Beyoğlu Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Beyoğlu avukat ve hukuk büroları numaraları?

Beyoğlu’nda bir çok avukat ve hukuk büroları bulunmaktadır. Bazı avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşmış olup bazı hukuk büroları birçok hukuki davalarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bu bakımdan dava türüne göre İstanbul’da bulunan dava ile ilgili olan herhangi bir avukattan hukuki destek alınabilir.

Beyoğlu’nda en iyi avukat kimdir?

Beyoğlu’nda birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar görülecek olan davalara bakmaya yetkili olup branş sınırlaması bulunmamaktadır. Bazı avukatlar sadece belirli dava türlerinde uzmanlaşmış olsa da nesnel açıdan en iyi avukat şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu boşanma avukatı ve ücretleri?

Vatandaşlar arasında boşanma avukatı olarak nitelendiren boşanma davasıyla ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar; aile hukukundan kaynaklanan boşanma, velayet, mal rejiminin tasfiyesi gibi davalarda taraflara hukuki destek sağlarlar. Boşanma davalarında avukatlık asgari ücret tarifesinde yayımlanan miktarın altında kalmamak üzere vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

*2023 yılı için boşanma davalarında 9200 TL altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Her ne kadar vatandaşlar arasında boşanma avukatı olarak nitelendirme yapılsa da mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmamaktadır.

Boşanma davalarıyla ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Mal paylaşımı davası
 • Nafaka davası
 • Velayet davası

Beyoğlu’nda en iyi boşanma avukatı kimdir?

Avukatlık mesleğini icra eden her avukat boşanma davasına bakmaya yetkilidir. Avukatlar arasında en iyi şeklinde nesnel bir nitelendirme yapmak söz konusu olmayacaktır.

Beyoğlu’nda boşanma davaları hangi mahkemede (adliyede görülür)?

Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde boşanma davalarında yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğu ifade edilmiştir. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) adliyesine bağlı olup boşanma davaları aile mahkemesinde görülecektir.

Beyoğlu gayrimenkul-tapu avukatı ve ücretleri?

Gayrimenkul - tapu avukatı; gayrimenkuller ve tapu konusunda uyuşmazlık yaşanması durumunda müvekkili lehine hukuki savunmalar yapar.

Bu davalarla ilgilenen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartıyla dava türüne göre vekalet ücreti kararlaştırabilirler.

Mevzuatta gayrimenkul - tapu avukatı şeklinde bir tanımlama bulunmamakla birlikte bu alanda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Tapu iptal ve tescil
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu)
 • Kira tespit davası
 • Kira uyarlama davası
 • Tahliye davası
 • Ecrimisil davası
 • Muhdesatın aidiyeti davası
 • Şufa (önalım davası)

Beyoğlu’nda en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda gayrimenkul - tapu davalarıyla ilgilenen bu davalarda uzmanlaşmış olan avukatlar bulunmaktadır. Nitelik açısından avukatlar arasında kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda gayrimenkul-tapu davaları hangi mahkemede (adliyede görülür)?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir: Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir. Taşınmazı Beyoğlu’nda bulunan mülk sahibinin davası istisnai durumlar ayrık olmak üzere İstanbul (Çağlayan) Adliyesi asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Beyoğlu miras avukatı ve ücretleri?

Beyoğlu’nda birçok avukat miras davalarıyla ilgilenmektedir. Vatandaşlar arasında mirasa ilişkin davalara bakan avukatlara miras avukatı denilse de mevzuatta böyle bir tanımlama yapılmamıştır.

Miras davalarında vekalet ücreti belirlenirken avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla dava türü harcanan emek ve mesaiye göre vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Miras davalarıyla ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İstihkak davası
 • Tenkis davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Muris muvazaasından kaynaklanan davalar

Beyoğlu’nda en iyi miras avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda miras davalarıyla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Nesnel olarak en iyi avukat şeklinde tanımlama yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda miras davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir:

 1. Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
 • Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
 • Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
 1. Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
 2. Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin yargı çevresindedir. Mirasa ilişkin davalarda uyuşmazlık türüne göre asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri bakmakta olup yetkili ve görevli mahkemeler dava türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Beyoğlu işçi - iş hukuku avukatı ve ücreti?

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflara hukuki destek sağlayan avukatlara vatandaşlar arasında işçi - iş hukuku avukatı denilmektedir. Mevzuatta böyle bir tanım bulunmamakla birlikte bu alanda uzmanlaşan avukatlar, kıdem ihbar tazminatı gibi konularda müvekkilleri lehine savunmalar yaparak müvekkillerinin haklarını korur.

Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartıyla dava türü, harcanan emek ve mesaiye göre vekalet ücreti kararlaştırılır. İşçi - iş hukuku ile ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İşe iade davası
 • Mobbing davası
 • Kıdem-ihbar tazminatlarından kaynaklanan davalar

Beyoğlu’nda en iyi işçi - iş hukuku avukatı kimdir?

Her avukat iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmaya yetkilidir. Avukatlar arasında nitelik açısından en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu işçi - iş hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir:

 1. İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
 2. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 3. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 4. İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
 5. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne bağlı olup ortaya çıkan uyuşmazlıklarda iş mahkemeleri görevlidir. Görev ve yetkiye ilişkin istisnai hükümler ayrıktır.

Beyoğlu ceza avukatı ve ücretleri?

Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda hüküm altına alınmış suçlara bakan bu davalarda taraflara vekil veya müdafi sıfatıyla hukuki destek sağlayan avukatlara, vatandaşlar arasında ceza - ağır ceza avukatı denilmektedir.

Mevzuatta ceza - ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama mevcut değildir. Avukatlık asgari ücret tarifesi altında kalmamak üzere görevli mahkeme, suçun türü ve dava süreci değerlendirilerek vekalet ücreti kararlaştırılır.

Beyoğlu’nda en iyi ceza avukatı kimdir?

Beyoğlunda ceza davalarıyla ilgilenen bu alanda uzmanlaşmış olan birçok avukat bulunmaktadır. Her avukat müvekkili lehine kararlar almak için çaba sarf edecek olup kıyas yaparak en iyi şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu ceza - ağır ceza davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza davalarında genel yetkili mahkemeler asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir. Suç tipine göre davalar özel mahkemelerde de görülmektedir. Ceza davalarında suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Beyoğlu’nda işlenen suç için İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde bulunan görevli mahkemede dava görülecektir.

Beyoğlu’nda iş kazası avukatı ve ücretleri?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası; işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.

Her ne kadar mevzuatta iş kazası avukatı olarak tanımlama yapılmasa da vatandaşlar arasında iş kazası olaylarında taraflara hukuki destek sağlayan avukata iş kazası avukatı denilmektedir. İş kazası davalarında meydana gelen olayın mahiyeti ve işçide oluşan zarara göre vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir

Beyoğlu’nda en iyi iş kazası avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda iş kazası ile ilgilenen bu alanda uzmanlaşmış olan birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar arasında nitelik olarak en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda iş kazası davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’nda iş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesinin de yetkili olduğu ifade edilmiştir. Beyoğlu’nda yaşanan iş kazası nedeniyle İstanbul (Çağlayan) Adliyesi iş mahkemelerinde dava görülebilir.

Beyoğlu icra - iflas avukatı ve ücretleri?

İcra avukatı, alacaklının alacağını hukuki yollarla tahsil edebilmesini sağlayan bunun için de borçlunun mal varlığını tespit edip haciz konulmasını ardından da tahsilatın yapılmasını sağlayan avukat olarak bilinmektedir.

Her ne kadar alacaklının alacağını sağlamak konusunda hukuki destek sağlansa da icra avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Davanın türü borç miktarı gibi unsurlar vekalet ücretini belirlemekte önemli rol oynamaktadır. İcra - İflas davalarıyla ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Menfi tespit davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İtirazın iptali davası
 • Eda davası
 • Alacak davası

Beyoğlu’nda en iyi icra avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda icra - iflas alanında uzmanlaşmış, bu davalarda müvekkili lehine olumlu sonuçlar elde eden birçok avukat bulunmaktadır fakat nesnel olarak en iyi icra avukatı gibi nitelendirme yapmak söz konusu olmayacaktır.

Beyoğlu icra - iflas davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız olarak başlatılacak olan icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir.

İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. Açılacak olan davanın türüne göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne bağlıdır.

Bilişim avukatı ve ücretleri?

Bilişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla işlenen suçlara bilişim suçlara denilmektedir. Bilişim - siber suçlar ile ilgili davalarla ilgilenen avukatlara vatandaşlar arasında bilişim siber suçları avukatı denilse de böyle bir tanımlama yapmak doğru olmayacaktır. Açılacak olan davanın türü ve harcanacak olan emek ve mesaiye göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Bilişim - siber suçları ile ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK 244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK 245)

Beyoğlu’nda en iyi bilişim hukuku avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda bilişim - siber suçlarla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Her ne kadar müvekkili lehine kararlar alınmasını sağlasa da nesnel olarak İstanbul'da en iyi avukat tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda bilişim - siber suçlar davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim - siber suçlarda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise suçun türüne göre değişkenlik göstermekte olup genellikle uzman asliye ceza mahkemesi ve uzman ağır ceza Mahkemesi görevlidir. Beyoğlu ilçesi İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne bağlıdır.

Beyoğlu kira avukatı ve ücretleri?

Mülk sahibi ile kiracı arasında çıkan uyuşmazlıklar konusunda taraflara hukuki hizmet sağlayan, müvekkili lehine karar alınmasına yönelik dava sürecini yürüten avukatlara vatandaşlar arasında kira avukatı denilmektedir. Avukatlar arasında branş sınırlaması olmadığı için mevzuatta böyle bir tanım bulunmamaktadır.

Kira davalarıyla ilgilenen avukatlar, kira sözleşmesinin yapılması, kira tespit davası, tahliye işlemlerinin sağlanması gibi durumlarda taraflara hukuki destek verir. Yapılacak olan işleme göre avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere vekalet ücreti kararlaştırılır.

Beyoğlu’nda en iyi kira hukuku avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda kiradan kaynaklanan uyuşmazlıklara bakan bu alanda uzmanlaşmış kendini geliştirmiş avukatlar bulunmaktadır. Ancak avukatlar arasında nesnel olarak kıyas yapmak söz konusu olmayacaktır.

Beyoğlu’nda kira davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kiradan kaynaklanan uyuşmazlıklarda kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesi de yetkilidir. Genel görevli mahkeme ise istisnai durumlar dışında sulh hukuk mahkemesidir.

Genel olarak Beyoğlu’nda ifa edilecek sözleşmede uyuşmazlık çıkması durumunda istisnai hükümler dışında İstanbul (Çağlayan) Adliyesi sulh hukuk mahkemesinde dava görülebilir.

Beyoğlu sağlık hukuku avukatı ve ücretleri?

Malpraktis kavramı; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelmektedir. Hekimlikten kaynaklanan bu durumlarda hastanın zarar görmesi durumunda açılacak olan davalarda taraflara hukuki destek sağlayan tazminat konusunda müvekkili lehine olumlu sonuçlar elde etmek için hukuki süreç yürüten avukata sağlık - malpraktis avukatı denilmektedir.

Ancak mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmamaktadır. Malpraktis nedeniyle açılacak olan davalarda, davanın türüne ve taleplere göre vekalet ücreti karşılaştırılacaktır.

Beyoğlu’nda en iyi sağlık hukuku avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda zarar gören hastanın haklarını savunacak sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar arasında en iyi şeklinde nesnel bir kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda sağlık malpraktis davaları hangi mahkemede adliyede görülür?

Malpraktis nedeniyle açılacak olan davalarda, devlet hastanesine karşı açılacak olan dava için idare mahkemesine başvurulması gerekir. Özel hastaneye karşı açılacak olan davada tüketici mahkemesi görevli olacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Dayanılan hukuki gerekçeye göre görevli ve yetkili mahkeme değişkenlik gösterebilir. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Beyoğlu vergi avukatı ve ücretleri?

Devlet ile birey arasında vergiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflara hukuki destek sağlayan avukata vatandaşlar arasında vergi avukatı denilmektedir. Ancak mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmamaktadır.

Vergi davalarıyla ilgilenen avukatlar; vergi cezası, vergi tarhına karşı dava açmak, vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki süreci yürütmek gibi hukuki işlemler yapar. Açılacak olan davanın türü harcanan emek ve mesai gibi unsurlar vekalet ücretini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

Beyoğlu’nda en iyi vergi avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda vergi hukuku alanında uzmanlaşmış bu alanda müvekkili lehine sonuçlar elde etmiş avukatlar bulunmaktadır. Ancan nitelik itibariyle en iyi şeklinde kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda vergi davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir. Bu kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

 • Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen
 • (Ek 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanun’u gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen
 • Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Beyoğlu ticaret - şirket avukatı ve ücretleri?

