Kartal Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Kartal Avukat ve Hukuk Bürosu Numaraları

İstanbul’un Kartal ilçesinde faaliyet yürüten avukatlar ve hukuk bürolarına ait telefon numaralarına ilgili avukat ve hukuk bürolarının internet sitelerinden veya İstanbul Barosu vasıtasıyla ulaşılabilir.

Ayrıca İstanbul'da bir hukuk bürosu veya avukattan yardım da alınabilir.

Kartal’da en iyi avukat kimdir?

Kartal ilçesinde hizmet veren avukatlar göz önünde bulundurulduğunda avukatların bu şekilde bir tasnife tabi tutulması mümkün değildir Her avukat farklı alanlarda kendini geliştirebilmekte tecrübe kazanarak uzmanlaşabilmekte, somut olayın özelliklerine göre farklı nitelikte hizmetler sunabilmektedir. Bu sebeple en iyi avukat nitelendirmesi yapmak doğru olmayacaktır.

Kartal Boşanma Avukatı ve Ücretleri?

Boşanma avukatı, özellikle aile hukuku alanına yoğunlaşmış ve bu alanda çalışma yürüten vekil olarak tanımlanabilir.

Aile hukuku alanında tecrübe sahibi avukatlar genel olarak aşağıda sıralanmış olan davalarda müvekkillerinin haklarını savunmaktadır:

  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Çekişmeli boşanma davası
  • Mal Paylaşımı davası
  • Nafaka Davası
  • Velayet Davası

Aile hukuku alanında kendi isteği doğrultusunda uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış avukatlar “En İyi Boşanma Avukatı” olarak tabir edilse de avukatların gerekli şartlar sağlandığı zaman her hukuki uyuşmazlıkta temsil yetkisi bulunduğundan dolayı bu tabir doğru değildir.

Aile hukuku alandaki uyuşmazlıklarda uygulanacak olan vekalet ücreti belirlemesi yapılırken avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan yasal sınırlar göz önünde bulundurularak yapılacak olan işlemlere göre vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Kartal’da en iyi boşanma avukatı kimdir?

Boşanma işlemi başta olmak üzere aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında görev alan avukatlar arasında kıyaslama yaparak bu avukatların sahip olduğu tecrübe, bilgi ve uzmanlıklarının niteliklerini belirleyebilmek mümkün değildir. Bu sebeple “en iyi boşanma avukatı” tanımı yapmak doğru olmayacaktır. Kartal ilçesinde faaliyet yürüten bu alanda tecrübe sahibi bir vekilden hukuki destek sağlanabilir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Boşanma davaları öncelikli olmakla birlikte aile hukuku alanında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklarda istisnai durumlar saklı kalmak üzere görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Kartal ilçesinin yargı çevresi dahilinde yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesinde yer alan mahkemelerdir. Eşlerden birinin Kartal’da ikamet etmesi durumunda İstanbul Anadolu adliyesi aile mahkemelerinde dava görülecektir.

Kartal Gayrimenkul – Tapu Avukatı ve Ücretleri?

Gayrimenkul – Tapu davaları başta olmak üzere eşya hukuku alanında özellikle taşınmazlar ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerine hukuki hizmet veren avukatlar, uygulamada en sık rastlanan; Tapu İptal ve Tescil Davası Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Davası Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Muhdesatın Aidiyeti Davası Şufa (Önalım) Davası Taşınmazın Tahliyesi Davası Kiranın Uyarlanması Davası Kira Tespit Davası Olmak üzere taşınmaz üzerindeki ayni ve diğer tüm haklara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerinin haklarını korumaktadır.

Bu alanda hizmet veren avukatların “Gayrimenkul – Tapu Avukatı” kavramı içerisinde değerlendirilmesi doğru değildir çünkü avukatlar bu alanda uzmanlaşmış olsalar dahi meslek kuralları gereği şartlar oluştuğu takdirde her hukuki uyuşmazlıkta temsil ve takip yetkilerine sahiplerdir. Gayrimenkul – tapu uyuşmazlıklarındaki hukuki hizmetler karşılığı alınacak vekalet ücretleri taşınmazın maddi değerine göre ve yapılacak olan işlemlere göre yasal sınırlar çerçevesinde değişiklik gösterebilmektedir.

