İş Kazası Avukatı

İstanbul Hukuk Avukatları

İş kazalarına hangi avukat bakar?

İş kazası ve meslek hastalığı konusunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından bakılır.

İş kazası geçiren kişi ne yapmalı?

İş kazasına maruz kalan işçi hemen işverene bu hususu bildirmesi gerekir. İşçinin işverene hemen bildirme olanağı söz konusu olmadığı durumlarda ise kazanın gerçekleştiği günün sonraki gün içerisinde işverene bildirimde bulunması gerekir.

İş kazası geçirdim yasal haklarım nelerdir?

İş kazası sonucunda işçinin Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve ölüm hadisesi meydana geldiği durumlarda da hak sahiplerine gelir bağlanması şeklindeki hakları Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilebilir.

İş kazası durumunda işveren ne yapmalı?

İşçinin iş kazasının işverene bildirmesi ile birlikte işverenin bu durumu 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmeli ve polis veya jandarmaya derhal haber etmelidir.

Çalışan işyerinde geçirdiği kazayı nereye bildirir?

İşverene bildirmesi gerekir. Kazanın gerçekleştiği durumda işverenin olmaması halinde kazanın gerçekleştiği sonraki gün içinde işverene bildirmesi gerekir.

İş kazası olduğunda izlenecek prosedür de en son yapılacak olan nedir?

Kazadan en geç 3 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna haber edilmesidir.

İş kazası geçiren işçi işten ayrılabilir mi?

Evet ayrılabilir. İş kazası geçiren ve kusuru bulunmayan İşçi derhal haklı nedenle fesih hakkına sahiptir.

İş kazası raporunu kim hazırlar?

İş kazası raporunun işveren tarafından hazırlanması gerekir.

İş kazası geçiren işçinin maaşını kim öder?

Sosyal güvenlik kurumu tarafından verilmesi zorunludur. Bunun için İş kazası geçiren işçi veya işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna iş göremezlik raporunun ibrazı gerekir.

Bir iş kazasından sonra ilk önce ne yapılmalı?

İş kazasına maruz kalan işçiye gerekli sağlık yardımları yapılarak, iş kazasına ilişkin bir rapor düzenlenmelidir. Durumun derhal polis veya jandarmaya haber edilerek varsa şahitlerin ifadeleri alınması gerekir.

İş kazası nasıl ispatlanır?

Zararın ispatı hususunda ortaya bir zarar çıktığında şahitler ve/veya doktorun yapacağı muayene neticesinde raporla ispat olacaktır.

İş kazası geçiren işçi tazminat alabilir mi?

Evet alabilir. iş kazasına maruz kalan işçi açacağı maddi tazminat ve koşulları varsa manevi tazminat davası açabilir. Hakim gerekli görürse maddi veya manevi tazminat veyahut her ikisini de alabilir.

İş kazası tazminatını kim öder?

İşveren tarafından ödenir.

İş kazaları sonucu en büyük bedeli kim öder?

İşveren tarafından ödenir.

iş kazası uzuv kaybı tazminatı ne kadar?

Tam olarak belirli olmamakla birlikte uzuv kaybı tazminatının hesaplanmasında iş kazasına maruz kalan işçinin yaşı, kusur oranı, maluliyet oranı ve işçinin maaşı dikkate alınarak bir tazminat miktarı belirlenir.

İş kazasında ölen işçinin tazminatı ne kadar?

İşveren tarafından işçinin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmektedir. Ölenin kazançları üzerinden %70 i üzerinden eşin payı tek başına %75, çocuklarla birlikte %50, çocuklardan her birinin payı %25 tir.

İş kazasında tedavi masraflarını kim öder?

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş kazası geçiren kişinin tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Tazminat davasından kazanılan para ne kadar zamanda alınır?

2 ve 8 hafta aralığında değişkenlik göstermektedir.

İş kazası raporu kaç yıl geçerli?

Maddi ve manevi tazminat davası açılması bakımından önemli olan iş kazası raporu Türk Borçlar Kanunu’na göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

İş kazası tazminat arabuluculuk zorunlu mu?

Hayır zorunlu değildir. Taraflar ihtiyari olarak arabuluculuğa başvurabilirler.

İş kazası geçiren işçiye işveren maaş öder mi?

Hayır işveren tarafından ödenmez. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılır.

İş kazası ücreti ne kadar?

İş kazalarının sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan iş göremezlik ödeneği işçinin günlük kazancı üzerinden hesaplanarak yatarak tedavilerde 1/2 ayakta tedavilerde ise 2/3 oranındadır.

İş kazası maaşı ne kadar?

İş kazası geçiren kişiye geçici iş göremezlik ödeneği bağlanır. Geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazanç bakımından ayakta tedavilerde 2/3, yatarak tedavilerde ise 1/2 oranındadır.

İş kazası 1 aylık rapor parası ne kadar yatar?

2022 yılına göre günlük olarak ayakta tedavilerde 111,20 TL yatarak tedavilerde 83,40 TL olarak uygulanarak 1 aylık rapor parası hesaplanacaktır.

İş kazası maaşı nasıl hesaplanır?

Öncelikle iş kazası geçiren işçinin iş kazası geçirmeden önceki 3 aylık dönemdeki prim matrah toplamları gerçekleştirilir. Bu prim matrah toplamı prim gün sayısına bölünür ve iş kazasına maruz kalan işçinin günlük kazancı bulunur. Bulunan günlük kazanç 30 ile çarpılarak aylık kazancı hesaplanır. Bu aylık kazanç ise %70 ile sürekli iş göremezlik ödeneği ile çarpılması neticesinde iş kazası maaşı bulunacaktır.

İş kazası geçiren işsizlik maaşı alabilir mi?

