Esenyurt Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Esenyurt Avukat ve Hukuk Bürosu Numaraları?

İstanbul'da avukat ve hukuk büroları ile iletişime geçmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Birçok avukatın kendi web sitesi olup buradan iletişime geçilebileceği gibi avukatın bağlı bulunduğu baro yoluyla da iletişim bilgilerine ulaşılabilecektir.

Bir başka yöntem de eğer bir dava takibi yapılmakta ise ilgili adliyenin aranıp bilgi alınabilmesidir. İstanbul’daki başka avukat ve hukuk büroları da bu konuda yardımcı olabilecektir.

Esenyurt’ta en iyi avukat kimdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki her avukat çeşitli alanlarda çeşitli davalara bakabilmektedir. Elbette belirli alanlarda faaliyetlerini hizmetlerini yoğunlaştırıp o alanda dava ve iş takibi yaparak deneyimlerini artırabilirler.

Avukatların izleyeceği yol ve yöntemler farklılık gösterebileceği gibi tüm bu sürecin müvekkili üzerinde oluşturacağı tatmin duygusu da farklılık gösterebilecektir. Tüm hususlar düşünüldüğünde Esenyurt’taki en iyi avukat çıkarımını yapamamaktayız. Uyuşmazlıkla ilgili alanda faaliyet gösteren bir avukata başvurmak, sağlıklı bir süreç açısından faydalı olacaktır.

Esenyurt Boşanma Avukatı ve Ücretleri?

Boşanma işlemi konusunda dava takibi yapan avukatlar, medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku alanındaki evlilik birliğinin sonlandırılması maksadıyla gerçekleştirilen boşanma işlemi için hukuki hizmet verip süreci takip eder.

Aile hukuku alanında hukuki hizmet sağlayan avukatlar:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Mal Paylaşımı davası
 • Nafaka avası
 • Velayet davalarında hukuki hizmet vermektedir.

Aile hukuku ve boşanma davası için vekalet alan avukatların sadece bu alanla ilgilenebileceğini söylemek doğru olmaz. Bu sebeple boşanma avukatı doğru bir ifade değildir.

Aile hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda vekilin alacağı vekalet ücreti, söz konusu davada yapılacak olan işlemler göz önünde bulundurularak yasal sınırlar çerçevesinde avukat ve müvekkili arasında vekalet ücreti belirlenebilir.

Esenyurt en iyi boşanma avukatı kimdir?

Ülkemizde avukatlar için reklam yasağı bulunmaktadır. Bir avukatı seçerken de genelde tavsiyeler üzerine hareket ederiz. Burada önemli nokta başkası için iyi bir boşanma avukatı bizim için ne kadar iyi olacaktır, umduğumuz faydayı sağlayacak mıdır?

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda en iyi avukat tespiti mümkün görünmemektedir. Sağlıklı bir hukuk süreci geçirmek için Esenyurt ilçesinde bulunan aile hukuku alanında faaliyetlerini yoğunlaştırmış deneyimli avukatlara müracaat etmek önemlidir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Aile mahkemeleri boşanma davalarında görevli mahkemelerdir. TMK 168 m.”Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Esenyurt’ta yaşayan eşler için Esenyurt'un yargı çevresi içinde bulunmuş olduğu Büyükçekmece Adliyesi aile mahkemeleri yetkilidir. .

Esenyurt Gayrimenkul – Tapu Avukatı ve Ücretleri?

Gayrimenkul – Tapu alanında hukuki hizmet vermekte olan vekil; özellikle eşya hukuku alanında bilgi sahibi olup taşınmazlara ve tapuya ilişkin olan dava ve takipleri yürütür, müvekkiline yol gösterir.

Bu avukatlar genellikle;

 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Davası
 • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası
 • Muhdesatın Aidiyeti Davası
 • Şufa (Önalım) Davası
 • Taşınmazın Tahliyesi Davası
 • Kiranın Uyarlanması Davası
 • Kira Tespit Davalarında takipler yapıp vekalet verenin hak ve menfaatlerini gözetmektedirler.

Avukatlık mesleği alanlara ayrılmayıp çeşitli davalara da bakılabileceğinden gayrimenkul-tapu avukatı nitelendirmesi doğru değildir. Taşınmaz ve tapu davalarına bakan avukatın alacağı vekalet ücreti kanuni sınırın altında olmaması koşuluyla dava konusunun değeri ve miktarı, davanın ve yargılamanın türü göz önünde bulundurularak kararlaştırılacaktır. 