Ticaret hukukuyla ilgilenen bu alanda uzmanlaşmış avukatlar şirketlerin de avukatlığını yaptıkları görülmüştür. Mevzuatta böyle bir tanım bulunmamakla birlikte şirket davalarına bakan avukatlar; şirket faaliyeti kapsamında tüm hukuki işleriyle ilgilenir, şirket adına icra takipleri yürütür, şirketin taraf olduğu sözleşmelerde ve şirketi ilgilendiren vergi uyuşmazlıkları konusunda hukuki destek sağlar.

Beyoğlu’nda en iyi şirket - ticaret avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda birçok şirket bulunmakla birlikte bu şirketlerin hukuki işlerini yürüten şirket davalarıyla ilgilenen avukatlar da bulunmaktadır. Avukatlar arasında nesnel bir kıyaslama yapmak doğru olmayacağından en iyi şirket avukatı unvanı söz konusu değildir.

Beyoğlu’nda ticaret - şirket davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Türk Ticaret Kanunu’nda; aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne bağlıdır.

Beyoğlu marka - patent avukatı ve ücretleri?

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bir biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Patent: buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Her ne kadar mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmasa da marka - patent davalarıyla ilgilenen avukatlar, fikri ve sınai haklar konusunda müvekkilinin haklarını savunarak onlara hukuki güvence sağlarlar.

Gerekli şartları taşıyan avukatın bu alanda hukuki hizmet sağlayabilmesi için Türk Patent ve Marka kurumunun düzenlediği iki aşamalı sınavı kazanmalı ve kurumun vekil siciline kaydolması gerekmektedir. Açılacak olan davanın türüne ve talep edilenlere göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Beyoğlu’nda en iyi marka avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda marka - patent konusuyla ilgilenen, fikri ve sınai haklar konusunda uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır. Avukatlar arasında nesnel bir biçimde en iyi avukat tanımlaması yapmak söz konusu olmayacaktır.

Beyoğlunda marka patent davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Beyoğlu deniz hukuku avukatı ve ücretleri?

Deniz hukuku ile ilgilenen avukatlar genel olarak deniz ve okyanuslarda yaşanan uyuşmazlıklar konusunda taraflara hukuki hizmet sunar. Mevzuatta deniz hukuku avukatı adı altında bir tanımlama yapılmamıştır. avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere dava türü ve değerine göre vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Beyoğlu’nda en iyi deniz hukuku avukatı kimdir?

Deniz hukuku alanında uzmanlaşmış ve müvekkiline profesyonel hukuki hizmetler sunan avukatlar bulunmaktadır ancak avukatlar arasında en iyi şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlunda deniz hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda genel olarak asliye ticaret mahkemesi görevli olmaktadır. Yaşanan somut uyuşmazlığa göre yetki ve görev durumu değişkenlik göstermektedir. Beyoğlu ilçesi Çağlayan Adliyesi'ne bağlıdır.

Beyoğlu tazminat avukatı ve ücretleri?

Tazminat kelimesi, verilen zarar karşılığı ödenen bedel anlamına gelmektedir. Tazminat davaları maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davalarında zarar gören kişinin malvarlığında azalma meydana gelmiş olup zarar gören kişi bu zararın tazmin edilmesini talep eder.

Manevi tazminat davalarında ise hukuka aykırı bir fiil sebebiyle manevi olarak zarar gören kişi, yaşadığı elem, keder ve üzüntü nedeniyle bu zararın bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla manevi tazminat talep eder.

Vatandaşlar arasında tazminat davalarıyla ilgilenen avukatlara tazminat avukatı denilse de mevzuatta böyle bir tanımlama yapılmamıştır. avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartıyla dava değerine göre vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Başlıca tazminat sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları
 • Boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları
 • Sözleşmelerden kaynaklanan tazminat davaları
 • Hakaret nedeniyle tazminat davaları

Beyoğlu’nda en iyi tazminat avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda tazminat davalarıyla ilgilenen bu alanda uzmanlaşmış olmuş müvekkil lehine olumlu sonuçlar elde eden avukatlar bulunmaktır. Nesnel olarak avukatlar arasında en iyi şeklinde kıyas yapmak söz konusu değildir.

Beyoğlu’nda tazminat davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat davalarında genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olup genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir Açılacak olan tazminat davalarında dayanılan hukuki gerekçeye göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir.

Beyoğlu idare avukatı ve ücretleri?