Evet alabilir. İşçinin iş kazası geçirdiğine dair raporu elinde mevcutsa Sosyal Güvenlik Kurumundan işsizlik maaşı alabilecektir ve bu zorunludur.

İş kazası rapor parası nasıl hesaplanır?

İş kazası geçiren kişinin aylık ücreti 30’a bölünerek iş göremezlik ödeneğine esas kazanç bulunur. Bu esas kazanç işçi kaç gün rapor aldıysa 2 gün çıkarılarak ayakta tedavi (2/3) veyahut yatakta tedavi (1/2) gördüyse o ücretlere çarptırılarak bulunur. 2 günün çıkarılması sebebiyse Sosyal Güvenlik Kurumu en az 3 günlük rapor söz konusu olduğunda rapor parası ödemelidir.

İş kazası maaşı ne kadar 2022?

2022 yılı temmuz ayı itibariyle iş kazası maaşı günlük olarak yatarak tedavilerde 108,42 ayakta tedavilerde ise 144,5 TL olarak ödenecektir.

İş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir?

Genel olarak hakları şunlardır; geçici iş göremeyecekse geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremeyecekse sürekli iş göremezlik ödeneği, eğer ölüm hali söz konusuysa yakınlarına ölüm geliri bağlanmasıdır.

İş kazası bildirim süresi kaç gün?

İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 3 iş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir.

İş kazası 3 gün içinde bildirmezse ne olur?

İşverenin bildirimi yapmaması durumunda iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş kazasını bildirilmemesi yaptırımı uygulama alanı bulur.

İş kazası rapor süresi ne kadar?

1 yıl içerisinde bir hekim tarafından verilecek olan iş kazası rapor süresi 40 günü geçemez.

İş kazası bildiriminde Cumartesi iş günü sayılır mı?

3 iş günlük bildirim süresi, iş günlerini kapsayacağından ötürü cumartesi günü iş günü olarak sayılmayacaktır.

İş kazası SGK'ya nasıl bildirilir?

İşveren iş kazasının meydana geldiği andan itibaren 3 iş günü içerisinde doğrudan müracaat ederek yazılı olarak veyahut e devlet üzerinden bildirim Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılabilir.

İş kazası bildirilmemesi cezası nedir 2022?

İş kazalarının bildirilmemesi cezası işin tehlike oranı ve işçi sayısına göre değişkenlik göstermektedir. 10 kişiden az işçilerin çalıştığı yerlerde iş kazasının bildirilmemesi cezası az tehlikeli işyerinde 6.966 TL tehlikeli işlerde 8.707 TL Çok tehlikeli işyerlerinde 10.449 TL olarak belirlenmektedir. 10 kişi ile 49 da dahil olmak üzere, bu aralıktaki sayıda işçileri çalıştıran işyerinde meydana gelecek iş kazasının bildirilmemesi cezası az tehlikeli işte 6.966 TL, tehlikeli işlerde 10.449 TL , çok tehlikeli işlerde 13.932 TL dir. 50 kişiden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iş kazasının bildirilmemesi cezası az tehlikeli işyerlerinde 10.449 TL, tehlikeli işlerde 13.932 TL, çok tehlikeli işlerde 20.898 TL dir.

İş kazası tutanağı ne zaman tutulur?

İş kazasının gerçekleştiği durumlarda işveren tarafından tutulması gerekir.

İş kazası sigortalılık kapsamında hangi süreler dikkate alınmaz?

3 günlük bildirim süresinde resmi tatil günleri hesaba katılmayacağından ötürü iş kazasında sigortalılık kapsamına resmi tatil süreleri dikkate alınmayacaktır.

İş kazası tutanağı tutulmazsa ne olur?

İşveren tarafından tutulması gereken bu tutanağın tutulmamasının yaptırımı işverene karşı idari para cezasıdır.

İş kazası tazminat davası ne kadar sürer?

İş kazası tazminat davaları ortalama olarak 15 ay sürmekle birlikte yasalara göre 450 gün olarak belirlenmiştir.

İş kazası davası kaç yıl sürecek?

Türk Borçlar Kanunu 146.maddesi uyarınca genel hükümlere göre iş kazası davası açma süresi 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Uygulamada iş kazası davaları ortalama olarak 3 ile 5 yıl arasında değişkenlik göstermektedir.

İş kazası avukat vekalet ücreti ne kadar?

İş kazalarında asgari avukatlık ücret tarifesindeki belirtilen 5100 TL’den az olmamak kaydıyla nispi olarak belirlenmektedir. Bu sayı veya üzerinde harcanan emek ve mesaiye göre vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

iş davalarında vekalet ücreti nasıl hesaplanır?

İş davalarında vekalet ücreti nispi olarak belirlenecektir.

İşçi alacaklarında vekalet ücreti maktu mu?

Hayır İşçi alacaklarında hükmedilecek vekalet ücreti nispidir.

Şufa davasında vekalet ücreti nispi mi maktu mu?

Şufa davalarında nispi vekalet ücretine hükmedilir maktu vekalet ücretine hükmedilmez.

Hangi hallerde vekalet ücretine hükmedilmez?

Davalı ve davacı tarafın her ikisinin de vekili yoksa vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

Davayı kaybedersem ne kadar öderim?

Davaya göre değişkenlik göstermekle birlikte davayı kaybeden taraf karşı tarafın vekalet ücretini de ödemektedir.

Vekalet aylığı nasıl hesaplanır?

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3 ü, açıktan atananlara ise 2/3 ü verilmesi suretiyle hesaplanan aylıktır. Kazanılan davada avukatlık ücreti nasıl alınır? Yetkili icra dairesine başvurularak gerekli takiplerde bulunulur ve kazanılan avukatlık ücreti tahsil edilebilir.