Beylikdüzü Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Beylikdüzü avukat ve hukuk bürosu numaraları

İstanbul’da Beylikdüzü ilçesinde bulunan avukatlar ve hukuk büroları ile ilgili numara bilgileri gerek bu konuda bilgilendirici internet sitelerinden gerekse İstanbul Barosu’nun internet sitesinde yer alan bilgiler vasıtasıyla temin edilebilir.

Ayrıca İstanbul’da bulunan herhangi bir avukat veya hukuk bürosundan hukuki destek alınabilmektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi avukat kimdir?

Beylikdüzü ilçesinde hizmet veren avukat ve hukuk büroları ile ilgili böyle bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Gerekli vekalet işlemleri tamamlandıktan sonra avukatlık ruhsatına sahip her avukat vekalet veren adına gerekli tüm hukuki işlemleri göremeye yetkilidir yine her avukat kendi isteği doğrultusunda farklı alanlarda uzmanlaşabilir ve bu konularda hukuki hizmet verebilir.

Beylikdüzü Boşanma avukatı ve ücretleri

Boşanma avukatı, diğer bir deyişle aile hukuku alanında tecrübeli ve uzmanlaşmış avukatlar; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet davası, nafaka davası, tazminat davası gibi hak taleplerinde ve diğer tüm aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Beylikdüzü ilçesinde hizmet veren avukatlar ve hukuk büroları arasında aile hukuku alanında uzmanlaşmış, ağırlıklı olarak bu alanda dava ve takip işleri yapan avukatlar mutlaka bulunmaktadır fakat her avukatın farklı alanlarda hukuki hizmet verebileceği göz önünde bulundurularak ve avukatlık mesleği çerçevesinde vekalet verilen avukatın tüm dava ve işlerde takip yetkisi bulunduğundan dolayı “Boşanma Avukatı” tanımı yapmak doğru değildir.

Avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesindeki yasal sınırlar göz önünde bulundurularak yapılacak olan işlemlere göre belirlenmektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi boşanma avukatı kimdir?

Hukuki süreçlerde müvekkillerine hukuki hizmet veren avukatlar ve hukuk büroları arasında boşanma ve aile hukuku ile ilgili diğer uyuşmazlık türlerine nispeten daha tecrübeli ve uzman avukatlar muhakkak bulunmaktadır fakat avukatlık mesleğinin genel kuralları göz önünde bulundurulduğunda “en iyi boşanma avukatı”  şeklinde bir tanım yapmak doğru değildir. Bu sebeple mevcut uyuşmazlıkla ilgilenen bir avukattan hukuki destek alınabilir.

Beylikdüzü’nde boşanma davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Beylikdüzü ilçe sınırları içerisinde meydana gelen ve aile hukukunun inceleme alanına giren uyuşmazlıklarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden kişilerin yaşadığı uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ise Büyükçekmece adliyesinde bulunan aile mahkemeleri olacaktır.

Beylikdüzü Gayrimenkul - Tapu avukatı ve ücretleri

Gayrimenkul - tapu avukatı, tapu iptal ve tescil davası, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, kira tespiti davası , kiranın uyarlanması davası, tahliye davası, ecrimisil davası, muhdesatın aidiyeti davası, şufa (önalım) davası gibi davaların açılması ve davaların takibi, tapu kayıtlarındaki yanlışlık veya hukuka aykırılıkların giderilmesi, kadastrodan kaynaklanan uyuşmazlıklar, tapu sicil müdürlüklerinin hatalı ve hukuka aykırı işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, haksız kamulaştırmalardan doğan ihtilaflar ve eşya hukuku alanında birçok uyuşmazlıkta hukuki hizmet vermektedir.

Esasen vekalet verildiği takdirde avukatlık ruhsatına sahip her avukatın gayrimenkul-tapu uyuşmazlıkları ile ilgili dava ve işleri takip, vekalet vereni temsil etme yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle “Tapu Avukatı” tanımı doğru değildir fakat yine de eşya hukuku alanında tecrübe kazanmış ve bu alanda ihtisas yapmış avukat ve hukuk bürolarından hizmet almak müvekkiller açısından daha yararlı olmaktadır.

