ne kadar vatandaşlar arasında tazminat davalarına bakan avukatlara tazminat avukatı denilse de mevzuatımızda kavram olarak tanımlanmamıştır. Her avukat esasında bu davalara bakabilir. Tazminat davalarında hukuki hizmet sunan avukatlar talep edilenleri ve yasal sınırları dikkate alarak vekalet ücretini belirleyecektir.

Acıbadem’de en iyi tazminat avukatı kimdir?

Tazminat konulu davalarda uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak adına hukuki destek sunar. Bu açıdan avukatlar arasında en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de tazminat davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Maddi ve manevi tazminat davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 6. maddesine göre; Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Tazminat davaları genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Acıbadem ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Acıbadem’de idare avukatı ve ücretleri?

İdare avukatı; idare ile gerçek veya tüzel kişi arasında veya başka bir idare ile ilgili uyuşmazlıklarda dava ve işlerin görülmesinde, iptal ve tam yargı davaları konusunda idarenin verdiği zarar nedeniyle menfaati ihlal edilerek hak kaybına uğramış kişilere hukuki hizmet sunan vekildir. Türk hukuk mevzuatında branş sınırlaması bulunmadığından salt idare avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır. 

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgilenen avukat yapılacak işlemleri ve yasal sınırları göz önünde bulundurarak vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

İdare hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İptal davası
 • Tam yargı davası

Acıbadem’de en iyi idare avukatı kimdir?

İdare hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan ve mevzuatı güncel olarak takip eden her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik, haklarını korumak adına profesyonel hizmet sunar. Bu nedenle avukatlar arasında nesnel bir kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de idari davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu 32. maddesine göre; göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

Acıbadem’de sigorta avukatı ve ücretleri?

Sigorta avukatı, rizikonun tespiti ve zararın sigorta kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi ile zararın tazmini konularında hukuki destek sağlayan vekildir. Esasında vekalet verildiği takdirde her avukatın sigorta davalarıyla ilgilenebileceğinden salt sigorta avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır. 

Sigorta davalarıyla ilgilenen avukat, açılacak olan davanın türü, harcanacak olan emek ve mesai gibi unsurları göz önünde bulundurarak avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla vekalet ücreti belirleyecektir.

Sigorta hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Hizmet tespit davası
 • Rücu davası
 • Araç değer kaybı davası
 • Taşımacılıktan doğan davalar

Acıbadem’de en iyi sigorta avukatı kimdir?

Sigorta hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda hukuki destek sağlar. Bu sebeple en iyi şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de sigorta davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 15. maddesine göre; zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.

Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Görevli mahkeme uyuşmazlık türüne ve taraflarına göre değişkenlik gösterebilmekte olup asliye ticaret mahkemesi veya tüketici mahkemesi görevli olabilmektedir. Yetki koşulları sağlandığı takdirde Anadolu Adliyesi'nde bulunan mahkemelerde dava açılabilir.

Acıbadem’de arabulucu avukatı ve ücretleri?

Arabulucu avukat konuyu nihayete erdiremeyen tarafları bir araya getirerek iletişimlerini kolaylaştıran ve kendi çözümlerini bulmalarına hukuki zeminde yardımcı olan kişidir. Esasında 5 yıllık kıdemi bulunan her avukat arabuluculuk eğitimini tamamlayarak ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olarak arabulucu olabilir.

Acıbadem’de bayan avukat?

Kadın müvekkillerin kadın avukat seçimi özellikle boşanma davalarında daha yoğun görülür. Teknik bilgi açısından cinsiyet ayrımı yapılması doğru olmasa da kadınların birbirlerini anlayabildiği aile içi problemleri ve özel hayatları doğal olarak olabilmektedir.

Acıbadem’de İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Elbette olabilir. Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da uzmanlaşan, yıllarca emeğini öğrenmeye ve tecrübe edinmeye harcayan donanımlı avukatlar vardır fakat en ünlü olarak bir kimseyi atfetmek nesnel olarak doğru olmayacaktır.

Acıbadem’de en iyi hukuk bürosu var mı?

Her hukuk bürosu belirli alanlarda çalışmalar yapabilir. Bu nedenle en iyi hukuk bürosu olarak nesnel ölçütte bir nitelendirme yapmak mümkün değildir. Hukuki problemi çözme sanatını icra eden her avukat, mesleğini en iyi şekilde yapmaktadır.

Acıbadem’de avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlanır. Bu tarifedeki miktar ve oranlar doğrultusunda asgari kısıtlamalar ile yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti serbestçe kararlaştırılabilir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

İstanbul Barosu’nun fiyat tarifesinde yayımlanan ücretler sadece tavsiye niteliğindedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi yayımlanır. Yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere avukatlar dava türü, harcanan emek ve mesaiye göre ücret belirler.

Acıbadem’de avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Elbette olabilir. Yaşayabilme olasılığınız olan bağlantı problemleri dışında Google Meets, Skype, WhatsApp, Zoom gibi uygulamalar aracılığıyla yüz yüze yapılan görüşmelerdeki gibi verim alabilirsiniz.

Acıbadem’e yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?