Kira Hukuku Avukatı

İstanbul Hukuk Avukatları

Kira sözleşmesine hangi avukat bakar

Kira hukuku ve kira sözleşmeleri alanında kendini geliştirmiş bu davalarla ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar tarafından bakılır.

Kira sözleşmesi avukata verilir mi?

Kira sözleşmesinin hazırlanmasında herhangi bir şekil şartı söz konusu olmadığı gibi taraflar tarafından sözlü olarak kurulabileceğinden avukata verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kira artışı yapmayan kiracıya ne yapılır?

Kiraya veren ile kiracı arasında kira sözleşmesinde belli bir artış oranı üzerine anlaşmanın söz konusu olması durumunda, kiracının bu artış oranına uymayarak kira bedelini ödemesi durumunda kiraya veren tarafından ödenmeyen kısımlar için icra takibi yapılabilir.

Kiracı kira artışını kabul etmezse ne olur?

Kiraya veren, kira sözleşmesi söz konusu olduğu durumlarda sözleşmenin bitimi itibariyle kiranın belirlenmesi davası açabilir, yine de artış miktarına göre ödeme yapılmazsa şartlar oluştuğu takdirde tahliye davası açabilir.

Kiracı davalarına hangi mahkeme bakar?

Kiracı davalarından bahsedecek olursak tahliye davası, kira tespit davası ve kira sözleşmesinin feshi ile ilgili davalar ve kira alacağı davasıyla kira sözleşmesinden doğan tazminatlar bakımından kiraya konu taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde bakılır.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Çıkaramaz. Kiracı ile kiraya veren arasında Türk Borçlar Kanunu 347. maddesi gereğince belirli süreli kira sözleşmesi kurulmuşsa belirli kira sözleşmesinin bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar kiracının kira sözleşmesine devam etmeyeceği hususunda herhangi bir bildirim söz konusu olduğu takdirde kurulan kira sözleşmesi sona erecektir. Kira sözleşmesinin sona ermesinden mütevellit kiraya veren kiracıyı evden çıkarabilecektir.

Kira sözleşmesi olmadan ev sahibi evden çıkarabilir mi?

Kira sözleşmesinin olmaması kiraya veren kişinin kiracıyı haklı sebeple evden tahliye etme hakkı tanımaz. Kiraya verenin kiracıyı evden çıkarabilmesi için haklı nedenler sunması gerekir. mesela bunlar kiracının kira borcunu ödemesinde temerrüte düşmesi, kirada esaslı tamirat, tadilat veya yıkım yapılması, kiracının Türk Borçlar Kanunu 350.maddesi gereği gereksinim hali veyahut Türk Borçlar Kanunu 351.maddesi gereği yeni malikin gereksinimi hallerinden birinin varlığıdır.

Kira artış oranı serbestçe belirlenebilir mi?

Kira artış oranı Kiracı ve kiraya veren tarafından serbestçe belirlemesine karşılık Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranından fazla olamaz. Örnek verecek olursak kira sözleşmesinde aylık kira 2000 TL ve kira artış oranı %30 olarak belirlendi. Ancak bu yıl için yayımlanan ilgili mevzuata göre kira artış oranı %25’i geçemez. Bu durumda kira sözleşmesi en fazla %25 arttırılarak 2500 TL olacaktır.

Kira sözleşmesinde hangi mahkeme yazılır?

Kira sözleşmesine dayanan her türlü davalar bakımından sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

Kontratı yenilemezse ne olur?

Türk Borçlar kanunu 347. maddesi gereğince kira sözleşmesinin bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar kiracının kira sözleşmesine devam etmeyeceği hususunda bir bildirimde bulunmadığı takdirde kira sözleşmesinin yenileneceğinden bahsedilmektedir. Bu durumda kira kontratı bittiğinde yeni bir kira kontratı yapılmazsa kira sözleşmesi 1 yıl uzatılmış sayılacaktır.

Yenilenmeyen kira sözleşmesi devam eder mi?

Evet devam eder. TBK 347. maddesine göre Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden 15 gün öncesine kadar kira sözleşmesini devam ettirmeyeceği hususunda herhangi bir beyanda bulunmazsa yenilenmeyen kira sözleşmesi 1 yıl uzatılmış sayılarak devam edecektir.

Kira kontratı bittiğinde yeniden kontrat yapılmazsa ne olur?

Süreli olarak yapılan kira kontratlarında taraflar yenilemezlerse veyahut kanuni süreler içerisinde tahliye ihtarnamesinin gelmemesi durumunda kontrat belirsiz süreli hale gelerek aynı şartlarda 1 yıl uzatılmış sayılacaktır.

5 yıllık kiracı çıkartılabilir mi?

5 yılı dolduran Kiracı bakımından kiraya veren evden çıkarabilmesi için Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesindeki gereksinim, yeniden inşa ve imar veya Türk borçlar Kanunu’nun 351. maddesindeki yeni malikin gereksinimi hallerinde dayanarak evden çıkarabilir.

Her yıl yeni kontrat yapmak gerekir mi?

Hayır gerek yoktur. Türk Borçlar Kanunu 347.maddesindeki kira sözleşmesinin bitiminden 15 gün öncesine kadar kira sözleşmesinin devam ettirilmeyeceği hususunda bildirim söz konusu olmazsa kira sözleşmesi aynı koşullarda 1 yıl uzatılmış sayılacaktır..

2 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin bitim tarihinden en az 15 günlük süre öncesinde kiracı tarafından sözleşmeye devam edilemeyeceği hususunda herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde kira sözleşmesi yenilenerek devam edeceğinden bahsedilmektedir. Eğer ki kiracı 2 yıllık kira sözleşmesinin bitimine 15 gün kala devam etmeyeceği hususunda bildirimde bulunmazsa kira sözleşmesi belirsiz süreli hale gelir ve aynı koşullarda 1 yıl için uzatılmış sayılır.

Kira sözleşmesi süresi en fazla kaç yıl olur?

