Pendik Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Pendik Avukat ve Hukuk Bürosu Numaraları?

Pendik ilçesinde yer alan avukatlar ve İstanbul hukuk büroları ile iletişim sağlayabilmek için gerekli olan sabit telefon numaraları veya cep telefonu numaraları İstanbul Barosu ile iletişime geçilerek, avukat ve hukuk bürolarının kendi internet sitelerinden görüntülenerek veya bu konuda hizmet veren diğer internet siteleri yardımıyla temin edilebilir.

Pendik’te en iyi avukat kimdir?

Hem Pendik ilçesinde hem de İstanbul ili genelinde hizmet veren avukatların sundukları hizmetlerin kalitesi bakımından karşılaştırılarak bunun sonucunda “en iyi avukat” belirlemesi yapılması doğru olmayacaktır. Bu nedenle İstanbul ili genelinde deneyim sahibi olan avukatlardan hukuki hizmet desteği alınabilir.

Pendik Boşanma Avukatı ve Ücretleri?

Boşanma davaları ile ilgilenen bir avukat, ağırlıklı olarak aile hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Boşanma avukatı tabiri hukuk sistemimizde avukatlık mesleği dallara ayrılmadığından dolayı doğru değildir. Bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar genellikle;

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Mal Paylaşımı Davası
 • Nafaka Davası
 • Velayet Davası

Gibi davalarda taraf vekilliği yapmaktadırlar. Açılacak olan davanın türü ve yapılacak olan işlemler göz önünde bulundurularak vekalet ücreti belirlenecektir.

Pendik’te en iyi boşanma avukatı kimdir?

Boşanma davaları ve aile hukuku alanında çalışma gösteren avukatlar arasında böyle bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Her avukatın vermiş olduğu hizmetin niteliği değişebilir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Aile hukuku uyuşmazlıkları genelinde görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde boşanma davalarında yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğu ifade edilmiştir. Pendik ilçesinde yaşayan eşlerden birisi Anadolu Adliyesi aile mahkemelerinde davasını açabilir.

Pendik Gayrimenkul Avukatı ve Ücretleri?

Gayrimenkul tapu avukatı, genellikle eşya hukuku alanında ortaya çıkan ve taşınmazlar ile ilgili olan;

 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası
 • Kira Tespit Davası
 • Kira Uyarlama Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Tahliye Davası
 • Şüfa (Önalım) Davası
 • Muhdesatın Aidiyeti Davası

Başta olmak üzere tüm dava ve işlemlerde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Bu alanda yukarıda belirtilen davalarda ve diğer işlerde öncelikli olarak hizmet veren avukatların salt Tapu Avukatı olarak tanımlanması doğru değildir.

Taşınmazlar konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda avukatlık ücreti yasal sınırlar çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Bunun yanı sıra Avukatlık Kanunu’nda yer alan yasal sınırlar ve diğer ücret tarifeleri yoluyla da bilgi alınabilir.

Pendik’te en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

En iyi gayrimenkul tapu avukatı şekilde bir tespit yapmak mümkün değildir. Her avukat vekalet verene sunduğu hizmeti sağlarken ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde özenle hareket etmekle yükümlüdür. Bu sebeple herhangi bir avukatın “en iyi” şeklinde tanımlanması doğru olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bu alanda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme genellikle asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri olmakla birlikte mevcut anlaşmazlığın türüne yetkili ve görevli mahkemeler değişebilir. Pendik ilçesi Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Miras Avukatı ve Ücretleri?

Miras avukatı, ölen veya gaipliğine karar verilen kişilerin hak ve borçlarından doğan tüm uyuşmazlıklar başta olmak üzere;

 • İstihkak Davası
 • Tenkis Davası
 • Terekenin Tespiti Davası

Ve bu davalara benzer her çeşit uyuşmazlık ve davada hukuki hizmet vermektedir. Bu alanda uzman avukatlara “Miras Avukatı” denmesi vatandaşlar arasında normal bir durum olarak kabul edilse de hukuken avukatlık mesleği çeşitlere ayrılmadığından bu tabir doğru olmayacaktır.