Esenyurt’ta en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

Esenyurt ilçesinde mesleki faaliyet yürütmekte olan avukatlar düşünüldüğünde, verdikleri hizmetin derecelendirilmesi ve aralarında en iyi kıyası mümkün değildir. Bir avukatın iyi bir vekil olduğunu sadece kazancına bakılarak iddia edilmesi doğru olmayıp bu hususta kıyasa elverişli olmayan unsurlar da bulunmaktadır. Elbette bu alanda çalışmalar yapan bilgi ve deneyim sahibi avukatlardan hizmet almak iyi bir hukuki süreç yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Asliye hukuk mahkemelerinin görevlerinden biri de tapu ve taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların ve davaların çözümlenmesidir. Yetkili mahkeme ise dava türüne göre değişmekte olup genel olarak taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İstisnai durumlar ayrık kalmak üzere Esenyurt ilçesinde bulunan taşınmaza ilişkin meydana gelen uyuşmazlıklar, Büyükçekmece Adliyesi asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Esenyurt Miras Avukatı ve Ücretleri?

Miras hukuku, kişilerin ölmeleri halinde son durumdaki mal varlıkları (tereke) üzerinde yapacakları ölüme bağlı tasarrufları ve ölüm ya da gaiplik halinde mal varlığının ne şekilde taksim edileceğini düzenleyen özel hukuk alanıdır.

Miras avukatı; miras hukuku alanında faaliyet yapıp bu alanda dava, takip ve icra işlemleri yürüten, hüküm ve sonuçları değerlendiren, süreci takip eden avukattır.

Miras hukuku ile ilgilenen avukatlar:

 • Tenkis (Paylaştırma) Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • İstihkak Davası
 • Muris muvazaası Davası
 • Mirasçılıktan çıkarma davalarında temsil ve takip işlemlerini vekaleten yürütmektedir.

Avukatlık mesleğinde branş sınırlaması bulunmamaktadır ve uzmanlık alanları net bir şekilde ayrılmaz. Bu sebeple miras hukuku davalarına bakan avukat için salt miras avukatı tanımı yapılamaz.

Miras davalarında vekalet alan avukatın alacağı vekalet ücreti dava ve yargılama türüne göre değişiklik göstermektedir. Avukat ve müvekkili sözleşmeden doğan bu ücreti kendileri belirleyebilecekleri gibi yasal sınırlar da bu ücretin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır.

Esenyurt’ta en iyi miras avukatı kimdir?

Miras hukuku ile ilgili dava takibi yapan avukatlar arasında en iyi kıyaslaması yapılamaz. Her avukat mesleki faaliyetlerini yerine getirirken farklı yöntemler izleyebileceği gibi verecekleri danışmanlık hizmetlerinin kalitesi ve yeterliliği, kıyası mümkün bir mesele değildir. Yine de miras hukuku alanında yapılacak işlemler ve açılacak davalar için bu alanda çalışmalar yapan bir avukata danışmak oldukça önemlidir.

Davalara hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Mirasa ilişkin uyuşmazlıklarda sulh hukuk mahkemeleri görevli mahkeme olarak davalara bakmaktadır. Uyuşmazlık türüne göre asliye hukuk mahkemelerinin de görevli olabileceği haller söz konusu olabilir.

Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11.maddesinde ifade edilmiştir.

 • Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
  • Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
  • Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
 • Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
 • Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Esenyurt’un yargı çevresi olarak bağlı bulunduğu Büyükçekmece Adliyesi'nde bulunan mahkemeler yetkilidir.

Esenyurt İşçi – İş Avukatı ve Ücretleri?

İşçi - iş avukatı, genelde hizmet sözleşmesi içerisinde bulunan işçi ve işveren arasında meydana gelen iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, müvekkillerine gerekli hukuk hizmetini sunan avukattır.

 • İşe İade Davası
 • Mobbing Davası
 • Hizmet Tespit Davası
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • Fazla Mesai Alacağı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası

İş hukuku alanıyla ilgilenen avukatlar genel olarak yukarıda sayılan dava türlerinde ve sözleşmeye aykırılıklarda taraflara yol gösterici olup hukuki koruma sağlamaktadır.