Kartal’da en iyi gayrimenkul – tapu avukatı kimdir?

Kartal ilçesinde gayrimenkul ve tapu uyuşmazlıkları alanında hizmet veren avukatlar arasında karşılaştırma yaparak bu avukatların vermiş oldukları hukuki hizmetlerin nitelikleri konusunda bir kanıya varmak mümkün değildir bu sebeple “en iyi gayrimenkul avukatı” tespiti yapılamaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Taşınmazlar ve tapu uyuşmazlıklarında görevli mahkeme istisnai durumlar dışında asliye hukuk mahkemeleri olmakla birlikte kadastro ve tapu sicili uyuşmazlıklarının bazılarında kadastro mahkemeleri de görevli olabilmektedir. Somut uyuşmazlığa göre yetkili mahkeme değişkenlik göstermektedir. Kartal ilçesinin yargı çevresi olarak bağlı bulunduğu adliye İstanbul Anadolu Adliyesi olduğundan dolayı bu adliyede yer alan mahkemeler yaşanan uyuşmazlıklara bakmakla yetkilidir.

Kartal Miras Avukatı ve Ücretleri

Miras hukuku avukatı, bu alanda her türlü uyuşmazlık hakkında hukuki hizmet vermektedir. Mirasçılık belgesinin temini, vasiyetname hazırlanması gibi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte; Tenkis (Paylaştırma) Davası Terekenin Tespiti Davası İstihkak Davası Muris muvazaası davası, mirasçılıktan çıkarma davası, gibi davalarda temsil ve takip işlemlerini vekaleten yürütmektedir.

Bir avukatın miras hukuku alanında yetkinlik kazanarak özellikle bu alanda dava ve işleri takip etmesi “Miras Avukatı” tanımı yapılabilmesini doğru kılmamaktadır çünkü avukatlık mesleği uzmanlık alanlarına göre çeşitlere ayrılmamaktadır. Miras hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarda avukatlık ücretleri belirlenirken alt limitler için her sene yenilenen avukatlık asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulabilir.

Kartal’da en iyi miras avukatı kimdir?

Miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe kazanmış avukatlar bulunmakla birlikte her avukatın kendine has nitelikte kabiliyetleri ve uzmanlıkları mevcut olabilir ve her olay veya vakıa farklı çözüm yöntemleri ile açıklığa kavuşturulabilmekte bu durumda sağlanan hukuki hizmetlerin niteliğinin tespitini imkansız kılmaktadır.

Tüm bu unsurların dışında mesleki açıdan kıyas yapılamayacak hususlardan biri de sağlanan hizmetin niteliği ve temsil olunan üzerindeki etkisidir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulursa “en iyi miras avukatı” tanımı yapmak doğru olmayacaktır.

Davalara hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir:

1)Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.

b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.

2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkemeler uyuşmazlığın çeşidine ve konusuna göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleridir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal İşçi – İş Avukatı ve Ücretleri

İş Hukuku alanına içerisinde yer alan dava ve işlerde uzman avukatlar öncelikli olarak işçi ve işveren arasında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili hukuki destek sağlar ayrıca; Mobbing davası İşe İade davası Mobbing davası Kıdem ve ihbar tazminatı davaları Hizmet tespit davası gibi birçok çeşit dava dosyasında takip ve temsil hizmeti sunar. Avukatlık mesleği çeşitlere ayrılan bir meslek türü olmadığından ve avukatların kural olarak hukuk alanında her uyuşmazlıkta temsil yetkisi bulunduğundan “İşçi – İş Avukatı” kavramı doğruluk teşkil etmemektedir. İş hukuku alanındaki uyuşmazlıklarla ilgili vekalet ücretleri dava veya işin niteliğine göre nispi veya maktu olarak belirlenebilir.

Kartal’da en iyi işçi – iş avukatı kimdir?

