Fatih Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Fatih’te avukat ve hukuk bürosu numaraları?

İstanbul’da bulunan hukuk bürolarının herhangi birinden davanızdaki hukuki sorunu çözümleyebilecek ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlayacak avukatlardan hizmet alınabilmektedir.

Fatih’te en iyi avukat kimdir?

Avukatlar bakımından en iyi olarak nesnel bir nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır. Her avukat hukukun gerektirdiği donanıma, tecrübeye, bilgi ve birikime sahiptir.

Fatih’te boşanma avukatı ve ücretleri?

Boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanmaya sebebiyet veren durumların gerçekleşmesi durumunda açılan davada eşler arasındaki ihtilafı hukuki yollarla çözümleyen dava vekili olarak isimlendirilmiştir.

Boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen genel ve özel boşanma sebeplerinden kaynaklı evliliğinizi sona erdirmeniz hususunda haklarınıza kavuşmanız konusunda beyanlarınızı hukuki zeminde somutlaştırır fakat Türk hukuk mevzuatında boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre 2023 yılı için 9.200 TL altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Harcanan emek ve mesaiye göre bu miktarın üzerinde vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Mal paylaşımı davası
 • Nafaka davası
 • Velayet davası
 • Evliliğin iptali davası

Fatih’te en iyi boşanma avukatı kimdir?

Boşanma davalarıyla ilgilenen her avukat, medeni kanunda düzenlenen ilgili maddeler ışığında davanızda sizi temsil edebilir. Bu sebeple İstanbul'un en iyi avukatı şeklinde nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te boşanma davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesine göre; boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Fatih’te oturan dava tarafları Çağlayan Adliyesi aile mahkemelerinde dava açabilir.

Fatih’te gayrimenkul avukatı ve ücretleri?

Gayrimenkul tapu avukatı, taşınmazlara ilişkin yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda dava sürecinde müvekkilini temsil eder fakat Türk hukuk mevzuatında gayrimenkul- tapu avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar tapu davalarına bakabilir. Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Genellikle asliye hukuk mahkemelerinde görülen gayrimenkul- tapu davalarında uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Tapu iptal ve tescil
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası
 • Kira tespit davası
 • Kira uyarlama davası
 • Tahliye davası
 • Ecrimisil davası
 • Muhdesatın aidiyeti davası
 • Şufa (önalım) davası
 • Mirastan doğan tapu iptal davası

Fatih’te en iyi gayrimenkul-tapu avukatı kimdir?

Gayrimenkul - tapu davalarında uzmanlaşmış olan her avukat, gayrimenkul ve tapu işlemleri sırasında profesyonel takip hizmeti sunarak hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. Bu bakımdan nitelik açısından kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te gayrimenkul-tapu davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesine göre;

“Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.”

Taşınmazı Fatih’te bulunan dava tarafı istisnai durumlar dışında Çağlayan Adliyesi asliye hukuk mahkemelerinde davasını açabilir.

Fatih’te miras avukatı ve ücretleri?

4721 sayılı Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras hukuku alanında miras bırakanın ölümüyle birlikte açılan mirastan kaynaklı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan dava vekillerine miras avukatı denilmektedir. Fakat Türk hukuk mevzuatında miras avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar miras davalarına bakabilir. Belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde dava türüne göre avukatlık ücreti kararlaştırılmaktadır.

Miras davalarında uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Tenkis davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Mirasın reddi davası
 • Muris muvazaa davaları
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası

Fatih’te en iyi miras avukatı kimdir?

Miras hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. Avukatlar arasında nesnel olarak en iyi sıfatıyla değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır

Fatih’te miras davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 11. maddesine göre; terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalarda, terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalarda ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Yetki ve görev koşulları sağlandığı takdirde Çağlayan Adliyesi sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilir.

Fatih’te işçi-iş hukuku avukatı ve ücretleri?