Avukatlar her türlü hukuki olaylarla ilgilenebileceğinden bu alanda iş yürütüp dava takibi yapan vekiller için salt iş avukatı doğru bir tanımlama değildir. İş hukuku alanında dava yürütecek bir avukatın vekalet ücreti dava türüne göre değişiklik göstermektedir.

Vekalet ücreti belirlenirken dava konusunun veya mahkemenin hükmedeceği şeyin değeri üzerinden belirleme yapılabileceği gibi paranın belirli bir oranı da kararlaştırılabilir.

Avukatlık Kanunu ile belirlenen alt sınırlar, vekalet sözleşmesi taraflarının ücreti belirlerken ya da belirlemedikleri durumlarda en az miktarın gözetilmesinde önemli işleve sahiptir.

Esenyurt’ta en iyi işçi – iş avukatı kimdir?

Esenyurt'ta elbette bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmış bilgi ve deneyim sahibi avukatlar bulunabileceği gibi avukatlık mesleğinin icrası ve nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda en iyi avukat belirlemesi yapılamayacaktır. Bu sebeplerle bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmış herhangi bir avukattan hukuki hizmet almakta fayda vardır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş hukukundan ve bu alandaki diğer hükümlerden doğacak uyuşmazlıklarda iş mahkemeleri görevli olacaktır. Esenyurt ilçesinde iş hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklar yetki koşulu sağlandığı takdirde Büyükçekmece Adliyesi'nde görülebilir.

Esenyurt Ceza Avukatı ve Ücretleri?

Ceza – ağır ceza hukuku: Hakkında, kanunda suç olarak düzenlenmiş fiili işlediği iddiası bulunulan kişinin; soruşturma, kovuşturma, infaz aşamalarından oluşan süreçte adil yargılama çerçevesinde yargının işleyişini düzenler. Ceza avukatı ise bu süreçte hukuki hizmet verip müvekkilinin hak ve menfaatlerini korur.

Avukatlar meslekleri gereği her türlü davada vekalet alabileceklerinden avukatın bu alanda iş görmesi onu salt ceza avukatı yapmayacaktır çünkü böyle bir meslek dalı bulunmamaktadı. Vekalet ücretleri ilgili davanın konusu ve yargılama türüne göre değişiklik göstermektedir. Vekil ile müvekkil yasal sınırları gözetmek kaydıyla vekalet ücreti belirlemesi yapabileceklerdir. Bu belirleme belli bir oran üzerinden de yapılabilmektedir.

Esenyurt’ta en iyi ceza avukatı kimdir?

Ceza hukuku alanında mesleğini icra eden avukatların faaliyetleri düşünüldüğünde hizmetlerin sağladığı etki ve yararın kıyaslanması ve en iyi avukat çıkarımı yapılması mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza davalarının görüleceği mahkemeler kanunda suçlara öngörülen ceza miktarı ve suçun işlendiği yere göre değişebilmektedir. Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi ceza yargılaması yapmakla görevli olan iki esas mahkemedir.

Özel mahkemelerin görevli olduğu bazı haller de bulunmaktadır. Genel yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Esenyurt İş Kazası Avukatı ve Ücretleri?

Genelde iş hukuku alanında mesleklerini icra edip iş kazası davalarını da takip eden avukatlar, işçi ve işveren arasındaki sözleşme ilişkisine bağlı olarak meydana gelen ve kişinin maddi manevi kayıplar yaşamasına neden olan hallerde, hak ve menfaatlerin korunması için hukuki süreci yürütmektedirler. Avukatlıkta branşlaşma sınırı olmadığından iş kazası avukatı tabiri doğru olmamaktadır.

Avukatın talep edeceği vekalet ücreti somut olayın şartlarına ve dava türüne göre farklılık arz etmektedir. Avukat ve müvekkil vekalet ücretini tazminatın miktarı, yargılamanın türü gibi hususları da göz önünde bulundurarak serbest iradeleriyle belirleyebilmektedirler fakat bu ücret kanunla gösterilen yasal sınırlar çerçevesinde olmalıdır.

Esenyurt’ta en iyi iş kazası avukatı kimdir?