Kartal ilçesinde çalışma yürüten avukatlar arasında tecrübe, bilgi ve uzmanlık gibi avukatların verdikleri hukuki hizmetin kalitesini etkileyecek unsurlar konusunda bir kıyaslama yapmak mümkün olmadığından dolayı “en iyi işçi – iş avukatı” tanımı yapabilmek mümkün olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş hukuku alanında mevcut olan uyuşmazlıklar hakkında görülecek olan davalarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Kartal ilçesi sınırları içerisinde gelişen uyuşmazlıklar ise İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yer alan mahkemeler vasıtasıyla çözüme kavuşturulabilecektir. Bu adliyede yer alan mahkemeler de yetkilidir.

Kartal Ceza – Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri

Ceza – Ağır Ceza avukatı, bir suçun işlenip işlenmediğinin araştırıldığı soruşturma aşamasında, yargılama aşaması olan kovuşturma aşamasında ve cezanın uygulandığı infaz aşamasında temel görevi olan savunma görevini yerine getirmektedir. “Ceza – Ağır Ceza Avukatı” tanımı vatandaşlar arasında kullanılsa bile avukatlık mesleği yasal anlamda kendi içerisinde dallara ayrılmadığından dolayı bu tanım doğru değildir.

Avukatların ceza hukuku alanında takip ettiği dava ve işler ile ilgili vekalet ücretleri konusunda hizmet veren avukat vasıtasıyla bilgi alınabilir bununla birlikte uygulamada genellikle ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda vekalet ücretleri müvekkil ve vekil arasında maktu ücret olarak yasal sınırlar dahilinde serbestçe belirlenmektedir.

Kartal’da en iyi ceza – ağır ceza avukatı kimdir?

Ceza hukuku alanında dava ve işler takip eden avukatlar arasında kıyaslama yaparak bu avukatların sunmuş olduğu hizmetin kalitesini ve yararını ölçebilmek mümkün değildir bu sebeple “en iyi ceza – ağır ceza avukatı” tanımı yapılamamaktadır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza davalarının hangi görevli ve yetkili mahkemede görüleceği işlendiği iddia edilen suçların Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı olarak yer alan ceza miktarlarına göre ve suçun işlendiği yere göre değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre ceza yargılamalarında genel görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu mahkemeler dışında bazı suçlarla ilgili ihtisas mahkemeleri de bulunmaktadır. Kartal ilçesinde işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kartal İş Kazası Avukatı ve Ücretleri

İş kazaları neticesinde gerçekleşen maddi veya manevi zararların tazmini konusunda bilgi sahibi avukatlar, ağırlıklı olarak iş hukuku alanında faaliyet gösteren ve hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan bir işçinin verilen işi yerine getirdiği sırada bedenen veya ruhen uğramış olduğu zararların tazmini konusunda işçi veya işveren vekilliği yapmaktadır.

“İş Kazası Avukatı” tanımı, avukatlık mesleği dallara ayrılamadığından ve avukatların gerekli şartlara haiz olunduğu takdirde her türlü hukuki uyuşmazlıkta temsil ve takip yetkisi olduğundan doğru bir tanım değildir. İş kazaları sonucunda meydana gelen uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava veya işin maddi diğerine göre değişen oranlarda vekalet ücreti belirlenebilir. Bu vekalet ücreti kanuni sınırlar çerçevesinde olmak zorundadır.

Kartal’da en iyi iş kazası avukatı kimdir?

İş kazaları sonucunda ortaya çıkan tazminat istemleri ile ilgili daha tecrübeli ve uzman avukatlar mevcut olabilir fakat bu konuda uzmanlaşmış avukatlar olsa dahi verdikleri hukuki hizmetin karşılaştırılarak avukatların kendi içlerinde bir sıralamaya tabi tutulması mümkün değildir. Bunun sonucu olarak ise “en iyi iş kazası avukatı” şeklinde bir tanım öngörülemez.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş kazaları sonucunda doğan tazminat istemlerine bakmakla görevli mahkeme istisnai durumlar dışında iş mahkemeleridir. İş kazasından kaynaklanan davalarda iş kazasının gerçekleştiği yer mahkemesi de yetkilidir. Kartal ilçesinde meydana gelen uyuşmazlıklarla ilgili olarak yetkili mahkemeler ise İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bulunan mahkemeleridir.