Kira sözleşmelerinin süresi bakımından herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Türk Borçlar Kanunu 347.maddesinin 1. fıkrasının 2.cümlesi gereğince 10 yıllık uzama süresini takip eden kira sözleşmesinin uzama yılının bitiminde 3 ay öncesinde bildirimde bulunmak koşuluyla ev sahibi herhangi bir sebep göstermeksizin kira sözleşmesini feshedebilecektir.

Kira sözleşmesinin feshi nasıl olur?

Türk Borçlar Kanunu 315.maddesine göre kiracının kira borcunda temerrüde düşmesi durumunda kiraya veren kiracıya 30 günlük süre vererek bu süre içerisinde ifa etmemesi durumunda feshedeceğini bildirebilir. Buna rağmen kiracı tarafından kira borcu ifa edilmemesi halinde kiraya veren dava yoluyla mahkemeden kira sözleşmesi feshini talep ederek kira sözleşmesini feshedebilir.

TBK madde 352: Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Gereksinim, yeniden inşa, imar, yeni malikin gereksinimi gibi durumlarda da sözleşmeyi sona erdirme sebepleri arasında yer almaktadır.

Kira sözleşmesi hangi durumlarda geçersiz olur?

Kira sözleşmesi kurulmasında yazılı geçerlilik şartı bulunmamakla ancak kiraya veren ve kiracı arasında yazılı şekilde kira sözleşmesi yapılacaksa kiraya veren ve kiracının imzası gerekli, kiraya verenden başka bir kişinin imzalaması durumunda kiraya veren adına kira sözleşmesi geçersizdir.

Kira sözleşmesi hangi durumlarda iptal olur?

Kiraya veren tarafından kira sözleşmesinin sona erdirilmesi kiraya veren kişinin geçerli sebepleri varsa söz konusu olur. Bunlar ise Türk borçlar kanunu 350.maddesinde düzenlenen gereksinim, yeniden inşa ve imar ve 351. maddesinde düzenlenen yeni malikin gereksinimi halleridir.

Kiracı hangi durumlarda kira kontratını feshedebilir?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanunu 347. maddesine göre sözleşmenin bitim tarihinden 15 gün önce kiracı kira sözleşmesini feshedebilir.

Kiraya veren kira sözleşmesini feshedebilir mi?

Belirsiz süreli bir sözleşmede kiraya veren 10 senelik zaman diliminin geçmesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu 347.maddesinin 2. fıkrasına göre kira sözleşmesinin bitiminden 3 ay öncesine kadar bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin kira sözleşmesini sona erdirebilir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesine göre sözleşmenin bitmesine 15 gün kala kiracı herhangi bir fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde kira sözleşmesi yenilenmiş olur.

Sözleşme yapılan evden nasıl çıkılır?

Evi terk etme süresi olarak makul sürede en fazla 3 aydır. Kiracı evden çıkma talebini kiraya veren kişiye noter aracılığı veyahut yazılı bir bildirimde bulunarak evden çıkabilir. Anahtar teslim işlemlerinin gerçekleşmesi bakımından teslim tesellüm belgesinin düzenlenerek ev sahibine verilmesi gerekmektedir.

Sağlam bir kira kontratı nasıl yapılır?

Kiraya veren ve kiracının adı soyadı ve her sayfada imzası olmasıyla birlikte kiralanan taşınmazın daire numarası, adresi ve kat numarası hususlarının yazılması önem arz eder. bu hususlar yazıldıktan sonra kiraya veren ile kiracının kira sözleşmesini ıslak imzayla imzalaması neticesinde taraflar arasında kira kontratı kurulmuş olur.

Notersiz yapılan kira sözleşmesi geçerli mi?

Kira sözleşmesinin yapılması bakımından herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi sözlü olarak kurulabilen sözleşme türlerindendir. Kira sözleşmesinin noterde yapılması geçerlilik şartı olmamakla birlikte noter huzurunda yapılmayan kira sözleşmesi geçerli olacaktır.

Kira sözleşmesi imzalanmazsa ne olur?

Kira sözleşmesi herhangi bir şekil şartı söz konusu olmadığından mütevellit yazılılık şekil şartı söz konusu olmadığından dolayı sözlü olarak kurulmuş kira sözleşmeleri de geçerlilik taşıyacaktır.

Kira sözleşmesi mahkemede geçerli mi?

Evet kira sözleşmesi mahkemede taraflar bakımından geçerlidir.

Kira kontratı nasıl imzalanır?

Kira kontratıyla ilgili olarak alınan kira sözleşmesi formu eksiksiz doldurarak kiraya veren ve kiracı tarafından ıslak imza atılır.

Kira kontratı ıslak imza şart mı?

Hem kiracı hem de kiraya veren kişi kira konusunu oluşturan kira sözleşmesinde her 2 tarafında ıslak imzası şarttır.

Kira kontratı imzalarken nelere dikkat edilmeli?

Kira artış oranı, depozito miktarı, varsa aidat miktarı ve kimin katlanacağı hususu, tapu bilgileri vb hususlar dikkat edilmelidir.

Kira kontratı nereye teslim edilir?

Kiracı ve kiraya veren kira kontratını kendi aralarında imzalayabilecekleri gibi noter huzurunda da imzalayabilirler. İmzalanan kira kontratının herhangi bir yere teslim edilmesi gereklilik arz etmemektedir.

Kira sözleşmesi noter ücreti ne kadar?

Kira sözleşmesi noter ücreti hesaplaması yapılırken senet, mukavelename ve kağıtlardan binde 1,13 baz alınarak hesaplanacağından ötürü noter ücreti 57,60 TL den az 29.610,20 TL den fazla olamaz.

Kırtasiyeden alınan kira kontratı geçerli mi?

Evet geçerlidir.

Kira sözleşmesini kim doldurur?

Kiraya veren ve kiracı eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

Kira sözleşmesi için noter onayı gerekir mi?

Kira sözleşmelerinde herhangi bir şekil şartı söz konusu olmadığından noter onayı gerekli değildir.

Kira sözleşmesinin aslı kimde kalır?

Hazırlanan kira sözleşmesinin birer örneği kiraya veren ve kiracıda kalır.

Kira kontratı 2 kişi olur mu?