Esenyurt ilçesinde iş kazası alanında uzmanlaşmış deneyim sahibi avukatlar elbette bulunabilir ancak avukatların sunduğu hukuk hizmetinin kalitesini ve yeterliliğini kıyaslamak göreceli olup nesnel açıdan mümkün değildir.

En iyi avukat çıkarımı yapılamasa da bu alanda faaliyetler yapan avukatlardan hizmet almak sürecin doğru yürümesine katkı sağlamaktadır. .

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş kazasından kaynaklanan davalarda iş mahkemeleri görevli olacaktır. İş Mahkemeleri Kanunu’nda, iş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesinin de yetkili olduğu ifade edilmiştir Esenyurt ilçesinde meydana gelmesi durumunda Esenyurt’un, yargı çevresi içerisinde bulunduğu Büyükçekmece Adliyesi iş mahkemelerinde davalar görülebilecektir.

Esenyurt İcra Avukatı ve Ücretleri?

İcra – iflas avukatı; borçlu ile alacaklı arasındaki borç ilişkisinden kaynaklı bir alacağın rıza ile ödenmemesi halinde devlet eliyle tahsili aşamasında müvekkilleri bilgilendiren, bu süreci başlatan, yürüten, hükmü ve hükmün icrasını takip eden vekillerdir.

İcra- iflas hukukuyla ilgilenen avukatlar;

 • Menfi Tespit Davası
 • Eda Davası
 • Alacak Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • İtirazın İptali Davalarında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Avukatlar her çeşit dava ve iş için takipte ve temsilde bulunabileceğinden icra-iflas avukatı doğru bir tanım değildir. İcra-iflas hukuku alanında faaliyet yürüten avukatın vekalet ücretinin belirlenmesinde dava ve yargılamanın türü önemlidir.

Dava konusunun değeri, hükmedilen şeyin değeri ve belirli bir paradaki oranlar üzerinden ücret belirlemesi yapılabilir. Vekalet ücreti taraflarca serbestçe kararlaştırılmakla birlikte kanunla belirtilmiş olan yasal sınırlara uygun olmak zorundadır.

Esenyurt’ta en iyi icra – iflas avukatı kimdir?

İcra - iflas hukuku alanındaki dava ve takiplerini yoğunlaştırıp bilgi ve deneyimini artırmış avukatların bulunması mümkündür. Avukatlık mesleğinin şartları düşünüldüğünde, avukat müvekkil ilişkisi ve neticeden memnuniyet, sunulan hizmetin kalitesi gibi durumlar göreceli olup nesnel kıyaslama yapılamayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir iflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Uyuşmazlık türüne göre yetkili ve görevli mahkemeler değişiklik göstermektedir. Esenyurt ilçesi Büyükçekmece Adliyesi'ne bağlıdır.

Esenyurt Bilişim Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

Bilişim – siber suçlar avukatı, bilişim teknolojileri hakkında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, bilişim sistem ve araçlarının kullanılarak işlenilen suçlarda, kişisel verilerin korunması konusunda müvekkillerine hukuki hizmet veren ve sürecin takibini yapan vekillerdir.

Avukatlıkta branşlaşma zorunluluğu olmadığından bilişim siber suçlar avukatı doğru bir tanımlama değildir. Bilişim siber suçlar alanında çıkacak uyuşmazlıkta avukatın talep edeceği vekalet ücreti, yaşanan olaya ve davanın türüne göre değişebilir. Yasal sınırlara uymakla beraber davanın değeri, yapılacak işlemler gibi hususlar göz önünde bulundurularak vekalet ücreti kararlaştırılmaktadır.

Esenyurt’ta en iyi bilişim hukuku avukatı kimdir?

Her geçen gün önem kazanmakta olan bilişim ve siber suçlarla ilgili konularda faaliyet gösteren avukatların sayısı ve deneyimleri artmaktadır. İş ve davalarını bu alanda yoğunlaştırmış avukatlar bulunmakla birlikte sunmuş oldukları danışmanlık hizmetinin nesnel açıdan kıyaslanması mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında görevli ve yetkili mahkemeler farklılık gösterebilmektedir. Bilişim - siber suçlarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Görevli mahkeme suçun türüne göre değişkenlik göstermekte olup uzman asliye ceza mahkemesi ve uzman ağır ceza mahkemesi görevli olmaktadır. 

Esenyurt Kira Avukatı ve Ücretleri?