Gayrimenkul-Tapu dava ve işleri ilgili talep edilecek vekalet ücreti her avukata göre farklılık gösterebilmektedir. İlgili dava ve işler çerçevesinde yasal sınırlar dikkate alınarak açılacak olan dava türü ve yapılacak olan işlemler değerlendirilerek vekalet ücreti belirlenecektir.

Beylikdüzü’nde en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren avukatlar içerisinde gayrimenkul-tapu (eşya hukuku) alanında ihtisas sahibi ve tecrübeli avukatlar bulunmaktadır. Bununla birlikte her avukatın vekalet verildiği takdirde eşya hukuku alanını ilgilendiren dava ve işlerde takip, temsil yetkisi bulunduğundan “en iyi gayrimenkul-tapu avukatı” kavramı doğrultusunda avukatlar arasında herhangi bir kıyaslama yapmak mümkün olmamaktadır.

Beylikdüzü’nde gayrimenkul-tapu davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Gayrimenkul-tapu uyuşmazlıkları ile ilgili olarak görülecek olan dava ve işlerde görevli mahkeme istisnai dava ve işler dışında asliye hukuk mahkemeleridir. Beylikdüzü ilçesi sınırlarında bulunan taşınmazlara ilişkin davalarda kural olarak Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan mahkemeler yetkili olacaktır.

Beylikdüzü miras avukatı ve ücretleri

Miras avukatı, başka bir deyişle miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve çalışmalarını genellikle bu alan üzerinde yürüten bir avukat; mirasçılık belgesinin alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi düzenlenmesi, mirasçılık belgesinin iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası, muris muvazaası davası, istihkak davası, tenkis davası, terekenin tespiti davası gibi davalarda ve miras hukukunun inceleme alanına giren diğer tüm dava ve işlerde müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bütün olarak ele alındığında avukatlık hizmetinin görülmesi sadece belirli alanları kapsayacak nitelikte daraltılamayacağından “Miras Avukatı” adı altında bir tanımlama yapmak doğru değildir. Avukatlık hizmeti birçok çeşitli alanda yürütülebilecek bir hizmettir bunun yanında belirli alanlarda uzmanlaşmış, daha fazla tecrübe sahibi avukatlarda bulunmaktadır.

Miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda talep edilecek vekalet ücreti, açılacak olan davanın türü ve harcanacak olan mesaiye göre yasal sınırlar çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi miras avukatı kimdir?

Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren avukatlar içerisinde mutlak olarak miras hukuku alanında daha çok deneyim, bilgi ve uzmanlığa sahip avukatlar bulunabilmektedir. Bunun yanında avukatlık mesleğinin temel özelliklerinin bir gereği olarak bir kıyas içerisine girmek mümkün olmadığından dolayı “en iyi miras avukatı” tanımı yapmak doğru olmayacaktır.

Beylikdüzü’nde miras davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Miras hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklarda görevli mahkemeler uyuşmazlık türüne göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir:

1)Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir: 

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.

b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar. 

2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa orada da açılabilir. 

3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. 

Yetkili mahkeme uyuşmazlık türüne göre değişkenlik göstermekte olup ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesi, malın bulunduğu yer mahkemesi veya mirasçıların yerleşim yeri mahkemesi olabilmektedir. Beylikdüzü ilçesi Büyükçekmece Adliyesi'ne bağlı bulunmaktadır.

Beylikdüzü İşçi - İş hukuku avukatı ve ücretleri

İşçi - İş Hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda; hizmet tespit davası, işe iade davası, mobbing davası, tazminat davaları, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili davalarda ve iş sözleşmelerinin hazırlanması gibi birçok işlem ve davada işçi veya işveren müvekkillere hukuki hizmet sunmaktadır.

İş hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi birçok avukat bulunmasına rağmen “İşçi-İş Hukuku Avukatı” tanımı kullanılarak mesleki alanın daraltılması, böyle bir tanımın yapılması doğru değildir.

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda açılacak olan davanın türü ve talep edilecek unsurlar göz önünde bulundurularak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirlenecektir. 

 Beylikdüzü’nde en iyi işçi-iş hukuku avukatı kimdir?

Beylikdüzü ilçesi sınırlarında hizmet veren avukatlar içerisinde iş hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlar bulunmakla birlikte bu alanda veya diğer alanlarda faaliyet gösteren avukatlar içerisinde böyle bir kıyaslama yapmak mümkün değildir.