Kartal İcra – İflas Avukatı ve Ücretleri

İcra ve İflas avukatı, icra hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda her türlü alacak tahsili ve borçların ifası konusunda hukuki hizmet vermekle birlikte; Menfi Tespit Davası Eda Davası Alacak Davası Tasarrufun İptali Davası İtirazın İptali Davası Başta olmak üzere birçok davada müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. İcra ve İflas hukuku alanında hukuki hizmet veren avukatlar ile ilgili “İcra – İflas Avukatı” tanımı yapabilmek mümkün değildir. Bunun nedeni ise avukatların vekalet verildiği takdirde her çeşit dava ve iş için takip ve temsil yetkilerinin olmasıdır. İcra ve İflas hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarda açılacak olan davanın türü borç miktarı ve yapılacak olan işlemler göz önünde bulundurularak yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti belirlenecektir.

Kartal’da en iyi icra – iflas avukatı kimdir?

Kartal ilçesinde faaliyet yürüten vekiller arasında icra ve iflas hukuku alanına özel olarak ilgi duyan ve bu alanda deneyim kazanmış avukatlar bulunmakla birlikte avukatlık mesleği bir kıyas içerisine sokularak bu çerçevede hukuki hizmetleri kalitesine göre sıralamak bu meslek ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple “en iyi icra – iflas” avukatı tanımı yapmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız olarak başlatılacak olan icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. Açılacak olan davanın türüne göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal Bilişim – Siber Suçlar Avukatı ve Ücretleri

Bilişim - siber suçlar avukatı, bilişim hukuku alanında hizmet veren ve bilişim sistemlerinden yardım alınarak işlenen suçlarda, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda ve bilişim teknolojileri ile ilgili tüm diğer anlaşmazlıklarda müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bir avukatın uzmanlığını bilişim hukukuna ve siber suçlara yöneltmiş olması bu avukatın “Bilişim – Siber Suçlar Avukatı” olarak tanımlanmasını gerektirmez.. Bilişim hukuku alanında ve siber suçlarla ilgili takip edilen dava ve işlerde uygulanacak olan avukatlık ücretleri uyuşmazlık konusuna ve maddi değere göre farklılık gösterebilir.

Kartal’da en iyi bilişim – siber suçlar avukatı kimdir?

Avukatlık mesleğinde her vekilin sunmuş olduğu hukuki hizmetin niteliği farklı uyuşmazlıklarda değişebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da avukatlar arasında verdikleri hizmetin kalitesine göre bir sıralama yapılamamaktadır. Dolayısıyla “en iyi bilişim – siber suçlar avukatı” tespiti yapılamaz ve böyle bir kavramın ortaya çıkması mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların türüne göre görevli mahkeme değişiklik gösterebilmekle birlikte genellikle asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Kartal ilçesi Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal Kira Avukatı ve Ücretleri

Kira hukuku avukatı, müvekkillerine taşınır veya taşınmaz malların kiralanması sonucu oluşan anlaşmazlıklarda, kira sözleşmesi hazırlanması, kiralanan malın tahliyesi kira tespiti gibi hukuki dava ve işlemlerde, kira sözleşmesi kapsamında oluşan tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktadır. “Kira Avukatı” kavramı kanuni olarak avukatlık mesleği dallara ayrılamadığından dolayı yanlış bir kavramdır.

Kiralama sözleşmeleri dahilindeki anlaşmazlıklarda uygulanan avukatlık ücretleri için tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri veya avukatlık asgari ücret tarifesi incelenebilir bu tarifelerden ayrı olarak Avukatlık Kanunu’nda yer alan sınırlamalar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Kartal’da en iyi kira avukatı kimdir?