Kira avukatı; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde yapılan kira sözleşmesi sonucunda meydana gelen uyuşmazlıklarda müvekkillerine yol gösteren ve kira sözleşmesi hazırlanması, kiralanan malın tahliyesi kira tespiti gibi konularda hukuki hizmeti sunan vekildir.

Avukatlık mesleği uygulaması gereği kira avukatı gibi bir branşlaşma bulunmamaktadır. Kira hukuku alanında hizmet sunan avukatların talep edeceği vekalet ücretinin belirlenmesinde uyuşmazlık konusu olay ve davanın türü göz önünde bulundurulduğunda ücretler farklılık gösterecektir. Ücret belirlenirken yasal sınırlar gözetilecek alt sınırların altında ücret belirlemesi yapılmayacaktır.

Esenyurt’ta en iyi kira avukatı kimdir?

Esenyurt ilçesinde kira hukuku alanında faaliyet yürüten avukatların verdikleri hizmet göz önünde bulundurulduğunda en iyi kira avukatı sınıflandırması yapılamayacaktır çünkü her avukatın verdiği hizmet çeşitlilik gösterebileceği gibi kalitesinin sınıflandırılması da nesnel açıdan doğru değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira hukukunda meydana gelecek anlaşmazlıkların çözümünde bazı haller dışında sulh hukuk mahkemeleri görevli olmaktadır. Kira sözleşmesinin Esenyurt ilçesinde ifa edileceği durumlarda Büyükçekmece Adliyesi sulh hukuk mahkemeleri de yetkili olacaktır.

Esenyurt Sağlık – Malpraktis Avukatı ve Ücretleri?

Sağlık – Malpraktis avukatı, sağlık çalışanlarının hastalarını tedavi ederken ve gerekli tıbbi müdahalelerde bulunurken hata ile hastalarına maddi ve manevi kayıp yaşatmaları sonucunda kişilerin hak ve menfaatlerini savunan avukattır.

Avukatlık mesleğinde branş sınırlaması olmadığından malpraktis avukatı ayrımı doğru değildir. Vekalet ücreti belirlenirken somut olayın şartları, davanın değeri, tazminatın miktarı gibi hususlar da göz önünde tutularak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirlenecektir.

Esenyurt’ta en iyi sağlık hukuku avukatı kimdir?

Hekim ve sağlık personellerinin meslek faaliyetlerini yerine getirirken yapacağı hatalardan sorumlu olduğu uyuşmazlıklarla ilgili dava ve işleri takip eden deneyimli avukatlar bulunmakla birlikte sundukları hizmetin nitelik ve kalitesinin kıyaslanması mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sağlık-malpraktis davalarında görevli mahkeme sağlık personelinin hizmette bulunduğu kuruma göre değişiklik göstermekte olup tüketici mahkemesinin veya idare mahkemesinin görev alanına girebilmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Esenyurt Vergi Avukatı ve Ücretleri?

Vergi avukatı, devletin kamu harcamaları yapmak için vatandaşlarından karşılıksız olarak elde ettiği vergilerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda ve vergilendirme işlemi safhalarında gerçekleşecek haksızlık ve yanlışlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti sunan vekillerdir.

Avukatlık mesleğinde branş sınırlaması olmadığından ve şartların sağlanması ile avukatlar çeşitli davalara bakabileceğinden vergi avukatı doğru bir tanımlama değildir.

Vergi hukuku alanında gerçekleşecek uyuşmazlıklarda avukatın alacağı vekalet ücreti söz konusu davanın değeri, miktarı ve türüne göre değişmektedir. Bu unsurlar ücretin belirlenmesinde etkili olup bunlar üzerinden belirleme yapılabileceği gibi belli oranlar da ücret olarak kararlaştırılabilir. Ücretin belirlenmesinde kanunla belirlenmiş sınırların da gözetilmesi gerekmektedir.

Esenyurt'ta en iyi vergi avukatı kimdir?

Avukatların uyuşmazlık çeşidine göre vermiş oldukları hizmet değişiklik göstermekle birlikte sunulan hizmetin kalitesi ve niteliğinin kıyaslanması ve en iyi avukat çıkarımı yapılması mümkün değildir.

Bu alanda çıkacak bir uyuşmazlıkta Esenyurt’ta vergi hukuku uyuşmazlıklarında mesleki çalışmalar yapan avukatlardan hizmet almak sürecin doğru bir şekilde yürümesine katkı sağlayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir.