Beylikdüzü İşçi - İş Hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları sonucunda açılan davalarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkili mahkemeler arasında yer almaktadır. Beylikdüzü ilçesi Büyükçekmece Adliyesi’ne bağlıdır.

Beylikdüzü Ceza - Ağır Ceza avukatı ve Ücretleri

Ceza - ağır ceza avukatı, müvekkilleri adına ceza yargılamalarında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafi ya da vekil sıfatıyla savunma faaliyetini gerçekleştirmektedir. Avukatın ilgilendiği dosya türlerine göre ceza - ağır ceza avukatı olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Avukatlar vekalet verildiği takdirde hukuki uyuşmazlık konusunda hukuki hizmet verebilmektedirler. ceza - ağır ceza davalarında vekalet ücreti belirlenirken Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak bu miktarın altında olmamak şartıyla vekalet ücreti belirlenebilir.

Beylikdüzü’nde en iyi ceza avukatı kimdir?

Beylikdüzü ilçesinde ceza hukuku alanında hizmet veren avukatlar içerisinde diğerlerine nazaran daha deneyimli ve uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır. bununla birlikte bu vekiller içerisinde bir kıyaslama yaparak “en iyi ceza-ağır ceza avukatı” tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Beylikdüzü Ceza - Ağır Ceza davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza hukuku alanında işlenen suçlar kapsamında genel yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Görevli mahkemeler suç çeşitlerine ve öngörülen hapis cezalarının süreleri doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Bunun yanı sıra ceza yargılamalarında özel mahkemeler dışında genellikle görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir.

Beylikdüzü İş Kazası avukatı ve ücretleri

İş kazası avukatı, hizmet sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin geçirdikleri iş kazaları sonucunda işverene karşı açılacak olan maddi ve/veya manevi tazminat davalarında davacı veya davalı vekilliği yaparak hizmet sunar. Bir vekil ağırlıklı olarak iş kazaları üzerinde yoğunlaşarak bu alanda uzmanlaşsa bile “İş Kazası Avukatı” tanımı yapmak avukatlık mesleği ile bağdaşmayacaktır.

Bunun sebebi ise avukatların hukuki uyuşmazlıklarla ilgili her alanda faaliyet gösterebilmesidir. iş kazaları ile ilgili olarak açılacak olan maddi manevi tazminat davalarında avukatlar, harcanacak olan mesaiyi ve yapılacak olan işlemleri göz önünde bulundurarak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

Beylikdüzü’nde en iyi iş kazası avukatı kimdir?

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren avukatlar arasında iş kazaları konusunda daha fazla deneyim kazanmış ve bilgili avukatlar elbette bulunabilir bununla birlikte avukatlık mesleğinin temel kuralları gereği tecrübe, bilgi ve uzmanlık konusunda kıyaslama yapılarak “en iyi” iş kazası avukatı tanımı yapmak gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Beylikdüzü İş Kazası davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş kazaları neticesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini istemiyle açılacak olan davalarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Beylikdüzü İcra – İflas avukatı ve ücretleri

İcra - İflas avukatı, müvekkillerinin icra ve iflas hukuku kapsamında, alacaklarının tahsilini veya borçlarının ifasını sağlamak amacıyla icra daireleri ile icra mahkemelerinde; icra takip dosyası açma, haciz yolu veya iflas isteme yolu ile malların paraya çevrilerek alacakların tahsili sağlama, icra mahkemelerinde; menfi tespit davası, tasarrufun iptali davası, itirazın iptali davası, eda davası, alacak davası gibi davaların açılması ve takibi gibi konularda hukuki hizmet vermektedir.

 Bir avukatın özellikle icra ve iflas hukuku alanında deneyim kazanmış olması ve hizmet sunması avukatlık mesleğinin çeşitlere ayrılması gibi bir durum oluşturmamaktadır. Bu nedenle salt “İcra-İflas Avukatı” tanımı doğru olmayacaktır. İcra-İflas hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda yapılacak olan hukuki işlemler, dava değeri ve yasal sınırlar ücretleri göz önünde bulundurularak vekalet ücreti belirlenecektir.