Uygulamada kiraya konu taşını veyahut taşınmaz malın 2 ortağının söz konusu olduğu durumlarda kira sözleşmesinde 2 kişinin ismi yazılabilmektedir.

1 kira peşin ne demek?

Kiracının kira konusu taşınır veya taşınmaz malın 1 aylık kirasını sözleşme kurulduğunda peşin ödemesi durumudur.

İki farklı kira sözleşmesinde hangisi geçerli?

Yargıtayın bir kararında 2 farklı kira sözleşmesinden yüksek bedelli olan kira tutarının kiracı bakımından herhangi bir hukuki ve fiili mantık ve yararı söz konusu olmadığından dolayı geçersiz olacağı kararını vermiştir. Bu yargıtay kararından yola çıkılarak 2 farklı kira sözleşmesinden daha az kira bedelini içeren sözleşme geçerlidir.

Kira sözleşmesi kaç tane olmalı?

2 tane düzenlenmektedir. Bir tanesi kiraya veren diğeri de kiracıya verilmektedir.

Çift kontrat nedir?

2 farklı türde kira sözleşmesi düzenlenmesidir. Bir sözleşmede bedeli yüksek bir kira sözleşmesi söz konusuyken diğer bir sözleşmede bedeli düşük bir kira sözleşmesi söz konusudur.

Yıllık peşin ödenen kira geri alınabilir mi?

fesih hakkını kullanan kiracı peşin olarak ödemiş olduğu kira bedelini geri alabilir eğer ki kiraya veren geri ödemezse alacak davası açılarak veyahut icra yoluyla da alabilir.

Kira sözleşmesi ne zaman belirsiz süreli olur?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesi uyarınca belirsiz süreli kira sözleşmesinde kiracı tarafından sözleşmenin bitiminden 15 gün öncesine kadar kira sözleşmesine devam edilmeyeceği hususunda bildirim olmadığı takdirde kira sözleşmesi yenilenir ve belirli kira sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesi haline gelir.

Süresiz kira kontratı ne demek?

Tarafların kira sözleşmesinin bitimi hususunda herhangi bir tarih belirtmedikleri kira sözleşmesi türüdür. 1 yıllık kira sözleşmesi uzar mı? Türk borçlar kanunu 347.maddesi çerçevesinde kiracı 1 yıllık kira sözleşmesinin sona ereceği tarihten 15 gün öncesinden kira sözleşmesine devam etmeyeceği hususunda bildirim yapmadığı takdirde kira sözleşmesi 1 yıl daha uzar.

1 yıllık kira sözleşmesi ne zaman biter?

Türk borçlar kanunu 347.maddesi çerçevesinde kiracı 1 yıllık kira sözleşmesinin sona ereceği tarihten 15 gün öncesinden kira sözleşmesine devam etmeyeceği hususunda bildirim yaptığı takdirde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren kira sözleşmesi sona erer.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesine göre kira sözleşmesi yenilenmiş olur. Kiraya veren kiracıya evi boşaltmasını talep edemez.

Kira sözleşmesi kaç yıl uzar?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesi uyarınca birer yıllık olmak on yıl uzayabilir. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kiraya veren kişi kira sözleşmesini Türk Borçlar kanunu 350.maddesinde düzenlenen gereksinim, yeniden inşa ve imar ve 351.maddesinde düzenlenen yeni malikin gereksinimi gereği kirasını düzenli ödeyen kiracıyı çıkarabilir. Kira kontratı her yıl yenilenmek zorunda mı? Hayır zorunluluk yoktur. Kira sözleşmesi Türk Borçlar kanunu 347.maddesi uyarınca kiracının sözleşmenin bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar devam etmeyeceği hususunda bir bildirim bulunmazsa aynı şartlarda 1 yıl uzatılmış sayılacaktır.

Tahliye davası ücreti ne kadar?

2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre sulh mahkemelerinde açılacak olan tahliye davası ücreti 2175 TL’dir. Bu miktarın altında vekillik hizmeti verilemez. Tahliye davasına konu olan taşınmazın niteliğine, masraflardaki artışa göre vekalet ücreti fiyatı artış gösterebilir. Tahliye davası ücretini kim öder? Tahliye davası için Kiraya veren tarafından yapılan masraflar ileride haksız çıkan kiracıysa kiracı tarafından karşılanır.

Tahliye harcı neye göre hesaplanır?

Harçlar kanunu 17.maddesine göre tahliye davasındaki karar ve ilam harcı 1 yıllık kira bedeline üzerinden alınır.

Tahliye davası vekalet ücreti nispi mi?

Tahliye davalarında vekalet ücretleri nispidir. Nispi vekalet ücretine hükmedilmesi durumunda 1 yıllık kira bedeli üzerinden gerçekleşir.

Tahliye davasını kazandım ne yapmalıyım?

Kişi tahliye davasını kazanırsa kararın kesinleşmesi sonucunda tahliye işlemlerinin gerçekleşebilmesi için bu karar borçluya tebliğ edilerek 10 günlük sürenin geçmesi beklenmelidir.

Tahliye davaları ne zaman sonuçlanır?

Kiracının kendi isteğiyle boşaltıp boşaltmayacağı hususunda farklılık göstermektedir. Kiracının kendi isteğiyle boşaltma kararı alırsa tahliye davası 3 aylık süre içerisinde sonlanmakla birlikte ortalama olarak 3 ay ve 1,5 yıllık süre içerisinde tahliye davaları sonuçlanmaktadır.

10 yıllık kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

10 yıllık kira sözleşmesinin bitim tarihinden en az 3 ay önce bildirim yapılarak sözleşmenin bitimini sağlayıp sonrasında tahliye ettirebilir. Genel olarak 3-6 ay civarında sürmekte olup kiracının durumuna göre zaman dilimi farklılık gösterebilir.

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası ne kadar sürer?

Somut olaya göre değişkenlik göstermekle birlikte Ortalama olarak tahliye davaları 1 yıl sürmektedir

Tahliye davasında vekalet ücreti maktu mu nispi mi?

Tahliye davasında Nispi vekalet ücretine hükmedilir.