Kartal ilçesinde hizmet veren avukatların verdikleri hizmet yönünden bir karşılaştırmaya tabi tutularak bunun sonucunda en iyi kira avukatının belirlenmesi mümkün değildir. Bu durumun sebebi ise vekillerin yapmış oldukları hizmetlerin özellikleri hakkında bir kıyas yapılmasının söz konusu olmamasıdır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar istisnai durumlar haricinde sulh hukuk Mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Yetkili mahkeme sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi olabileceği gibi uyuşmazlık türüne göre değişkenlik göstermektedir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal Sağlık – Malpraktis Avukatı ve Ücretleri

Sağlık – Malpraktis avukatı, sağlık personellerinin mesleki çalışmaları sırasında yapmış oldukları hatalardan dolayı hastalarda bedenen veya ruhen meydana gelen zararların tazmini konusunda maddi ve manevi tazminat davalarında ve diğer hukuki iş ve işlemler hakkında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadırlar.

Bir vekilin “Sağlık – Malpraktis Avukatı” adı altında nitelendirilmesi doğru değildir çünkü avukatlık mesleğinin temel kuralları gereğince alanlara ayrılması mümkün değildir. Bu konularda yaşanan uyuşmazlıklarda uygulanacak vekalet ücretlerine ilişkin bilgi almak için herhangi bir avukata danışılabilir, tazmin edilecek bedele göre farklı oranlarda vekalet ücreti belirlenebilir.

Kartal’da en iyi sağlık – malpraktis avukatı kimdir?

Sağlık personellerinin uygulamaları sonucu oluşan anlaşmazlıklarla ilgili dava ve işleri takip etmek üzere bu alanda deneyimli ve uzman avukatlar bulunmakla birlikte en iyi sağlık – malpraktis avukatı seçimi yapmak mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sağlık çalışanlarının tıbbi uygulamalar sırasında yapmış oldukları hatalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme personelin çalıştığı kurumun statüsüne göre Tüketici Mahkemesi veya İdare mahkemeleridir. Genel yetkili mahkeme ise davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı sınırlarında bulunmaktadır.

Kartal Vergi Avukatı ve Ücretleri

Vergi avukatı, devlet tarafından kamu gücü kullanılarak elde edilen vergilendirme sürecinin aşamaları olan; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında oluşan yanlışlıklar ile ilgili ve bu yanlışlıklar sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillerinin dava ve işlerini takip ve temsil etmektedir. Vergi hukuku alanında yoğunluklu olarak çalışma yürüten avukatların varlığı “Vergi Avukatı” tanımını doğru kılmamaktadır çünkü avukatlar çalışmalarını belirli alanlara yöneltseler bile gerekli şartlar sağlandığı takdirde her alanda dava ve iş takibi yapabilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları sonucu avukatın sunduğu hukuki hizmet karşılığı alacağı vekalet ücreti yaşanılan uyuşmazlık türüne ve yapılacak olan işlemlere göre yasal sınırlar dahilinde farklılık gösterecektir.

Kartal’da en iyi vergi avukatı kimdir?

Kartal ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren avukatlar arasında vergi hukuku alanında deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulunabilir bununla birlikte bu avukatlar ve diğer birçok alanda faaliyet gösteren avukatlar arasında bu şekilde bir karşılaştırma yaparak en iyi vergi avukatını belirlemek mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir. Bu kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

a) uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,

b) (Ek 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanun’u gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Kartal Ticaret – Şirket Avukatı ve Ücretleri

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında yoğunluklu olarak faaliyet gösteren avukatlar; şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket ana sözleşmeleri, şirket devir – birleşme sözleşmeleri gibi şirketler adına birçok sözleşmenin hazırlanması aşamasında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Ticaret hukuku alanında uzmanlaşan avukatlar özellikle şu davalarda hizmet vermektedir: İstirdat Davası İhalenin Feshi Davası Mal Kaçırma Davası Tüm bunların dışında ticari dava ve işlerle ilgili tüm uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Şirketlerde sözleşmeli olarak hizmet veren avukatlar veya öncelikli olarak ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında faaliyet yürüten vekiller için “Ticaret – Şirket Avukatı” sıfatını kullanmak doğru değildir. Bunun sebebiyse tüm kanuni düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda bu isimde bir avukatlık dalının bulunmaması ve avukatlık mesleğinin dallara ayrılmamasıdır. Avukatların bu alanda yürüttükleri çalışmalar neticesinde hak kazanacakları avukatlık ücretleri yasal sınırlar içerisinde olmak kaydıyla serbestçe belirlenebilir.