Beylikdüzü’nde en iyi icra – iflas avukatı kimdir?

İcra ve iflas hukuku alanında diğer vekillere nazaran daha deneyimli ve uzman avukatlar bulunabilir fakat Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren ve avukatlık mesleğini yerine getiren tüm avukatlar değerlendirildiğinde deneyim ve uzmanlık konusunda bir sıralama yaparak “en iyi avukat” tanımı yapmak doğru olmayacaktır.

Beylikdüzü İcra – İflas davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.

Beylikdüzü Bilişim – Siber suçlar avukatı ve ücretleri

Bilişim avukatı, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçlarda, siber suçlarla ilgili ceza soruşturması, kovuşturma ve infaz aşamalarında bilişim sistemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda, bilişim hukuku alanında ortaya çıkan her türlü dava ve işlerde müvekkiline hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bilişim – Siber Suçlar avukatı tanımı avukatların temsil ve takip yetkisi kapsamında doğru değildir çünkü avukatlık ruhsatına sahip her kişi kendisine vekalet verildiği takdirde hukuki hizmet verebilmektedir.

Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili avukatlık vekalet ücretleri işlenen suç, görevli mahkeme ve olayın mahiyeti göz önünde bulundurularak yasal sınırlar çerçevesinde belirlenecektir.

Beylikdüzü’nde en iyi bilişim – siber suçlar avukatı kimdir?

Bilişim hukuku ve siber suçlar alanında deneyimli, bilgili ve uzman avukatlar bulunmakla birlikte bu avukatlar arasında bir sıralama yapmak koşulu ile “en iyi bilişim – siber suçlar avukatı” belirlemesi yapmak mümkün değildir. Beylikdüzü ilçesinde yer alan bu davalarla ilgilenen herhangi bir avukattan hukuki destek temin edilebilir.

Beylikdüzü Bilişim – Siber Suçlar davaları hangi mahkeme (adliyede) görülür?

Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme uyuşmazlığın çeşidine göre farklılık gösterebilmektedir. Bilişim suçları (siber suçlar) ile ilgili yürütülen ceza yargılamalarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Beylikdüzü kira avukatı ve ücretleri

Kira avukatı, kiraya veren ve kiralayan arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklarda, kira sözleşmelerinin hazırlık aşamalarında, kiralananın tahliyesi davalarında, kira tespit davalarında ve kiralama ile ilgili her türlü hukuki uyuşmazlık, iş ve işlemlerde müvekkiline hukuki hizmet vermektedir.

Ağırlıklı olarak kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda hizmet veren avukatlar bulunmaktadır fakat bu durum “Kira Avukatı” kavramının doğru olduğu anlamına gelmez Bunun sebebi olaraksa avukatların vekalet aldığı takdirde her türlü hukuki uyuşmazlıkta temsil ve takip yetkileri olmasıdır.

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, avukatlık asgari ücret tarifesi kapsamındaki miktarlar, dava değeri ve yapılacak işlemler değerelendirilerek vekalet ücreti belirlenecektir.

Beylikdüzü’nde en iyi kira avukatı kimdir?

Kira uyuşmazlıkları konusunda hukuki hizmet vermekte olan avukatlar arasında diğerlerine nazaran tecrübeli ve uzman avukatlar bulunmaktadır. Bununla birlikte gerek Beylikdüzü ilçesinde gerekse Türkiye genelinde hizmet veren avukatlar arasında kıyaslama yaparak en iyi kira avukatını belirlemek mümkün değildir çünkü her avukat farklı dava ve işlerde farklı seviyede tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahiptir.

Beylikdüzü kira davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira ilişkileri neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere sulh hukuk mahkemeleridir. Beylikdüzü ilçesinde ortaya çıkan kira uyuşmazlıklarında sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir. Beylikdüzü ilçesi Büyükçekmece Adliyesi'nin yargı çevresinde yer almaktadır.

Beylikdüzü Sağlık – Malpraktis Avukatı ve Ücretleri

Sağlık – Malpraktis avukatı, müvekkillerinin hekim hataları sonucu meydana gelen zararlarını tazmin etmek amacıyla maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere sağlık ve malpraktis hukuku alanında davaları ve hukuki işlemleri takip etmektedirler.