Bu kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

 1. a) uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
 2. b) (Ek 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanun’u gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 3. c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen
 4. d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Esenyurt Ticaret – Şirket Avukatı ve Ücretleri?

Ticaret – Şirket avukatı, şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan süreçte ve sonrasında tüzel kişilere ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

 • Şirketin devri, birleşmesi sermaye artırımı azaltımı, ana sözleşmeler ve diğer tüm sözleşmelerle
 • İstirdat Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Mal Kaçırma Davalarında
 • Ticari işlerle ilgili tüm uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Avukatlık mesleğinin dallara ayrılmaması, branş sınırlaması olmaması sebebiyle ticaret-şirket avukatı tabiri doğru bir ifade değildir. Dava türü ve olayın şartları göz önünde bulundurulduğunda bu alandaki işlerden alınacak vekalet ücretleri de değişmektedir.

Avukat şirket bünyesinde belirli bir ücretle hizmet sunabilir bu durumda şirketle anlaşılan tarife üzerinden çalışır. Bağımsız olması halinde dava konusu, değer ve miktarına göre yasal sınırlar gözetilerek belirleme yapılabilecektir.

Esenyurt’ta en iyi ticaret – şirket avukatı kimdir?

Ticaret-şirket hukukunda dava takibi yapan avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere hukuki hizmet sağlayan önemli danışman ve temsilcilerdir. Bu vekillerin sağladığı hukuki hizmet kıyaslanamamakla birlikte bu alanda iş ve dava takiplerini yoğunlaştırmış avukatlardan hukuki hizmet almak hukuki sürecin sağlam bir şekilde yürümesi noktasında önemlidir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Türk Ticaret Kanunu’nda; aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işine bakmakla görevli olduğu ifade edilmiştir. 

Esenyurt Marka Avukatı ve Ücretleri?

Marka-patent avukatı; tüzel ve gerçek kişi olabilen müvekkillerine marka-patent başvurusu yapılması, marka uygunluğunun araştırılması , marka haklarının korunması gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti verip işleri yürüten takip ve temsil yetkisine sahip vekildir.

Bu alanda hukuki hizmet veren avukatlar Türk Marka ve Patent Kurumu’nun vekil siciline kaydolmaları gerekmektedir. Marka ve patente ilişkin davalarda davanın konusu ve değeri, türü, gibi unsurlar vekalet ücretlerinin belirlenmesinde temel unsurlar olup yasal sınırlardan az olmamak üzere belirli değer ve oranlarda ücret belirlemesi yapılabilmektedir.

Esenyurt’ta en iyi marka – patent avukatı kimdir?

Marka ve Patent hukuku alanında iş ve dava takibi yapan avukatların bu alanda uzmanlaşması, kendilerini geliştirmeleri mümkündür. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren avukatlar Marka ve Patent Kurumu’nun ilgili siciline kaydedilirler. Bu avukatlardan danışmanlık almak yerindedir fakat en iyi avukat iddiası doğru olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Esenyurt Deniz Ticareti Avukatı ve Ücretleri?

Deniz ticareti avukatı; ulusal ve uluslararası sularda çıkan uyuşmazlıklarda, ülkelerin menfaatlerini ilgilendiren konularda, hangi ülkenin hangi sulardan ne oranda yararlanacağı gibi hususlarda hukuki hizmet sunan vekillerdir.

Avukatlık mesleği dallara ayrılmadığından “deniz hukuku avukatı” doğru bir ifade değildir. Deniz ticareti hukuku, deniz iş hukuku gibi alanlarda görülecek dava ve işlerde vekalet ücretleri uyuşmazlıklara göre değişiklik göstermekte olup yasal sınırlara uymak koşulu ile vekalet ücretinin vekil müvekkil arasında sözleşme yapılarak belirlenmesi mümkündür.

Esenyurt’ta en iyi deniz hukuku avukatı kimdir?

Esenyurt ilçesinde deniz ticareti hukuku uyuşmazlıklarında faaliyet gösteren avukatlar bulunmakla birlikte bu avukatların verdikleri hizmetin kalitesi ve müvekkillere etkisi göreceli olup kıyaslama yapmayı olanaksız kılmaktadır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz Hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle ticari alanda yoğunlaştığından asliye ticaret mahkemelerine görev verilebileceği gibi kanunla özel bir düzenleme olduğu durumlarda farklı mahkemelerin de görevli olduğu görülmektedir. 