Kartal’da en iyi ticaret – şirket avukatı kimdir?

Sıklıkla Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında gerçek ve tüzel kişilere hukuki destek sağlayan ve bu alanlarda uzman avukatlar bulunmaktadır. Bu avukatlar içerisinde bir karşılaştırma ve seçim yaparak en iyi ticaret – şirket avukatı belirlemek mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında meydana gelen uyuşmazlıklarda görevli mahkemeler uyuşmazlık konusuna göre değişiklik göstermekle birlikte genel görevli mahkeme asliye ticaret mahkemeleridir. Uyuşmazlık türüne göre yetkili mahkeme değişkenlik göstermektedir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı sınırları içerisindedir.

Kartal Marka – Patent Avukatı ve Ücretleri

Marka – Patent avukatları, öncelikli olarak müvekkili olan tüzel veya gerçek kişilerin yapmak istedikleri marka – patent tescil başvurularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra marka – patent uyuşmazlıklarında dava, iş ve işlemlerde de takip ve temsil yetkisine sahiplerdir. Marka – Patent avukatı unvanına sahip olabilmek için Türk Marka ve Patent Kurumu’nun avukatlar siciline kaydolmak gerekir. Danışmanlık karşılığı avukatların alacağı ücretler ise müvekkil ve vekil arasında yasal sınırlar dahilinde serbestçe belirlenebilir.

Kartal’da en iyi marka – patent avukatı kimdir? Marka ve Patent Kurumu’nun ilgili siciline kayıtlı ve bu alan bünyesinde faaliyet gösteren birçok avukat mevcuttur fakat bu durum ilgili avukatlar arasında bir kıyas yapılmasını ve bu kıyas neticesinde “en iyi marka – patent avukatı” tespitine varılmasını doğru kılmaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Kartal Deniz Hukuku Avukatı ve Ücretleri

Deniz hukuku alanında iyi derecede bilgi sahibi bir avukat, ulusal ve uluslararası olmak üzere; okyanus, açık deniz, karasuları gibi denizlerde yaşanan her türü uyuşmazlıkla ilgili hukuki hizmet sunmaktadır. Deniz hukuku alanında faaliyet yürüten bir avukatın “Deniz Hukuku Avukatı” adı altında iş ve işlem görmesi yasal değildir çünkü bu isimde bir avukatlık dalı bulunmamakta ve avukatlık mesleği çeşitlere ayrılmamaktadır.

Deniz ticareti hukuku, deniz iş hukuku gibi alanlarda görülecek dava ve işlerde vekalet ücretleri uyuşmazlıklara göre değişiklik gösterebilmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesindeki yasal sınırlar gözetilmek kaydıyla yapılacak olan işlemlere göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Kartal’da en iyi deniz hukuku avukatı kimdir?

Kartal ilçesinde deniz hukuku alanında yaşanan her türlü hukuki anlaşmazlıkla ilgili deneyim kazanmış ve bilgi sahibi vekiller bulunsa dahi bu şekilde bir kıyaslama yapılarak “en iyi” avukatı tespit etmek mümkün değildir. Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür? Deniz Hukuku alanında meydana gelen anlaşmazlıkların günümüzde ağırlıklı olarak Deniz Ticareti Hukuku alanında yoğunlaştığı söylenebilir.

Bu tespit neticesinde ise bu alanda görevli mahkemeler genellikle asliye ticaret mahkemeleri olmaktadır. Yetkili mahkeme uyuşmazlık türüne göre değişkenlik göstermektedir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal Tazminat Avukatı ve Ücretleri

Tazminat avukatı, müvekkillerinin sahip oldukları hakların maddi veya manevi zarara uğraması halinde bu zararların tazmini için gerekli olan dava ve işleri görmektedir. Başta hakaret davası olmak üzere manevi zararların tazmini için açılan tüm davalarda ve maddi tazminat davalarında müvekkilleri adına dava, iş veya işlemleri yürütürler.