Tahliye kararı nasıl durdurulur?

Tahliye kararları kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlardan olduğundan ötürü kiracı tahliye davasının icrasını durdurmak için 3 aylık kira bedeli tutarı mahkeme veznesine yatırarak veyahut mahkemenin göstereceği teminatı yerine getirerek tahliye kararının icrasını durdurabilir.

Tahliye davasında vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Tahliye davasındaki vekalet ücretleri icraya konulması bakımından kesinleşmesi gerekmemekle birlikte kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardandır.

Ev tahliyesi nasıl olur?

Türk Borçlar kanunu 315. maddesinin 2. fıkrasına göre kiracının temerrüde yani kira borcunu 30 gün içerisinde ödememesi halinde borçluya ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye göre de Gereksinim, yeniden inşa, imar, yeni malikin gereksinimi gibi durumlarda da sözleşmenin sona ermesi sebepleri arasında yer almaktadır. Fesih sebepleri sonrasında süre verilerek evin boşaltılması aksi takdirde tahliye davası açılacağı bildirilir. Buna rağmen ev boşaltılmazsa tahliye kararı sonrasında kolluk marifetiyle tahliye sağlanacaktır.

İcra tahliye harcı ne zaman ödenir?

İcra mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararının borçlu olan kiracının yüzüne okunması veya tebligat gönderilmesinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesinden sonra kiraya verenin bu kararı icra mahkemesine sunarak icra tahliye harcını ödeyebilir.

Tahliye talepli icra takibi nasıl yapılır?

Alacaklı kiraya verenin talebi doğrultusunda yetkili icra dairesi tarafından borçlu kiracıya karşı ödeme emri gönderilir.

Tahliye kararı nasıl icra edilir?

Kolluk marifetiyle kiracının kaldığı kiraya verene ait eve gidilir. Kiracıya evi tahliye etmesi için süre tanınır bu süre sonunda da tahliye etmediği takdirde kolluk marifetiyle tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Evet çıkarabilir kiracını temerrüde düşmesi, Türk Borçlar Kanunu 350.maddesine göre gereksinim, yeniden inşa halleri ve Türk Borçlar Kanunu 351.maddesine göre yeni malikin gereksinimi sebepleriyle kiracıyı evden çıkarabilir.

Ev sahibi kiracıyı zorla evden çıkarabilir mi?

Haklı bir sebebi olmaksızın çıkaramaz. Haklı sebebin varlığı halinde ise öncelikle kiracıya ihtarname göndermelidir. İhtarname gönderilmesi bakımından 1 yılda 2 defa gönderilmesi yeterlidir. Bu durum söz konusu olduğu takdirde kiracıya tahliye kararı ile evden çıkartabilir.

Ev sahibi hangi şartlarda evden çıkarabilir?

Kiracının temerrüdü, Türk Borçlar kanunu 350.maddesi gereğince gereksinim ve Türk Borçlar Kanunu 351.maddesi yeni malikin gereksinimi hallerinde çıkarabilir.

Ev sahibinin birden fazla evi varsa kiracıyı çıkarabilir mi?

Hayır çıkaramaz. Ancak gereksinim hallerinden altsoyun işyeri veyahut konut gereksinimini sunarak Türk Borçlar kanunu 350.maddesi uyarınca talep edebilir.

Ev satın aldım kiracı çıkmıyor ne yapmalıyım?

Kira konusu taşınmazı alan kişi tapuda devir işlemleri gerçekleştikten sonra yeni malik sıfatını alır ve satın aldığı taşınmazın kiracısına Türk Borçlar Kanunu’nun 351.maddesi kapsamında edinme tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ihtarname göndermesi gerekmektedir. Eğer ev sahibi evden çıkmazsan tahliye davası açma yoluna gidilir.

Tahliye davasında ile birlikte kira alacağı istenir mi?

Evet istenebilir. Kiraya verenin yapacağı takip sonucunda isteyebilecetir.

Kira alacağı nasıl tahsil edilir?

İcra İflas Kanunu 269. maddesine göre kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapılır ve ödeme emri gönderilir. Gönderilen ödeme emrine Kira alacaklarına ilişkin olarak 30 gün içerisinde borcun muaccel olacağı ve ödenmesi gerektiği yazılır. 30 günlük sürenin sonunda kiracının borcu tam olarak ödememesi veya 7 gün içerisinde itiraz etmemesi halinde icra mahkemesince tahliye talepli dava açılarak Mahkemece verilecek olan tahliye kararı icra dairesi aracılığıyla kiracı Kira konusu taşınmazdan tahliye edilir. Kiraya veren icra takibinde haciz isteminde bulunarak Kira alacağı borcunun tahsili de gerçekleştirilir.

Kira tespit davası kefile açılır mı?

Türk Borçlar Kanuna göre kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları kefalet sözleşmesine de konu edinebilir ve teminat altına alınabilir ancak bu dava açılamayacaktır.

Tahliye davası arabuluculuk zorunlu mu?

Zorunluluk söz konusu değildir. Tahliye davasındaki süreçte kiraya veren ve kiracının maddi ve manevi zararları söz konusu olabileceğinden ihtiyarı olarak arabuluculuğa başvurulabilir.

Örnek 13 ödeme emri nedir?

Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda gönderilecek olan ödeme emrini içeren icra takip formudur.

Kira Alacağı nedir?

Kiraya verenin kira konusu malı kiraladığı kiracıdan kira tutarını almaması durumunda ortaya çıkan haklı alacağıdır.

Kefile karşı tahliye davası açılır mı?

Hayır açılamaz. Birçok yargıtay kararında da kefile karşı tahliye davası açılamayacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Taşınmazın tahliyesi davası nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesi genel olarak yetkili ve görevli olduğundan dolayı bu mahkemede açılır.

Kira alacağı davası nasıl açılır?

Kiracının kirayı eksik ödemesi veyahut ödememesi ya da zorunlu aidatları ödememesi durumunda açılan bu davada kiracı aleyhine icra takibi yapılmış olmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

Türk Borçlar Kanunu 352.maddesi uyarınca açılacak olan dava neticesinde 3 ay ile 1,5 yıl arasında somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

Tahliye taahhütnamesi nasıl geçersiz olur?