Sağlık – Malpraktis alanlarında yoğunlukla dava ve iş takip eden avukatlar sadece bu alana özgü çalışsalar bile aslında vekalet verildiği takdirde hukuki dava ve işlemlerde hizmet verebilmektedir. Bu nedenle salt “Sağlık – Malpraktis Avukatı” kavramını kullanmak doğru olmayacaktır.

Avukatların sunduğu hukuki hizmetler karşılığında talep edecekleri ücretler, yapılacak olan işlemler; yasal sınırlar ve harcanacak olan mesai göz önünde bulundurularak belirlenecektir. 

Beylikdüzü’nde en iyi sağlık avukatı kimdir?

Sağlık personeli ve hekim hatalarından kaynaklı uyuşmazlıklarda hizmet veren birçok avukat bulunmakla birlikte bu avukatların belirli bir ölçüt içerisinde birbirleriyle karşılaştırılmaları ve bunun sonucunda en iyi avukatın belirlenmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Beylikdüzü Sağlık – Malpraktis Davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bağımsız çalışmakta olan veya özel bir sağlık kuruluşunda çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan maddi manevi tazminat taleplerinde görevli mahkemeler Tüketici Mahkemeleridir.

Kamuya bağlı hastaneler veya sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan davalarda ise İdare Mahkemeleri görevlidir. 

Beylikdüzü vergi avukatı ve ücretleri

Vergi avukatı, vergi mükellefi olan müvekkillerinin; vergi tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamaları sırasında gerçekleşen hatalarla, vergi cezalarıyla ve vergi hukuku alanındaki diğer ilgili uyuşmazlıklarda haklarını savunma konusunda hizmet eder.

Genellikle vergi hukuku alanında hizmet gösteren bir avukatın “Vergi Avukatı” sıfatına haiz olması mümkün değildir. Bunun sebebi ise avukatların genel kurallar gözetildiği takdirde diğer hukuki uyuşmazlıklarda temsil ve takip yetkisinin bulunmasıdır.

Vekalet ücreti kapsamında açılacak olan davanın türü ve yapılacak olan işlemler değerlendirilerek yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirlenecektir. 

Beylikdüzü’nde en iyi vergi avukatı kimdir?

Vergi hukuku alanında yetkin ve donanımlı avukatlar bulunmakla birlikte avukatlık mesleğinin niteliği itibariyle “en iyi avukat” şeklinde bir sınıflandırma yapılabilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle vergi hukuku alanındaki uyuşmazlıklar konusunda herhangi bir avukattan yardım alınabilir.

Beylikdüzü vergi davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İYUK 37/a hükmü gereğince tarh ve tahakkuk aşamasına gelmiş vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlerle ilgili vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, uyuşmazlık konusu kamu alacağını tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Beylikdüzü Ticaret – Şirket Avukatı ve Ücretleri

Ticaret – Şirket avukatı, vekilliğini yaptığı tüzel kişi müvekkillerinin her türlü ticari ve sınai faaliyeti gerçekleşirken ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanmasında, şirket devralmalarında ve birleşmelerinde, istirdat davası, ihalenin feshi davası, mal kaçırma davası gibi davaların açılması ve takibinde ve diğer her çeşit ticaret – şirket uyuşmazlıklarının çözümünde hukuki hizmet vermektedir.

Mesleki gereklilikler dolayısıyla “Ticaret – Şirket Avukatı” tanımı yapabilmek mümkün değildir çünkü avukatlık mesleğini yerine getiren her vekil gerekli şartlar tamamlandığı takdirde diğer alanlarda da hukuki hizmet sunabilir.

Ticaret hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklarda, açılacak olan davanın türü ve yapılacak olan hukuki işlemler göz önünde bulundurularak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Beylikdüzü’nde en iyi ticaret – şirket avukatı kimdir?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku gibi ilgilendikleri alanlarında uzmanlık kazanmış ve tecrübe sahibi avukatlar mutlaka ki bulunmaktadır fakat her avukatın farklı kabiliyetleri olacağından dolayı bu alanda çalışma gösteren avukatlar arasında böyle bir sınıflandırma yapmak ve en iyi avukat tanımı yapmak doğru olmayacaktır.