Tazminat avukatı gibi avukatlık mesleğini çeşitlere ayıran tanımlar doğru değildir çünkü avukatlar bazı alanlarda uzmanlaşarak öncelikli olarak o alanlarda dava ve işler takip etse dahi gerekli imkanlar tanındığı takdirde her türlü uyuşmazlıkta vekillik yetkisine sahiptir. Tazminat davaları sırasında avukatların gördükleri iş ve işlemlerden doğacak vekalet ücretleri genel olarak davanın maddi değerine göre değişen oranlarda diğer bir deyişle nispi ücret olarak belirlenmektedir

Kartal’da en iyi tazminat avukatı kimdir?

Maddi veya manevi olarak ortaya çıkan zararların tazmini konusunda yeterli hukuki tecrübeye ve bilgiye sahip avukatlar arasında ve diğer alanlarda faaliyet yürüten avukatlar arasında sundukları hukuki hizmetin niteliği konusunda karşılaştırma yapmak mümkün olmadığından bu şekilde bir tespit yapılamamaktadır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat davalarında görevli mahkemeler dava konusunu oluşturan olaya ve uyuşmazlık çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle bu tip uyuşmazlıklarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Kartal ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Kartal İdare Avukatı ve Ücretleri

İdare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar konusunda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerinin kamu idareleri ile aralarında çıkan anlaşmazlıklar kapsamında, idari işlemin iptali davası, tam yargı davası gibi davaların açılması ve takibi konularda hukuki açıdan haklarını savunmaktadır. Bir avukatın özellikle idare hukuku alanında çalışmalar yürütmesi ve bunun sonucunda “İdare Avukatı” adıyla nitelendirilmesi doğru değildir.

Vatandaşlar arasında böyle bir tabir ortaya çıkmış olmasına rağmen avukatlık mesleği alanlara bölünemediğinden bu isimde bir avukatlık dalı kanunen bulunmamaktadır. İdare ile gerçek ve tüzel kişiler arasında görülen dava ve işlerde avukatların hak kazanacağı vekalet ücretleri kanuni sınırlamalar dikkate alınarak müvekkil ve avukat arasında serbestçe belirlenebilir.

Kartal’da en iyi idare avukatı kimdir?

Yoğunluklu olarak İdare Hukuku alanında görev yapan ve bu alanda müvekkillerine hizmet sunan avukatların verdikleri hizmetin kalitesinin tespiti ve bu tespit sonucunda “en iyi idare avukatı” belirlenebilmesi söz konusu değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama usulü kanunu’nun 32. maddesinde yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir: Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Kartal Sigorta Avukatı ve Ücretleri

Sigorta poliçelerine bağlı olarak hazırlanan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar konusunda uzman avukatlar, sigorta bedellerinin tahsili başta olmak üzere sigorta sözleşmelerinin hazırlanması gibi aşamalarda; Hizmet Tespit Davası, Rücu Davası ve benzeri dava ve işlemlerde, sigorta poliçesi sonucu doğan ilişkilerde anlaşmazlık yaşayan taraflara hukuki alanlarda hizmet vermektedir.

Vatandaşlar arasında sigorta hukuku alanında yoğunluklu olarak hizmet veren avukatlar “Sigorta Avukatı” olarak nitelendirilse bile avukatlık mesleği uzmanlaşılan alanlara göre çeşitlere ayrılmadığından bu tanım doğru değildir. Sigorta uyuşmazlıklarında uygulanacak olan avukatlık ücretleri poliçelerde yer alan teminat, prim ve diğer bedellere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kartal’da en iyi sigorta avukatı kimdir?

Sigorta hukuku alanında müvekkillerine hizmet veren avukatlar ele alındığında, avukatlık mesleğinin özellikleri ve temel kuralları gereği “en iyi sigorta avukatı” şeklinde bir bilgi vermek mümkün değildir. Her avukat ilgilendiği farklı dava ve işlemlerde farklı nitelikte hukuki hizmet verebilmektedir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sigorta sözleşmeleri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda genellikle görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemeleri ve tüketici mahkemeleri olmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 15. maddesinde sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme ifade edilmiştir.