Korkutma, hile, cebir yoluyla bu sözleşme imzalanması durumunda kiracının 1 yıl içerisinde bu sözleşmeyi iptal etmesi durumunda geçersiz olur.

Tahliye taahhütnamesi icra takibi ne kadar sürer?

Ortalama olarak 3 ay ve 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Tahliye Taahhütnamesine tarih atılır mı?

Evet atılır. Uygulamada ileri tarih atılarak geçerlilik sağlanmaya çalışılmaktadır.

Tahliye taahhüdü varsa ihtara gerek var mı?

Taraflar arasında tahliye taahhüdü söz konusuysa ihtara gerek bulunmamaktadır.

Kira süresi bitmeden tahliye taahhüdüne dayalı tahliye sağlanabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu 352. maddesine göre göre kira süresi sona ermeden tahliye taahhüdüne dayanılarak tahliye sağlanabilir.

Tahliye taahhütnamesi hangi şartlarda geçerlidir?

Yazılı olarak düzenlenen, belirli bir tahliye taahhüdü belirten, düzenleme tarihi bulunan, kiralananın kiracıya tesliminden sonra düzenlenen ve kiracıların tamamı tarafından imzalanması halinde tahliye taahhüdü geçerli olacaktır. Tahliye ihtarnamesi ne zaman çekilir? Tahliye ihtarnamesi kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce çekilmesi gerekir.

Tahliye taahhütnamesi nasıl iptal edilir?

Tarafların anlaşmasıyla her zaman iptal edilebilmekle birlikte aldatma, korkutma, hile vb durumlarda 1 yıl içerisinde iptal edilmesi gerekir.

Tahliye süresi ne kadardır?

Tahliye kararı verildikten sonra, kiracıya kiraya konu taşınmazı tahliye etmesi için 15 günlük süre tanınmaktadır.

Tahliye taahhütnamesi tarihi ne olmalıdır?

Hesaplanabilen belirli bir süre olması gerekmektedir. Varsayımsal süreler tahliye taahhütnamesinde olmaması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi ne zaman geçersiz olur?

Türk borçlar kanunu 352. maddesinin 1. fıkrası lafzından yola çıkılarak tahliye taahhütnamesi kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veyahut Kira sözleşmesinden önce verilmesi durumunda geçerlilik taşımayacaktır. Kiralananın tesliminden sonra geçerlilik taşıyacaktır.

Satılan evi boşaltma süresi ne kadar?

Tahliye kararı verildikten sonra, kiracıya kiraya konu taşınmazı tahliye etmesi için 15 günlük süre tanınmaktadır.

Kiracıya tahliye davası ne kadar sürer?

Somut olaya göre değişkenlik göstererek ortalama olarak 3 ay ile 1,5 yıl arasında süre zarfı içerisinde sonuçlanmaktadır.

Mahkemeden tahliye kararı çıktı kiracı ne kadar sürede evi Boşaltır?

Tahliye davası sonucu kiracının tahliye etmesi hususunda bir karar verildiği takdirde kiracıya taşınmazı tahliye etmesi için 15 günlük süre verilir.

Tahliye kararı ne zaman kesinleşir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 269/c maddesinin 3. fıkrasına göre İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı kesin olmamakla birlikte kararın icrası için kesinleşmeye gerek yoktur. İcra mahkemesi kararının kiracıya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesi yeterlidir.

Örnek 13 tahliye davası ne zaman açılır?

borçluya ihtar edilen ödeme sürelerin bitmesinden itibaren 6 aydır

Tahliye kararına rağmen kiracı evi Boşaltmazsa ne olur?

Mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararının gerekçesiyle birlikte kiraya verenin talebiyle birlikte yetkili icra dairesine verilerek icra takibi başlatılabilir. İcra dairesinde bu durum 7 gün içinde kesinleşmesiyle birlikte kiracının evi boşaltılmaması durumunda kiracıya 10 - 15 gün arasında bir süre tanınır. Bu süre zarfında da kiracı tahliye etmezse kolluk kuvvetleri marifetiyle icra kararına dayanılarak taşınmazın tahliyesi gerçekleştirilir.

Kiracı mahkemeyi kaybederse ne olur?

Tahliye davasının açılması için kiraya verenden alınan tüm harç ve masraflar kiracı talep edilir. Kiracıya kiraya konu olan konutu tahliye etmesi için makul bir süre tanınır.

Örnek 13 ne demek?

Kiracıya gönderilecek olan ödeme emrine verilen addır.

Tahliye davasında mahkeme masrafları kim öder?

Davanın açılması için davacı kiraya verenden alınan tüm harç ve masraflar dava sonunda kiracıdan alınır.

Kira tespit davası mahkeme masraflarını kim öder?

Bu davayı açmak isteyen kiracı veya kiraya veren davacı tarafından ödenir.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

Somut olaya göre değişkenlik göstermekle birlikte uygulamada 3 ay ile 18 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

Ev sahibi kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarabilir mi?

Türk borçlar Kanunu 350.maddesi uyarınca kiraya veren ev sahibinin konut gereksinimi sebebiyle kiracısına fesih dönemi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarih itibariyle 1 ay içerisinde tahliye davası ile sona erdirebileceğinden ev sahibi kiracısını çıkartabilir.

Ev sahibi çocuğu oturmak için kiracıyı çıkarabilir mi?

Türk borçlar Kanunu 350.maddesi uyarınca kiraya veren ev sahibi alt soyu olan çocuğunun kullanması için gereksinim olduğu hallerde öngörülen fesih dönemi içerisinde belirlenecek tarihten 1 ay içinde tahliye davası açarak kiracıyı çıkarabilir.

Ev sahibi kiracıya ne zaman haber vermeli?

Ev sahibi olan kiraya verenin kiracıyı yasal olarak tahliye edebilmesi için kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması gerekir. 10 yılı dolduran kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin 10 yılını dolduran tarihten 3 ay öncesinde kiracıya yazılı bir şekilde tahliye etmesini bildirmesi gerekmektedir.

Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir 2022?

1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiraya veren %25 oranında zam yapabilir.

Kontrat yapılarak kiralanan dairede başka biri oturabilir mi?

Kiraya veren ile kiracı arasında alt kira sözleşmesi yapılamaz gibi bir husus söz konusu olmadığı durumlarda kiralanan dairede bir başka biri oturabilir.

Ev sahibinin hakları nelerdir?

Türk Borçlar kanunu 350.maddesi gereksinim, yeniden inşa ve imar ve Türk Borçlar Kanunu 351.maddesi gereği malikin gereksinimi nedeniyle kiracıyı evden tahliye etme, kiracının kira süresi içinde özensiz davranması ve komşularıyla iyi geçinememesi durumlarda kiracıya ihtarname göndererek 30 gün içinde durumu düzeltmesi aksi takdirde evin boşaltılması talep etme, kiracının kira konusu evi satması, kiracının kira borcunda temerrüde düşmesi halinde 30 gün içinde ödemesi için ihtara rağmen ödememesi durumunda kira sözleşmesini feshetme, kiracıya kiralanan kira konusu eşyanın olağan yıpranmalar dışında bıraktığı gibi teslim alma, kiracıdan 3 kirayı geçmeyecek şekilde depozito isteme gibi hakları bulunmaktadır.

Oğlum evleniyor diye kiracıyı nasıl çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu 350.maddesi uyarınca kiraya veren alt soyu olan oğlunun konut gereksinimi nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir. Ancak kiracının evi tahliye etmesi sebebiyle belirli bir süre vermesi gerekmektedir.

5 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur?

Süreli olarak kurulmuş olan 5 yıllık kira sözleşmesinin bitim tarihinden önce Türk Borçlar Kanunu 347.maddesi uyarınca 15 gün kadar öncesinde kiracının devam etmeyeceği hususu hakkında herhangi bir bildirimi olmazsa kira sözleşmesi 1 yıl süre ile yenilenmiş olur.

5 yılı dolduran kiracıya ne kadar zam yapılır?

1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiraya veren %25 oranında zam yapabilir.

Kiracı en fazla kaç yıl oturabilir?

Kiracıyla kiraya veren arasında sözleşmenin bir sınırı yoktur. Genellikle 1 yıl yapılmakla birlikte 10 yılı dolduran kiracılar bakımından 10 yılın bitiminden itibaren kiraya veren tarafından 3 ay öncesinden yapılacak bildirimle yasal olarak sona erdirilebilir.

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir?

Kiracı hakkında başlatılacak olan tahliye talepli icra takibi ile en hızlı yolla kiracı tahliye edilebilecektir.

Kiracı evden çıkmıyor ne yapmalıyım?

Kiracıya karşı açılacak bir tahliye davası neticesinde alınacak tahliye kararının icra takibine konulması yoluyla kiracı kolluk marifeti gereğiyle tahliye edilebilir.

İşyeri tahliye davası kaç ay sürer?

Tahliye davaları 3 ay ile 18 ay arasında somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

Dükkan sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Evet çıkarabilir. Türk Borçlar Kanun 350.maddesi gereği kiraya verenin gereksinimi söz konusu olursa kiracıdan kiralanan dükkanın tahliyesini isteyebilir.

Dükkan tahliye süresi kaç gün?

Kiraya yönelik borcun ödenmediği takdirde en az 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa tahliye davası açılabilir.

Kiracı dükkandan çıkmıyor ne yapmalıyım?

Kiracıya açılacak tahliye davası neticesinde alınan tahliye kararının tahliye talepli icra takibi yapılarak kolluk marifetiyle kiracı dükkandan çıkarılabilir.

Dükkan sahibi kiracıya ne kadar zam yapabilir?

İlgili mevzuata göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiraya veren %25 oranında zam yapabilir.

Yeni satın alınan dükkandan kiracı nasıl çıkarılır?

Dükkanın satın alındığına dair tapuda devir işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ihtarname gönderilmesi ve 6 ay sonra dava açılarak kiracının tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Sözleşmesi biten dükkan kiracı nasıl çıkarılır?

Eğer 10 senelik bir süreyi doldurduğu takdirde sözleşmenin bitim tarihinden 3 ay öncesinden yapılacak olan bir bildirim ile kiracı dükkandan çıkarılabilir.

Dükkan sahibi dükkanı sattı kontratım var ne yapmalıyım?

Yeni dükkan sahibi sözleşmeye taraf olarak kira sözleşmesi devam eder ancak yeni malik Türk Borçlar Kanunu 350.maddesine dayanarak gereksinim halinde kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Avukatsız tahliye davası nasıl açılır?

Öncelikle tahliye davasına konu olan sebebin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kiraya veren tarafından yapılması gerekli olan işlemlerin tamamlanmış olması durumunda gayrimenkulün bulunduğu sulh hukuk mahkemesine başvurularak tahliye davası açılabilir.

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası ne kadar sürer?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle açılan davalar genel anlamda 2 veya 3 aylık zaman dilimleri içerisinde karara bağlanır.

Kiracının hakları nelerdir?

Kiraya konu malın kendisine bırakılmasını ya da yararlandırılmasını isteme, varsa ayıbın giderilmesini isteme, haklı sebep olmadan taşınmazdan çıkarılmama hakkı, kiraya verenin yazılı rızasıyla alt kiraya verme hakkı, depozito geri alma hakkı, kira sözleşmesinin kiracı aleyhine düzenleme yasağı gibi hakları mevcuttur.

Ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Haklı sebep olmaksızın tahliye edemez. Ancak 10 yılı dolduran kira sözleşmelerinde sözleşmenin bitim tarihinden 3 ay önce kiracıya bildirim yaparak tahliye etmesini isteyebilir.

Kiracı evden çıkarmak için kaç ay önceden haber vermeli?

10 yılı dolduracak sözleşmelerde sözleşmenin bitim tarihinden 3 ay öncesinde haber edilmesi gerekir. Diğer fesih nedenlerindeki ihbar süreleri ilgili maddelerde ifade edilmiştir.