Beylikdüzü Ticaret – Şirket davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ticaret ve şirket hukuku alanlarında doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme bazı istisnai durumlar hariç tutulmak üzere asliye ticaret mahkemeleridir. Yetkili mahkeme davanın taraflarına ve uyuşmazlık konusuna göre değişiklik göstermektedir.

Beylikdüzü Marka – Patent Avukatı ve Ücretleri

Marka – Patent avukatı, ticaret ve hizmet markalarının, buluşların, endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin tescili ve bu unsurların korunması hakkında yapılacak olan başvurular sırasında müvekkillerine ilgili konularda danışmanlık sağlamaktadırlar. Bununla birlikte uluslararası marka – patent tescil işlemlerinde hizmet veren vekillerde bulunmaktadır.

Her avukat tarafından marka – patent alanında danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün değildir bunun sebebi ise marka – patent vekilliği yapacak kişilerin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen iki aşamalı sınavdan başarılı olarak bunun ardından bu kurumun vekillik siciline kaydolmaları gerekmektedir.

Bu alanda verilecek olan danışmanlık hizmetinin karşılığı olan ücret tutarı vekil ve temsil olunan arasında yasal sınırlar çerçevesinde belirlenecektir.

Beylikdüzü’nde en iyi marka avukatı kimdir?

Gerekli şartları taşıyan ve ilgili sınavları başarı ile tamamlayarak Marka – Patent vekilliği siciline kaydolan her avukat marka – patent alanında danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak sicile kayıtlı vekiller arasında tecrübe ve deneyim açısından belirli bazı farklılıklar bulunsa bile aynı aşamalardan geçerek marka – patent vekilliği yapmaya hak kazanan avukatlar içerisinde deneyim, uzmanlık ve bilgi gibi konularda bir sıralama yapılamamaktadır.

İlgili sicile kayıtlı avukatlardan herhangi biri tarafından hukuki danışmanlık hizmeti alınabilir.

Beylikdüzü Marka – Patent davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Beylikdüzü deniz ticareti hukuku avukatı ve ücretleri

Deniz hukuku avukatı, genellikle deniz ticareti alanında meydana gelen uyuşmazlıklar başta olmak üzere, deniz iş hukuku, taşıma hukuku gibi deniz ve okyanuslarda oluşan birçok uyuşmazlıkta dava ve iş takibi yapmaktadır.

Bu vekillerin deniz hukuku alanında hizmet vermesi avukatların ilgilendikleri alan doğrultusunda mesleki türlere ayrılması anlamına gelmemektedir bu sebeple “Deniz Ticareti Avukatı” tabiri doğru değildir. Avukatların verdikleri hizmet karşılığında talep edecekleri ücretler, dava türü ve yapılacak olan işlemlere göre değişkenlik göstermektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi deniz ticareti avukatı kimdir?

Deniz ticareti hukuku başta olmak üzere deniz veya okyanuslarda meydana gelen uyuşmazlıklarla ilgili deneyim sahibi ve bu alanlarda uzmanlaşmış avukatlar içerisinde Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösterenler de mutlaka olabilir fakat bu alanda hizmet gösteren avukatlar arasında kıyaslama yapılarak en iyi avukatın tespit edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Beylikdüzü deniz hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda görevli mahkeme genellikle asliye ticaret mahkemesi olmakla birlikte uyuşmazlık konusuna göre görevli mahkeme değişebilmektedir. 

Beylikdüzü tazminat avukatı ve ücretleri

Tazminat avukatı, müvekkillerinin başta hakaret davası olmak üzere haksız fiil veya eylemlerden doğan maddi ve manevi zararlarının hesaplanarak bu zararların tazmini istemiyle açılan davalar ve görülen işlerle ilgili hukuki hizmet sunmaktadır. Tazminat sebepleri sadece haksız fiil veya eylemlerden doğmamakla birlikte birçok farklı sebepten ötürü ortaya çıkabilmekte ve bu durumda vekiller açısından farklı alanlarda uzmanlık gerektirebilmektedir.

Avukatların ilgilendikleri dava ve işler bakımından bir sınıflandırmaya tabi tutulması mümkün olmadığından dolayı “Tazminat Avukatı” kavramının kullanılarak mesleki ayrım yapılması mümkün değildir. Tazminat konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda avukatların talep edeceği vekalet ücretleri ise her uyuşmazlıktaki söz konusu maddi değere göre farklılık göstermektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi tazminat avukatı kimdir?

Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren avukatlar arasında maddi manevi tazminat davaları üzerinde yoğunluklu olarak çalışmakta olan avukatlar muhakkak bulunmaktadır. Bunun yanında hem diğer avukatların hem de maddi manevi tazminat istemleri konusunda çalışma gösteren avukatlar arasında bir sıralama yaparak “en iyi avukat” tanımında bulunmak mümkün değildir.

Beylikdüzü tazminat davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Açılacak olan tazminat davalarında dayanılan hukuki gerekçeye göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir.

Beylikdüzü idare avukatı ve ücretleri

İdare avukatı, genellikle uyuşmazlığın taraflarından birinin idare olduğu durumlarda, idare mahkemelerinde davalı idare aleyhine açılacak olan tam yargı ve iptal davalarında ve idare hukuku alanına dahil olan diğer tüm uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava ve işleri müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

İdare hukuku alanında çalışma yapan avukatların “İdare Avukatı” tanımı içerisinde değerlendirilmesi doğru değildir. Bunun sebebi olarak ise avukatlık mesleğinin bir bütün olarak yürütülmesi ve uzmanlık alanlarına göre ayrılmaması gösterilebilir. İdare hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda uygulanacak olan avukatlık ücretleri yapılacak olan hukuki işleme göre değişkenlik göstermektedir.

Beylikdüzü’nde en iyi idare avukatı kimdir?

Her avukatın bilgi, deneyim ve uzmanlıkları belirlenebilir nitelikte olmadığından ve bu unsurlar konusunda bir karşılaştırılma yapılması da mümkün olmadığından hem idare hukuku alanında hem de diğer alanlar dahilinde çalışma yapan avukatlar içerisinde kıyaslama yapılarak bunun sonucunda “en iyi idare avukatı” belirlemesi yapılması mümkün değildir.

Beylikdüzü idari davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32. maddesinde yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir:

Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Beylikdüzü sigorta avukatı ve ücretleri

Sigorta avukatı, sigorta şirketleri ile müvekkilleri arasında akdedilen poliçelerin geçerliliği, sözleşmede belirtilen riziko gerçekleştiği takdirde bunun sigorta poliçesi kapsamında olup olmadığı, poliçede yer alan risk gerçekleştiği takdirde sigorta şirketi tarafından ödenecek olan teminat bedelinde hak kaybı yaşanıp yaşanmadığı gibi konularda ve hizmet tespit davası, rücu davası gibi davalarda müvekkillerine birçok türde hukuki destek sağlar.

“Sigorta Avukatı”

 avukatlık mesleğinin çeşitlere ayrılmamasının gereği olarak doğru bir tanım olmayacaktır. Sadece sigorta hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış avukatlar bulunsa dahi bu avukatlar şartlar oluştuğu takdirde diğer alanlarda da hukuki hizmet verebilmektedir. Sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda, dava değeri harcanacak olan mesai ve yasal sınırlar gözetilerek vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Beylikdüzü’nde en iyi sigorta avukatı kimdir?

Beylikdüzü’nde çalışma yürüten avukatlar ve hukuk büroları arasında bu şekilde bir kıyaslama yaparak en iyi avukatın kim olduğunu belirlemek mümkün değildir. Bunun altında yatan temel sebeplerden biri ise her avukatın farklı uyuşmazlıklarda birçok unsura bağlı olarak verdiği hukuki hizmetin niteliğinin değişiklik gösterebilmesidir.

Bu nedenlerle sigorta uyuşmazlıklarında Beylikdüzü’nde faaliyet yürüten herhangi bir avukattan hukuki destek temin edilebilir.

Beylikdüzü sigorta davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 15. maddesine göre; zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Görevli mahkeme uyuşmazlık türüne ve taraflarına göre değişkenlik göstermekte olup tüketici mahkemesi veya asliye ticaret mahkemesi görevli olabilmektedir.