İşçi - iş avukatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan iş hukuku alanında işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda dava vekilliği yapan kimselere denilmektedir. Fakat Türk hukuk mevzuatında işçi-iş hukuku avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Esasında bütün avukatlar iş hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir.

Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere olayın mahiyetine göre vekalet ücreti kararlaştırılmaktadır.

İş hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İşe iade davası
 • Mobbing davası
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşçilik alacakları davaları

Fatih’te en iyi işçi-iş hukuku avukatı kimdir?

İş hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, işçinin haklarının korunması için profesyonel hizmet sunar. Bu sebeple nitelik açısından kıyas yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te işçi-iş hukuku davaları hangi mahkemede adliyede görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre; İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

İşin yapıldığı yer Fatih ilçesi olması durumunda dava tarafı davasını Çağlayan Adliyesi'nde iş davalarına bakmakla görevli iş mahkemelerinde açabilir.

Fatih’te ceza-ağır ceza avukatı ve ücretleri?

Ceza - ağır ceza avukatı; taraflara müdafi veya vekil olarak hizmet veren, ceza hukukuyla ilgili işlemleri hukuka uygun olarak takip eden vekildir. Türk hukuk mevzuatında ceza-ağır ceza avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır.

Esasında bütün avukatlar ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir. Görülecek olan davanın türüne göre yasal sınırlar çerçevesinde avukatlık vekalet ücretleri değişkenlik göstermektedir.

Ceza hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Kasten öldürme
 • Dolandırıcılık davaları
 • Hakaret davaları
 • Uyuşturucu davaları
 • Tehdit davaları
 • Özel kanunlarda düzenlenen suç teşkil eden davalar

Fatih’te en iyi ceza avukatı kimdir?

Ceza hukuku alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunacaktır. Bu sebeple avukatlar arasında nitelik açısından nesnel bir kıyas ölçütü bulunmamaktadır.

Fatih’te ceza-ağır ceza davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir. Genel mahkemeler dışında suç işleyenin sıfatı ya da suçun niteliği sebebiyle ceza davaları özel mahkemelerde de görülebilmektedir.

Ceza davalarında davaya bakma yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Suçun işlendiği yerin Fatih olması halinde dava Çağlayan Adliyesinde suçun niteliğine göre ilgili mahkemede görülecektir.

Fatih’te iş kazası avukatı ve ücretleri?

İş kazası avukatı çalışma koşullarından kaynaklı meydana gelebilecek tehlikelerden doğan kazalar sonucunda müvekkili lehine savunmayı yapan dava vekilidir.

Türk hukukunda yasal olarak avukatlar arasında branş sınırlaması şeklinde bir sistem yoktur. Bu sebeple Türk hukuk mevzuatında iş kazası avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Kişide meydana gelen zarara ve taleplere göre vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir.

Fatih’te en iyi iş kazası avukatı kimdir?

İş kazaları alanında deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak adına hukuki süreci yönetecektir. Bu sebeple En iyi iş kazası avukatı nitelendirmesi doğru olmayacaktır.

Fatih’te iş kazası davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Kazanın gerçekleştiği yer veya işçinin ikametgahının Fatih’te olması durumunda dava Çağlayan Adliyesi'nde iş mahkemelerinde görülecektir.

Fatih’te icra-iflas avukatı ve ücretleri?

İcra avukatı, alacaklıların devlet gücünün yardımı ile alacaklarına kavuşmaları için tarafların davalarını takip eden avukat olarak bilinmektedir. Hukukumuzda ihkak-ı hak yasağı gereği alacaklar devletin resmi organlarına başvurularak tahsil edilebilir. Davanızı çözümleyecek olan icra avukatı takip işlemlerinizi hukuki zeminde süresinde ve usulüne uygun olarak takip eder.

Türk hukuk mevzuatında icra-iflas avukatı olarak bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Esasında bütün avukatlar icra-iflas hukukundan kaynaklanan davalara bakabilir. Yasal sınırlar çerçevesinde açılacak olan davanın türüne göre vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

İcra-iflas hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Menfi tespit davası
 • İtirazın iptali davası
 • Eda davası
 • Alacak davası
 • İstirdat davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • İstihkak davası
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline itiraz davası

Fatih’te en iyi icra-iflas avukatı kimdir?