  1. Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.
  2. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
  3. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

Kartal Arabulucu Avukat ve Ücretleri

Arabulucular, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif bir çözüm yolu olarak uyuşmazlığın taraflarını çözüm için bir araya getirmekte ve bu sayede gerekli müzakere ortamının hazırlanmasını sağlamaktadır. Arabuluculuk, avukatlık mesleğinden farklı bir meslek türü olarak ayrılmaktadır, gerekli şartları taşıyan ve yapılan sınavda başarı gösteren her hukuk fakültesi mezunu meslek grubu fark etmeksizin Arabulucular Siciline kaydolduktan sonra bu mesleği yerine getirebilmektedir. Arabuluculuk, avukatlık mesleği ile beraber de yürütülebilen işlerdendir. Arabuluculuk faaliyeti sonucu hak kazanılacak ücretlerin asgari tarifesine Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nden ulaşılabilmektedir.

Kartal Bayan Avukat

Hukuki uyuşmazlıklar sonucunda görülecek olan dava ve işlere vekalet edecek bir avukat tercihi yapılırken uygulamada özellikle Aile Hukuku alanında oluşan, çekişmeli boşanma davaları, nafaka, velayet davaları gibi anlaşmazlıklarda kadın müvekkillerin bayan avukat tercihinde bulunduğu gözlemlenmekle birlikte bu durum uyuşmazlıkta meydana gelen olay ve vakıalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kartal’da İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Kartal ilçesinde, hukuki hizmet sağladıkları dava ve işlerle ilgili olarak diğer avukatlara nazaran deneyim sahibi ve uzman avukatlar elbette bulunabilir fakat sundukları hizmet neticesinde veya kendi sosyal çevrelerinde nam kazanmış avukatların yürütmüş oldukları mesleki faaliyetlerin bu tanınırlıkları ile bağdaştırılması doğru değildir.

Kartal’da en iyi hukuk bürosu var mı?

Kartal ilçesinde bulunan ve hizmet veren hukuk büroları, avukatlar içerisinde ilgilendikleri alanlarda iyi hizmet sunan ve bu alanlarda ciddi tecrübe sahibi, uzman avukatlar bulunmaktadır. Buna rağmen bu avukat ve hukuk büroları arasında verdikleri hizmetin niteliğine göre bir belirleme yaparak en nitelikli hizmeti sunan hukuk bürosunu tespit edebilmek mümkün değildir çünkü her avukat veya hukuk bürosu farklı uyuşmazlıklarda farklı nitelikte hizmetler sunarak müvekkillerinin haklarının savunulmasına yardımcı olabilir.

Kartal avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Her hukuki uyuşmazlıkta avukatların gösterdikleri hizmet karşılığı alacağı vekalet ücreti değişiklik gösterebilmektedir. Uyuşmazlığın çeşidi, dava veya işin maddi değeri, uyuşmazlıkta meydana gelen olay ve vakıalar vekalet ücretlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan unsurların başında gelmektedir.

İstanbul il genelinde uygulanacak olan asgari miktardaki vekalet ücretleri için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Vekil En Az Ücret Tarifesi gibi belirli bazı asgari ücret tarifeleri incelenebilir. Bu tarifeler dışında vekalet ücretleri genellikle avukat ve müvekkil arasında serbest bir şekilde belirlenmektedir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

Avukatların faaliyetlerini yürütürken bağlı bulunduğu barolar her sene yenilecek şekilde Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Vekil En Az Ücret Tarifesi yayımlamaktadır. İstanbul ilinde bulunan avukat veya hukuk büroları ise İstanbul Barosu tarafından yayımlanan tarifeye göre vekalet ücreti belirlemesi yapmaktadır. Belirtildiği üzere yukarıda bahsi geçen tarife tavsiye niteliğinde olup uygulanması zorunlu değildir.

Kartal’da avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Kartal’da faaliyet gösteren avukatların dava ve işler ile ilgi vereceği hukuki danışmanlık hizmeti bilişim sistemleri yoluyla veya mobil uygulamalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. İlgili danışmanlık hizmetinin verilebileceği mobil uygulama ve bilgisayar uygulamalarının başında Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom yer almaktadır.

Kartal’a yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde yer almaktadır?