Kiracıyım ev satıldı ne yapmalıyım?

Yeni malik ile kira sözleşmesi devam eder ancak yeni malik Türk Borçlar Kanunu 351.maddesine dayanarak gereksinim sebebiyle kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir.

Kiracı hangi durumlarda tahliye edilir?

Kiracının kira borcunda temerrüde düşmesi durumunda ev sahibi tarafından kiracıya yapılacak 2 haklı ihtarname sonrasında kiracıya tahliye talepli icra takibi yapılarak süre tanınmasının ardından kiracının tanınan 30 günlük sürede kirayı ödememesi halinde tahliye davası açılarak kiracı tahliye edilir. Kiraya veren gereksinim, yeniden inşa, imar ve yeni malikin gereksinimi hallerinde de sözleşme sona erdirip tahliye talep edebilir.

Ev sahibim evi sattı ne yapmalıyım?

Kira sözleşmesi yeni malik ile devam eder. Yeni bir kontrat yapılması gerekmeyecektir.

Kiracı ev sahibini kime şikayet edilir?

Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu hak tahsisi talep edilerek oluşturulan kiracı şikayet hattında kiracı ev sahibi ile ilgili şikayetlerini bu hat sayesinde dile getirebilecektir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi kapsamında; Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Ayrıca Türk borçlar Kanunu 350.maddesi gereği gereksinim, yeniden inşa, imar halleri ve Türk borçlar kanunu 351.maddesi gereğince yeni malikin gereksinimi durumlarında kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracı hangi durumlarda tahliye edilebilir?

Kiracının temerrüde düşmesi halinde yapılan 2 haklı ihtar neticesinde kiracının kirayı ödememesi halinde tahliye talepli icra takibinde tanınan sürede borcunu hala da ödemezse açılan tahliye davası sonucu tahliye kararı ile kolluk marifetiyle kiracı tahliye edilebilir. Türk Borçlar Kanunu 350.maddesindeki gereksinim, yeniden imar, inşaa halleri ve Türk Borçlar Kanunu 351.maddesi gereği yeni malikin gereksinimi durumlarında

Kiracı ev sahibini nasıl şikâyet eder?

Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumunun şikayet hattı aranarak ev sahibi ile ilgili gerekli şikayetlerde bulunabilir.

Ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda ne yapılır?

Türk Borçlar Kanunu 350.maddesinin b bendine göre kiraya veren gereksinim halinde kira sözleşmesini açacağı tahliye davası ile sona erdirebilir.

Ev alınca kiracı nasıl çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu 351.maddesinin 1. fıkrası uyarınca yeni malik gereksinimi gereği 1 ay içinde yazılı olarak kiracıya bildirerek 6 ay sonra açacağı tahliye davası ile çıkarabilir.

Ev sahibi Oğlum oturacak diye evden çıkarabilir mi?

Evet çıkarabilir Türk Borçlar Kanunu 350.maddesinin B bendine göre açacağı tahliye davası ile evden çıkarabilir.

Ev satın aldım kira kontratı yok nasıl çıkartırım?

Kira sözleşmesinin geçerlilik şartı bulunmadığından sözlü olarak kurulan kira sözleşmeleri geçerlidir. Yeni malik Türk Borçlar Kanunu 351.maddesi uyarınca yeni malikin gereksinimi hallerinde çıkarabilir.

Kira sözleşmesi bitince ev sahibi evden çıkarabilir mi?

10 yıllık sürenin dolmasına 3 ay kala yapacağı bildirim neticesinde çıkarabilecektir.

Ev sahibi kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesi uyarınca kira sözleşmesi aynı şartlar üzerine 1 yıl uzatılmış sayılacaktır

Eski ev sahibinin evden çıkma süresi ne kadar?

Genel olarak 15 günlük süre tanınmaktadır.

Kiracıyım ev sahibi evi satıyor ne yapmalıyım?

Kira sözleşmesi devam edecektir. Ancak yeni malik Türk Borçlar Kanunu 351.maddesine dayanarak tahliye ettirebilir.

Ev kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir?

Kiraya veren kişi Türk Borçlar kanunu 350.maddesinde düzenlenen gereksinim, yeniden inşa ve imar ve 351.maddesinde düzenlenen yeni malikin gereksinimi gereği şartlarının oluşmasıyla açacağı tahliye davasıyla tahliye ettirebilir.

Ev sahibi evi satarsa kiracı evi göstermek zorunda mı?

Kiracı müsait olduğu zaman dilimlerinde gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ev sahibi evini kontrol edebilir mi?

Ev sahibinin evi kontrol etmesi için öncelikle kiracıdan izin alması gerekmektedir.

Kontratsız kiracı hakları nelerdir?

Kira sözleşmesinin herhangi bir geçerlilik şartı bulunmadığından kiracıya tanınan bütün haklardan faydalanabilecektir.

Kira sözleşmesi yoksa ne olur?

Kira sözleşmesinin olmaması geçerlilik şartını etkilemez. Kira sözleşmesinin yazılı olması gerekmeyip sözlü olarak da kurulabilir

Kiraya verenin elinde yazılı kira sözleşmesi yoksa ne yapılır?

Kira sözleşmesinin yazılı olarak kurulması zorunlu olmayıp sözlü şekilde de kurulabilir.

Kontratı olmayan kiracı nasıl çıkarılır?

Türk borçlar Kanunu 350 (gereksinim, yeniden inşa, imar) ve 351 (yeni malikin gereksinimi) maddeleri ile kiracının temerrüdü durumlarında çıkartılabilir. Taşınmazın bulunduğu sulh mahkemesinde kiracıya tahliye davası açılır. Tahliye davası sonucunda mahkeme tahliye kararı verirse bu karara dayanılarak kiraya veren kiracıyı tahliye ettirebilir.

Kira kontratı olmadan elektrik aboneliği yapılır mı?

Kiracıların elektrik aboneliklerini üstlerine almaları için kira sözleşmesi gereklidir.

Kira oturduğu ay için mi ödenir yoksa oturacak olduğu ay için mi?

Oturacak olduğu ay için ödenmektedir.