İcra- iflas hukuku alanında uygulamada benzer davalara bakan bu alanda tecrübe edinmiş olan her avukat, alacaklının alacağına hızlı bir şekilde kavuşabilmesi için hukuki süreci iyi yönetebilir. Bu sebeple nesnel olarak en iyi icra avukatı tanımlaması doğru olmayacaktır.

Fatih’te icra-iflas davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.

Fatih ilçesi Çağlayan Adliyesi'ne bağlı bulunmaktadır.

Fatih’te bilişim-siber suçlar avukatı ve ücretleri?

Dijitalleşen yeni dünya düzeninde teknolojik gelişmeler hızla hukuk alanında da kendini göstermeye başlamış ve davalara konu olmuştur. Kolaylıkla bilişim araçlarıyla işlenen suçlar da doğal olarak artmıştır. Bilişim hukuku avukatı, temelde veri iletmeyi sağlayan iletişim ağı üzerinden bilgileri ele geçirilen mağdurları korumaya yönelik vekillik yapan kimsedir.

Uygulamada sıkça karşımıza çıkan bilişim- siber suçlar avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. İşlenen suça ve meydana gelen zarara göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir.

Bilişim hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Bilişim sistemlerine sızma suçundan doğan davalar
 • Yasaklanmış program kullanma suçu
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
 • Online olarak yapılan dolandırıcılık ve şantaj suçu

Fatih’te en iyi bilişim-siber suçlar avukatı kimdir?

Bilişim- siber suçlar alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar nedeniyle zarara uğrayan müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda profesyonel hizmet sunar. Bu sebeple en iyi bilişim-siber suçlar avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te bilişim-siber suçlar davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim suçlarında suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Suçun niteliğine ve ceza miktarına göre bazı bilişim suçları uzman ağır ceza mahkemeleri, bazı bilişim suçları ise uzman asliye ceza mahkemelerinde görülecektir.

Bu nedenle suçun işlendiği yer Fatih ilçesi olması durumunda suçun niteliğine göre Çağlayan Adliyesi ilgili mahkemede dava görülecektir görülecektir.

Fatih’te kira avukatı ve ücretleri?

Kira avukatı, ülkemizde pek çok davası görülen kira hukukundan doğan anlaşmazlıklarda konut veya çatılı işyeri kira kontratlarını düzenlemek ve ilgili protokolleri hazırlamak tahliyeye ilişkin işlemleri yapmak konusunda müvekkiline hukuki hizmet sunar. uygulamada sıkça karşımıza çıkan kira avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. Esasında her avukat bu davalara bakabilir. Yapılacak olan işlemlere göre ve taleplere göre avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Kira hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Kira tespit davası
 • Tahliye davası
 • Kira uyarlama davası

Fatih’te en iyi kira avukatı kimdir?

Kira hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan avukatlar arasında nesnel bir şekilde kıyaslama yapmak mümkün olmayacaktır. 

Fatih’te kira davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira ilişkilerinden doğan davalarda genel görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Özel yasa hükümleri geçerliyse genel kural uygulanmayacaktır. Yetkili mahkeme uyuşmazlık türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte kira sözleşmesinin ifa edileceği yer Fatih’te ise Çağlayan Adliyesi sulh hukuk mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Fatih’te sağlık-malpraktis avukatı ve ücretleri?

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında malpraktis kavramı; yanlış veya eksik müdahale nedeniyle hekim/doktor hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlanmıştır. Sağlık malpraktis avukatı bu tür davalarda zarara uğrayan müvekkilini temsil etmektedir.

Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda, yanlış tedavi nedeniyle uğranılan zararlarda veya sağlık çalışanlarına yönelik uygunsuz tavır takınarak şiddet içeren eylemlerde bulunan kimselere karşı görülen davalara sağlık hukuku avukatı bakmaktadır. Mevzuatta sağlık- malpraktis avukatı olarak tanımlama bulunmamaktadır. Her avukat kanuna ve usule uygun olarak bu davalara bakabilir.