Vatandaşlar arasında idare avukatı olarak da bilinen idare hukukuyla ilgili davalara bakan avukatlar, uyuşmazlığın bir tarafının devlet yani kamu olduğu durumlarda taraflara hukuki hizmet sağlar. Açılacak olan davanın türüne göre avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartıyla vekalet ücreti belirlenir.

Mevzuatta idare avukatı şeklinde bir tanım yapılmamakla birlikte İdare hukukuyla ilgilenen avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Tam yargı davası
 • İptal davası
 • Kamulaştırma davaları
 • İmardan kaynaklanan davalar

Beyoğlu’nda en iyi idare avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda idare hukukunda kendini geliştirmiş bu alanda uzmanlaşmış olan birçok avukat bulunmaktadır. Ancak nesnel bir ölçüt olarak en iyi avukat tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu’nda idare davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama usulü kanunu’nun 32. maddesinde yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir: Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Beyoğlu sigorta avukatı ve ücretleri?

Sigorta avukatı, genel olarak sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi, ortaya çıkan zararın sigorta kapsamına girip girmediği bu kapsamda ise zararın tazmini konusunda, hizmet tespit davalarında ve rücu davalarında taraflara hukuki destek sağlar. Sigorta davalarıyla ilgilenen avukatlar vatandaşlar arasında sigorta avukatı olarak nitelendirilmektedir fakat mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmamaktadır. 

Beyoğlu’nda en iyi sigorta avukatı kimdir?

Beyoğlu’nda sigorta hukuku alanında kendini geliştirmiş bu alanda uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır. Avukatlar arasında nesnel bir şekilde kıyas yapılamayacağından en iyi sigorta avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayca

Beyoğlu’nda sigorta davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 15. maddesinde sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme ifade edilmiştir.

 • Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.
 • Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
 • Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz. Dayanılan hukuki gerekçeye göre ticaret mahkemesi veya tüketici mahkemesi görevli olabilecektir.

Beyoğlu ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne bağlıdır.

Beyoğlu arabulucu avukat ve ücretleri?

Arabuluculular, tarafların mahkeme sürecine gitmeden önce aralarında yaşanan uyuşmazlıkları tarafsız bir şekilde çözmeye çalışır. Bazı durumlarda arabuluculuk zorunlu yani dava şartıdır. Bazı durumlarda ise arabuluculuk ihtiyari yani tercihe bağlıdır. Arabulucu olmak için hukuk fakültesi mezunu olup 5 yıllık kıdemin bulunması gerekir.

Yapılan sınavda başarılı olup Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan sicile kayıtlı olunması gerekir. Arabuluculuk ücreti nispi ve maktu olmak üzere değişkenlik göstermektedir.

Beyoğlu bayan avukat?

Beyoğlu’nda hukuki hizmet veren birçok bayan avukat bulunmaktadır. Bazı durumlarda dava tarafı olan bayanlar daha iyi iletişim kurup rahat bir şekilde kendini ifade edebilmek için bayan avukatları tercih ettikleri görülmektedir. Genel olarak boşanma davalarında özel konulara ilişkin bayanlar tarafından bayan avukatlar tercih edildiği görülmektedir.

Beyoğlu’nda İstanbul’un en iyi avukatları var mıdır?

Elbette olabilir. Kendi alanında uzmanlaşmış olan bu meslekte ciddi tecrübelere sahip olan avukatlar bulunmaktadır. Ancak en iyi avukat şeklinde nesnel bir kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu en iyi hukuk bürosu var mı?

Beyoğlu’nda bir çok avukat mesleğini icra etmektedir. Bazı hukuk büroları sadece belirli alanlarla ilgilenip bu alana giren uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktadır. Her ne kadar müvekkili lehine sonuçlar elde etme oranı yüksek olan hukuk büroları bulunsa da nesnel olarak en iyi hukuk bürosu şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Beyoğlu avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Beyoğlu’nda görülecek dava için İstanbul barosunun yayımlamış olduğu tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulabilir. Ancak Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde bulunan miktarın altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

Avukatlık vekalet ücreti belirlenirken Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde bulunan miktarın altında kalmamak üzere vekalet ücreti belirlenir. İstanbul barosu tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi bağlayıcı nitelikte olmayıp tavsiye niteliğindedir.

Avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Evet, avukata danışma online olabilir. Zoom, Google Meets, WhatsApp üzerinden hukuki destek alınabilir.

Beyoğlu’na yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?