Esenyurt Tazminat Avukatı ve Ücretleri?

Tazminat avukatı, maddi veya manevi kayba uğrayan müvekkilinin her türlü hak ve menfaatini savunan ve süreç boyunca yol gösteren, genellikle haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkilleri adına takip ve işlemleri yerine getirmektedirler. Her ne kadar tazminat davalarıyla ilgilenen avukatlar tazminat avukatı olarak bilinse de mevzuatta böyle bir tanımlama bulunmamaktadır.

Söz konusu vekalet ücretinin belirlenmesi olayın şartlarına , davanın türüne ve maddi değerine göre çeşitlilik gösterir. Vekalet ücreti belirlenirken yasal sınırlar göz önünde bulundurulacaktır.

Esenyurt’ta en iyi tazminat avukatı kimdir?

Ortaya çıkan zararların tazmini konusunda faaliyet gösteren deneyim sahibi donanımlı avukatların bulunması mümkündür ancak verilen hukuki hizmetin ve kalitesinin sınıflandırılması yapılamayacağından en iyi avukat gibi bir çıkarım yapmak mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat davalarında görevli mahkemeler uyuşmazlığın türüne göre farklılık gösterebilmekle birlikte genellikle asliye hukuk mahkemeleri olmaktadır. Genel yetkili mahkeme ise davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Esenyurt ilçesi Büyükçekmece Adliyesi'ne bağlıdır.

Esenyurt İdare Avukatı ve Ücretleri?

İdare avukatı; özel hukuk kişileri ve idarenin taraf olduğu davalarda müvekkillerine hukuki hizmet sunan, bu alanda çıkan uyuşmazlıklarda dava ve iş takipleri yapan vekildir. İptal ve tam yargı davalarının açılması, açılan davaların sürdürülüp neticelendirilmesi sürecinde faaliyet gösterip müvekkillerinin hak ve menfaatlerini savunmaktadır.

İdare hukuku alanında iş ve dava takibi yapan avukatlar için idare avukatı demek doğru olmaz çünkü avukatlık mesleğinde branş sınırlaması bulunmamaktadır. İdari davalarda avukatın talep edeceği vekalet ücreti söz konusu davanın mahiyeti, olayın şartları ve yargılamaya göre değişiklik gösterecektir. Yasal sınırları gözetmek kaydıyla vekalet ücreti serbestçe kararlaştırılacaktır.

Esenyurt’ta en iyi idare avukatı kimdir?

Kamu gücünü kullanan idarenin taraf olduğu davalarda vatandaşların haklarını bilmesi ve korunması oldukça önemlidir. Elbette idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar bulunabilir ancak bu avukatlar arasında en iyi hizmetin ve müvekkil üzerindeki bıraktığı etkinin tespiti ve kıyası mümkün görünmemektedir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama usulü kanunu’nun 32. maddesinde yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir:

Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Esenyurt Sigorta Avukatı ve Ücretleri?

Sigorta avukatı, sigorta sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklarda müvekkillerinin hak ve menfaatlerini savunmaktadırlar.

 • Sigorta sözleşmesi hazırlanması sigorta bedelinin tahsili işlemleri ve safhalarında
 • Hizmet Tespit Davası
 • Rücu Davalarında
 • Sigorta poliçesi sonucu doğan ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıklarda hukuki hizmet sunmaktadır.

Sigorta avukatı tanımlamasında bulunmak doğru değildir çünkü avukatlık mesleğinde branşlaş sınırlaması bulunmamaktadır ve avukatlar çeşitli davalara bakabilmektedirler. Sigorta hukuku ile ilgili davalara bakan avukatların alacağı vekalet ücreti davanın türüne ve olayın şartlarına göre değişmekte olup her olayda aynı ücretin alınması gerekliliği bulunmamaktadır.

Taraflar ücreti serbestçe kararlaştırabilmekle birlikte kanunla öngörülen sınırları göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Esenyurt’ta en iyi sigorta avukatı kimdir?