Meydana gelen olayın mahiyetine ve kişide oluşan zara göre yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir.

Sağlık hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

Fatih’te en iyi sağlık-malpraktis avukatı kimdir?

Sağlık hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik haklarını korumak konusunda hukuki hizmet sunar. Bu sebeple nesnel olarak en iyi sağlık hukuku avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te sağlık-malpraktis davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bağımsız çalışmakta olan veya özel bir sağlık kuruluşunda çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan maddi manevi tazminat taleplerinde görevli mahkemeler tüketici mahkemeleridir.

Kamuya bağlı hastaneler veya sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personellerine karşı açılacak olan davalarda ise idare mahkemeleri görevlidir. Açılacak olan dava türü, genel ve özel yetki kuralları gereği yetkili ve görevli mahkemeler değişiklik gösterebilir.

Fatih’te vergi avukatı ve ücretleri?

Vergi avukatı, devlet ile birey arasında vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların çözümlenmesinde yardımcı olarak menfaat dengesini devlet ve kişi nezdinde koruyan avukat olarak bilinmektedir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan vergi avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır.

Esasında her avukat bu davalara bakabilir. Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırlaması gibi bir sistem söz konusu değildir. Vergi hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar; genel olarak vergi hukukundan kaynaklanan tam yargı ve iptal davalarına bakar. Yaşanılan uyuşmazlık ve açılacak olan davaya göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Fatih’te en iyi vergi avukatı kimdir?

Vergilendirme hayatın her alanında karşımıza çıkarak güncel olarak varlığını sürdüren hukuki konulardandır. Vergi hukuku alanında uzmanlaşan avukatlar arasında en iyi nitelendirmesi yapmak mümkün olmayacaktır.

Fatih’te vergi davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İYUK 37/a hükmü gereğince tarh ve tahakkuk aşamasına gelmiş vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlerle ilgili vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, uyuşmazlık konusu kamu alacağını tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Fatih’te ticaret-şirket avukatı ve ücretleri?

Ticaret-şirket avukatı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacirlere özgü veya ticari işlemlere uygulanan kurallar bütününde hukuki bilgiye sahip olan bu tür davalarda hukuki süreci yöneten vekildir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan ticaret-şirket avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. Esasında her avukat bu davalara bakabilir.

Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırı gibi bir sistem söz konusu değildir. Açılacak olan davanın türü, harcanan emek ve mesaiye göre yasal sınırlar çerçevesinde avukatlık vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Ticaret hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İstirdat davası
 • İhalenin feshi davası
 • Haksız rekabet davası
 • İflas erteleme davaları
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 • Ortaklıktan çıkma davaları

Fatih’te en iyi ticaret-şirket avukatı kimdir?

Geniş bir uygulama alanına sahip olan ticaret hukukunda uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki süreci yönetecek olup en iyi avukat tanımlaması yapmak mümkün olmayacaktır.

Fatih’te ticaret-şirket davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ticaret Kanunu’nun 5. maddesine göre; dava konusunun değerine veya miktarına bakılmaksızın ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli özel mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeridir. Dava tarafları tacirler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Davanın taraflarına göre tüketici mahkemelerinin de görevli oldukları görülmektedir. Fatih ilçesi, Çağlayan Adliyesi'ne bağlıdır.

Fatih’te marka-patent avukatı ve ücretleri

Marka-patent avukatı, yaratıcı ve dinamik fikirlere sahip olan müvekkillerine markaya ilişkin hukuki sürecin takibi konusunda, başvuru aşamasında gerekli evrakların süresinde kuruma verilmesinde yardımcı olan vekildir.