Beylikdüzü arabulucu avukat ve ücretleri

Gerekli şartlara haiz olan ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabuluculuk sınavında başarılı olmuş her avukat arabulucular siciline kaydedildikten sonra hem arabuluculuk mesleğini hem de avukatlık mesleğini sürdürebilmektedir. Buna göre “Arabulucu” kavramı avukatlık mesleğinin bir çeşidi olmayıp başlı başına bir meslek türüdür. Bununla birlikte arabuluculuk faaliyeti avukatlık mesleği ile beraber de yürütülebilmektedir.

Arabulucular, hem zorunlu (dava şartı) arabuluculukta hem de ihtiyari arabuluculukta uyuşmazlık taraflarını bir araya getirerek onların müzakere edebilmesini ve bunun sonucunda bir çözüm yoluna ulaşmalarını hedeflemektedir. Arabulucular verdikleri hizmetin bir karşılığı olarak ücrete hak kazanmakta ve bu nispi veya maktu ücretlerin asgari miktarları Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan arabuluculuk asgari ücret tarifesinde yer almaktadır.

Beylikdüzü bayan avukat

Hukuki destek almak için bir avukata başvurulurken her şeyden önce dikkat edilmesi gereken husus hizmet alacağınız vekilin, ortaya çıkan uyuşmazlık konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığıdır. Bunun yanında özellikle aile hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda; başta çekişmeli – çekişmesiz boşanma davaları, velayet, nafaka, tazminat davaları gibi iş ve işlemlerde bayan müvekkillerin ağırlıkla bayan avukatlardan hizmet aldığı gözlemlenmektedir.

Beylikdüzü’nde İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Hem İstanbul genelinde hem de Beylikdüzü ilçesinde faaliyet yürüttükleri alanlarda deneyimli, bilgili ve uzmanlaşmış, ilgi duydukları alanlarda nitelikli hukuki hizmet sağlayan avukatlar mutlaka bulunmaktadır.

Ancak avukatların toplumdaki veya sosyal çevrelerindeki tanınırlıkları göz önünde bulundurularak bunun neticesinde ünlü bir avukat oldukları tanımı yapılması doğru bir yaklaşım şekli olarak değerlendirilemez.

Beylikdüzü en iyi hukuk bürosu var mı?

Beylikdüzü ilçesinde hukuki hizmet sağlayan hukuk büroları ve avukatlar içerisinde diğer vekillere nazaran farklı alanlarda daha tecrübeli, bilgili ve uzmanlık sahibi vekiller bulunabilmektedir.

Bu hukuk büroları arasında tecrübe, bilgi, deneyim vb. unsurlara bakılarak karşılaştırma yapmak bu karşılaştırma sonucu ise içlerinden bir tanesini “en iyi hukuk bürosu” seçerek verdikleri hizmetlerin niteliklerini ölçebilmek mümkün değildir Bu sebeple böyle bir kavramın bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Beylikdüzü avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Avukatların sundukları hukuki hizmetler karşılığında alacak oldukları asgari vekalet ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilmektedir.

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Vekil En Az Ücret Tarifesi gibi belirli bazı asgari ücret tarifeleri esas alınarak veyahut hizmet sağlayan avukat ve müvekkil arasında varılan anlaşma sonucu asgari ücret tarifesinin altında olmamak koşuluyla vekalet ücreti belirlenebilmektedir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

İstanbul ilinde faaliyet yürüten avukatların sağladıkları hizmetler karşılığında alacakları ücretler İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Vekil En Az Ücret Tarifesi esas alınarak belirlenebilmektedir.

Bu tarife adından da anlaşılabileceği üzere tavsiye niteliğinde olup vekillerin bu fiyat tarifesine bağlı kalarak ücret belirlemesi zorunlu değildir. Asıl olan Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesindeki yasal miktarlar çerçevesinde vekalet ücreti belirlemektir.

Beylikdüzü’nde avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Herhangi bir avukattan; müvekkiline sağlamış olduğu hukuki hizmetle alakalı olarak, yaşanan bir uyuşmazlıkla ilgili hukuki bilgi almak amacıyla, görülmekte olan bir iş veya işlemin güncel durumunu öğrenmek maksadıyla online avukat danışma hizmeti alınabilir.

Bu danışma (avukat tavsiye) hizmetleri Zoom, Google Meets, WhatsApp, Skype veya benzerleri gibi uygulama ve platformlardan sağlanabilmektedir.

Beylikdüzü’ne yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?