Sigorta hukuku alanında mesleki çalışmalar yapan avukatlar düşünüldüğünde, sağladıkları hizmetin kıyası mümkün değildir çünkü her avukatın kendine özgü yöntemleri olabileceği gibi verilen hizmetin müvekkilleri üzerindeki etkisi ve kalitesi de farklılık gösterebilecektir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sigortalının tüketici olup olmamasına göre görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemesi veya tüketici mahkemesi olabilmektedir. Mahkeme tespiti arabuluculuk bakımından da önemlidir. Uyuşmazlık konusuna göre yetkili mahkeme de değişkenlik göstermektedir.

Esenyurt Arabulucu Avukat ve Ücretleri?

Alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuk, hukuki uyuşmazlığın taraflarını çözüm için bir araya getirmekte ve gerekli olan anlaşma-müzakere ortamı sağlayıp tarafların aralarındaki uyuşmazlığı tarafsız bir arabulucu eşliğinde kendilerinin çözümlemesine yardım etmektedir.

Hukuk fakültesi mezunu olup beş yıl kıdemi bulunanlar ve arabuluculuk siciline kayıt olanlar arabulucu olabilecektir. Arabuluculuk faaliyeti sonucu arabulucunun hak kazanacağı ücretlere Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinden ulaşılabilmektedir.

Esenyurt Bayan Avukat?

Hukuk uyuşmazlıklarında vekil tercih edilirken cinsiyetlerin ciddi bir öneminin bulunmadığını gözlemleriz. Kadınların da iş hayatında aktif olarak yer alıp başarı göstermeleri müvekkillerde olumlu düşünceler oluşturmaktadır.

Bunun dışında aile hukuku gibi alanlarda kadın müvekkillerin kadın avukat tercihine daha eğilimli oldukları gözlemlenmektedir. Uyuşmazlığın türüne ve taraflarına göre vekil tercihlerinin farklılık göstermesi mümkündür.

Esenyurt’ta İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Esenyurt ilçesinde elbette mesleki faaliyetleri ile adını duyurmuş belirli alanlarda tecrübe sahibi avukatlar bulunabilir ancak bir avukatın sosyal çevrelerdeki tanınırlıkları ve bir faaliyet sonucu elde edecekleri ünün tüm meslek faaliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi doğru olmayacaktır.

Esenyurt’ta en iyi hukuk bürosu var mı ?

Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüten hukuk büroları arasında gerekli donanım ve tecrübeye sahip, müvekkillerine hukuki hizmet verebilecek birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Yine de verdikleri hizmetin niteliğine göre bir belirleme yaparak en nitelikli hizmeti sunan hukuk bürosunu tespit edebilmek mümkün değildir.

İzlenen yöntemler, hizmet kalitesi ve müvekkilleri üzerinde bırakılan etki göreceli olup kıyaslanamayacaktır.

Esenyurt avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Avukatların alacağı vekalet ücreti görülecek olan iş ve davaların türüne, maddi değerine göre farklılıklar göstermektedir. Herhangi bir uyuşmazlık için alınacak vekalet ücretlerinin alt sınırları her yıl Türkiye Barolar Birliği’nce “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu tarifede belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde avukat ve müvekkil sözleşme yaparak serbestçe vekalet ücreti belirleyebilir. İstanbul Barosu’nun da tavsiye niteliğinde yayımladığı Avukat – Vekil Asgari Ücret Tarifesi gibi tarifeler bulunmaktadır.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

Belirttiğimiz üzere avukatların bir dava için alacağı vekalet ücretinin alt sınırı her yıl Türkiye Barolar Birliği’nce “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu tarifeye bağlı olarak yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti belirlenecektir. Ayrıca İstanbul Barosu'nun da tavsiye niteliğinde yayımladığı İstanbul ilinde geçerli Avukat – Vekil Asgari Ücret Tarifesi de vekalet ücretlerinin belirlenmesinde yol göstericidir.

Esenyurt’ta online avukat danışma (tavsiye alma) olabilir mi?

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı günümüzde bu etki hukuk alanında da kendini göstermektedir. Esenyurt ilçesinde hizmet veren avukat ve hukuk büroları bilişim araçları ve çeşitli uygulamalar sayesinde sanal ortamda hizmet verebilmektedir. WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meets gibi uygulamalarla bu hizmet sağlanmaktadır.

Esenyurt’a yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde yer almaktadır?