Kira sözleşmesi yapmamak suç mu?

Kira sözleşmesinde geçerlilik koşulu bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi yazılı veyahut sözlü olarak da kurulabilecektir. Kira sözleşmemesi yapmamak sözleşmeye aykırılık teşkil etmez. Sözleşmeye aykırılık teşkil etmeyeceğinden ötürü herhangi bir suçta teşkil etmemektedir.

Kira sözleşmesi olmadan tahliye davası açılabilir mi?

Kira sözleşmelerinde geçerlilik şartı olmadığından dolayı sözlü olarak kurulabilecektir. Kiraya veren ile kiracı arasında kurulan sözlü kira sözleşmesi geçerli olacağından mütevellit kiraya veren kiracıya kira sözleşmesi olmadan da tahliye davası açabilecektir.

Kendin oturmak için kiracıyı çıkarabilir mi?

Türk Borçlar kanunu 350.maddesi gereği zorunluluk arz eden gereksinim hallerinde kiraya veren kiracıyı kendi oturmak için açacağı tahliye davası ile çıkarabilir.

Kiracıyı evden çıkartmak için ne yapmak lazım?

Gerekli bildirimler yapıldıktan sonra tahliye için süre verilmeli eğer ki süre içerisinde gerçekleştirmezse tahliye davası açılması gerekir.

Kiracı evden çıkmıyor ne yapmalıyım?

Kiracıya karşı tahliye talepli icra takibi yapılarak kiracının tahliyesi ve birikmiş kira alacağı varsa birlikte talep edilerek çıkarılması sağlanılabilir.

İşgalci evden nasıl çıkarılır?

Kişi evinde işgalcinin varlığını öğrendiği andan itibaren 60 günlük süre içerisinde ve her halükarda 1 yıl içinde kaymakamlığa veyahut valiliğe başvurması gerekir. valilik ve kaymakamlık işgalcileri evden çıkarma yetkisi çerçevesinde kolluğun marifetiyle işgalcileri evden çıkartabilecektir.

Kirasını ödeyen kiracı evden nasıl çıkarılır?

Türk borçlar kanunu 350.maddesinde düzenlenen gereksinim, yeniden inşa ve imar ve 351.maddesinde düzenlenen yeni malikin gereksinimi halleri söz konusu olduğunda kiraya veren bu kanun maddelerine dayanarak kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracı evden çıkarmak için kaç ay önceden haber vermeli?

Türk Borçlar Kanunu madde 347 kapsamında on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Diğer sebepler dahilinde bu süre değişkenlik göstermektedir

Kiracı evden çıkmadan ne kadar önce haber vermeli 2022?

Türk Borçlar Kanunu 347.maddesine göre Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

Kiracı 3 ay kira ödemezse neler yapılır?

İlk olarak 30 günlük süre verilerek kirayı ödemesi istenir. Bu süre zarfında da ödenmemesi durumunda sözleşmenin fesih edileceği bildirilir. Ya da 2 haklı ve yazılı ihtar çekildikten sonra hala ödenmemesi durumu söz konusuysa taşınmazın bulunduğu sulh mahkemesinden tahliye davası açılabilir.

4 aydır kira ödemiyor ne yapmalıyım?

Kiraya veren muaccel olan kira borcunun ödenmesi için kiracıya 30 gün süre zarfında ödemesi için gerekli ihtarı çektikten sonra ödenmediği takdirde kira sözleşmesinin feshedileceği bildiriminde bulunmalıdır.

Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi?

TBK 325.maddesine göre kiracının kira sözleşmesi bitmeden taşınmazdan çıkması mümkün olmakla birlikte kira sözleşmesinden doğan borçları devam etmekle birlikte yeni bir kiracı bulması halinde kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları yeni kiracıya geçer.

Kiracıya icra gelir mi?

Türk borçlar kanunu 315.ci maddesinin 2. fıkrasına göre 30 gün içinde borcunu ödemeyen kiracıya icra iflas kanunu 269.maddesi uyarınca tahliye talepli icra takibi yapılabilir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitmeden ev sahibi evden çıkarabilir mi?

Kiraya veren haklı nedenleri olmadığı sürece kiracıyı evden çıkaramaz. Bu haklı nedenlere örnek olarak ise kiracının kira borcunu ödememesidir. Kiracı borcunu ödemediği takdirde kiracıya noter aracılığıyla ihtar gönderilmesi şarttır. Bu ihtarın gönderilmesinden sonra eğer ki 30 günlük süre içerisinde kiracı kirasını ödemezse kiraya veren tahliye davası yoluyla veyahut tahliyeli icra takibi başlatarak icra mahkemesinden tahliye edilmesini isteyebilir. Kiraya veren ve kiracının yapmış oldukları kira sözleşmesine esaslı bir aykırılık halinde kiraya veren kiracıyı evden çıkarabilecektir.

Örneğin kiraya veren ile kiracının yapmış oldukları kira sözleşmesinde evin içerisinde yapılacak olan bir değişiklikte kiraya verenin izni gereklidir vb sözleşmeye esaslı bir madde koyabilirler eğer ki kiracı evin içerisine yapacağı değişiklikte kiraya verenin izni almaksızın yaparsa kiraya veren sözleşmeye esaslı aykırılık sebebiyle kiracıyı evden çıkarabilecektir. Kiraya veren kiracının oturduğu evde tamirat, esaslı tadilat veyahut yıkım kararı aldığı takdirde kiracıyı evden çıkarabilir. Ancak kiracının evden çıkması durumunda gerekli işlemler yerine getirildikten sonra kiracıyı kiraya konu evde oturmaya geri davet etmesi zorunluluk arz edecektir.

Örneğin kiraya veren kira konusu evi esaslı bir tamirata sokmak istemekte bu durumu kiracıya bildirerek kiracıyı tahliye etti. 3 ay sonunda esaslı tamirat yapıldığında kiraya veren kiracıyı o konutta geri oturmaya davet etmek zorunda eğer ki davet etmezse 1 yıllık kira bedeli ile kiracının taşınma bedelini kiracıya ödemek zorundadır.