Gerekli şartları taşıyan avukatın bu alanda hukuki hizmet sağlayabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği iki aşamalı sınavı kazanmalı ve kurumun vekil siciline kaydolması gerekmektedir. Açılacak olan davanın türüne ve talep edilenlere göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Marka hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Marka hakkına tecavüz davası
 • Maddi ve manevi tazminat davası

Fatih’te en iyi marka-patent avukatı kimdir?

Marka- patent hukuku alanında deneyim kazanmış olan her avukat, teknik bilgiyi gerektiren karmaşık yapı içerisinde çabuk analiz edebilen niteliğe sahiptir. Bu sebeple nesnel olarak avukatlar arasında nitelendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te marka- patent davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka- patente ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme; dava konusuna göre fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile fikri ve sınai Haklar ceza mahkemeleridir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 156/3 hükmü gereğince patent hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

Buna göre davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer Fatih’te ise Çağlayan Adliyesi fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinde dava açılabilir.

Fatih’te deniz ticareti avukatı ve ücretleri?

Deniz hukuku avukatı, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen deniz hukuku kapsamında gemi üzerinde kurulabilen haklar konusunda müvekkilini aydınlatma, deniz ticareti sözleşmeleri konusunda yardımcı olma görevini üstlenen vekildir.

Uygulamada karşımıza çıkan deniz hukuku avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. Esasında her avukat bu davalara bakabilir. Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırlaması gibi bir sistem söz konusu değildir.

Meydana gelen olay neticesinde açılacak olan dava türü ve harcanan mesaiye göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Deniz hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • Gemi adamı alacakları davaları
 • Deniz sigortasından doğan tazminat davaları
 • Gemi ipoteği ve teminatlardan kaynaklanan davalar
 • Navlun sözleşmesinden doğan davalar
 • Çatma nedeniyle doğan davalar
 • Yükün hasar ve ziyaı nedeniyle tazminat davaları
 • Gemi kira sözleşmesinden doğan davalar

Fatih’te en iyi deniz ticareti avukatı kimdir?

Kendi içinde bağımsız, milletlerarası sözleşmelere konu olabilen ve geniş bir alanı olan deniz hukukunda uygulamada deneyim kazanan her avukat, müvekkili lehine savunma yapacak olup nesnel bir kıyaslama yapmak mümkün değildir.

Fatih’te deniz hukuku davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz ticareti hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda kural olarak asliye ticaret mahkemesi görevlidir. Kaynaklanan hukuki uyuşmazlığa göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir. Fatih ilçesi Çağlayan Adliyesi'ne bağlıdır.

Fatih’te tazminat avukatı ve ücretleri?

Tazminat avukatı, genel ve özel kanunlarda düzenlenen hukuki uyuşmazlıklarda haksız fiil ve eylem nedeniyle uğranılan zararların karşılanması ve mağduriyetin giderilmesinde yardımcı olan vekildir.

Her ne kadar vatandaşlar arasında tazminat davalarına bakan avukatlara tazminat avukatı denilse de mevzuatımızda kavram olarak tanımlanmamıştır. Her avukat esasında bu davalara bakabilir. Tazminat davalarında talep edilen haklara göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir.

Fatih’te en iyi tazminat avukatı kimdir?

Tazminat konulu davalarda uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki süreci yönetecektir. Avukatlar arasında nesnel bir kıyaslama yapmak mümkün olmayacaktır.

Fatih’te tazminat davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. maddesine göre; Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Görevli mahkeme kural olarak asliye hukuk mahkemesidir. 

Yetki ve görev koşullarını sağladığı takdirde Çağlayan Adliyesi asliye hukuk mahkemesinde dava görülecektir.

Fatih’te idare avukatı ve ücretleri?

İdare avukatı, idare ile gerçek veya tüzel kişi arasında veya başka bir idare ile ilgili uyuşmazlıklarda dava ve işlerin görülmesinde yardımcı olan vekildir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan idare avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır. Esasında her avukat bu davalara bakabilir.

Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırı gibi bir sistem söz konusu değildir. Açılacak olan dava türü ve olayın mahiyetine göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

İdare hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar genel olarak şu davalara bakar:

 • İptal davası
 • Tam yargı davası

Fatih’te en iyi idare avukatı kimdir?

İdare hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan ve mevzuatı güncel olarak takip eden her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki süreci yönetecek olup nesnel bir kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır.

Fatih’te idare davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu 32. maddesine göre; göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

Fatih’te sigorta avukatı ve ücretleri?

Sigorta avukatı, kişilerin hayatta bazı şartlar nedeniyle karşılaşacakları zarar ve masrafa sebep olan ekonomik sonuçlardan korunması için tedbir ihtiyaçlarına yardımcı olan vekildir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan sigorta avukatı kavramı mevzuatta tanımlanmamıştır.

Esasında her avukat bu davalara bakabilir. Avukatlar bu alanda uzmanlaşabilir fakat branş sınırlaması gibi bir sistem söz konusu değildir. Sigorta davalarında açılacak olan dava türü ve talep miktarları vekalet ücretini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

Sigorta hukukundan doğan davalarda uzmanlaşan avukatlar şu davalara bakar:

 • Hizmet tespit davası
 • Rücu davası
 • Araç değer kaybı davası

Fatih’te en iyi sigorta avukatı kimdir?

Sigorta hukuku alanında uygulamada deneyim kazanan her avukat, zarar gören müvekkillerinin menfaatine yönelik hukuki hizmet sunar. Avukatlar arasında nesnel bir kıyaslama yapmak mümkün değildir.

Fatih’te sigorta davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 15. maddesine göre; zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.

Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Dayanılan hukuki gerekçeye göre ticaret mahkemesi veya tüketici mahkemesi görevli olabilecektir. Fatih ilçesi İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne bağlıdır.

Fatih’te arabulucu avukatı ve ücretleri?

Arabulucu avukat, uyuşmazlık yaşayan tarafları konuyu nihayete erdirmeden müzakere sonucunda çözüm bulmaya hukuki zeminde yardımcı olan kişidir. Genel olarak mesleğinde 5 yıllık kıdemi olan her avukat arabuluculuk eğitimini tamamlayarak ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olarak arabulucu olabilir.

Fatih’te bayan avukat?

Kadın müvekkillerin kadın avukat seçimi özellikle boşanma davalarında daha yoğun görülür. Teknik bilgi açısından cinsiyet ayrımı yapılması doğru olmasa da kadınların birbirlerini anlayabildiği aile içi problemleri ve özel hayatları doğal olarak olabilmektedir.

Fatih’te İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Elbette olabilir. Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da uzmanlaşan, yıllarca emeğini öğrenmeye ve tecrübe edinmeye harcayan donanımlı avukatlar vardır. Fakat en ünlü veya en iyi avukat olarak bir kimseyi atfetmek doğru olmayabilir.

Fatih’te en iyi hukuk bürosu var mı?

Her hukuk bürosu belirli alanlarda çalışmalar yapabilir. Bu nedenle en iyi hukuk bürosu olarak nesnel ölçütte bir nitelendirme yapmak mümkün değildir. Hukuki problemi çözme sanatını icra eden her avukat, mesleğini en iyi şekilde yapmaktadır.

Fatih’te avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi yayımlanır. Bu tarifedeki miktar ve oranlar doğrultusunda asgari kısıtlamalar ile yasal sınırlar çerçevesinde ücret serbestçe kararlaştırılabilir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

İstanbul Barosu’nun fiyat tarifesi uygulanmak zorunda değildir. Tavsiye niteliğinde fiyat tarifesi yayımlanır. Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere avukatlar vekalet ücreti belirler.

Fatih’te online avukata danışma (tavsiye alma) olabilir mi?

Elbette olabilir. Yaşayabilme olasılığınız olan bağlantı problemleri dışında Google Meets, Skype, WhatsApp, Zoom gibi uygulamalar aracılığıyla yüz yüze yapılan görüşmelerdeki gibi verim alabilirsiniz.

Fatih’e yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?