İlgili uyuşmazlıklarda uygulanacak ücretler hakkında hizmet alınan vekil ile iletişime geçilerek vekalet ücreti hakkında bilgi alınabilir.

Pendik’te en iyi miras avukatı kimdir?

Avukatlar arasında nesnel bir şekilde kıyaslama mümkün olmadığından en iyi avukat tanımlaması yapılamayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Miras hukuku kapsamında görülecek dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme dava veya işin çeşidine göre değişmekle birlikte genellikle asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk hahkemeleridir.

Bunun yanında yetkili mahkemeler de taşınmazın Pendik’te bulunması halinde ayrık hükümler saklı kalmak üzere Pendik ilçesinin bağlı bulunduğu Anadolu Adliyesi mahkemeleridir.

Pendik İşçi – İş Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

İşçi – İş avukatı, iş sözleşmeleri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ve bilhassa;

 • Mobbing Davası
 • İşe İade Davası

Olmak üzere iş hukukundan kaynaklanan dava ve işlerde işçi veya işveren adına hukuki hizmet vermektedirler. Avukatların her türlü hukuki dava ve işlemde temsil ve takip yetkileri bulunduğundan sadece uzmanlaştığı alan dikkate alınarak “İşçi – İş Hukuku Avukatı” olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. İş sözleşmeleri kapsamındaki uyuşmazlıklarda verilen hizmetler karşılığı alınacak vekalet ücretleri uyuşmazlık türüne veya dava değerine göre değişiklik göstermektedir.

Pendik’te en iyi işçi – iş hukuku avukatı kimdir?

Avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine göre kıyaslanması doğru değildir, bu sebeple Pendik’te bulunan ve iş hukuku alanında hizmet veren avukatlar içerisinde karşılaştırma yaparak bunun neticesinde “en iyi avukat” tanımı yapmak mümkün olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş hukuku alanına giren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında genel görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Yetki koşulları sağlandığı takdirde dava, Anadolu Adliyesi iş mahkemelerinde görülecektir.

Pendik Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri?

Ceza – ağır ceza avukatı, cezai sorumluluk doğuran her türlü olayda hukuki hizmet vermekte ve temel rolü olan savunma görevini müdafi olarak veya sanık/şüpheli vekilliği yaparak yerine getirmektedir.

Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan bir avukatın sadece bu alanda hizmet verebileceği düşünülmemelidir. Bu nedenle Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı gibi söylemler vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılsa dahi doğru değildir. Bu alanda görülen işler karşılığı avukatların talep edeceği ücretler yasal sınırlar dahilinde yapılacak olan işlemlere göre belirlenmektedir.

Pendik’te en iyi ağır ceza avukatı kimdir?

Ceza hukuku alanında çalışmalar yürüten avukatlar arasında böyle bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Bu nedenle en iyi ceza – ağır ceza avukatı belirlemesi yapılması doğru olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İşlenen suçlarla ilgili görevlendirilecek mahkemeler, söz konusu suçun ceza miktarına göre değişmektedir. Bu suçların kovuşturulmasıyla ilgili olarak genellikle asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Yetki bakımından ise suçun işlendiği yer mahkemeleri yetkili olacağından Pendik ilçesinde işlenen suçların yargılaması Anadolu Adliyesi mahkemelerinde yapılacaktır.

Pendik İş Kazası Avukatı ve Ücretleri?

İş kazası avukatı, bir işçinin hizmet sözleşmesi çerçevesinde verilen işi görürken meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini konusunda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedirler.

İş kazaları alanında hizmet veren avukatların “İş Kazası Avukatı” olarak adlandırılması avukatlık mesleğinin gerekleri doğrultusunda mümkün değildir çünkü avukatlar her çeşit uyuşmazlıkta hukuki iş veya işlemleri görebilmektedir.

Bu alanda görülecek işler karşılığında avukatlar, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen asgari miktarların altında kalmamak şartıyla yapılacak olan işlemlere göre vekalet ücreti kararlaştıracaktır.

Pendik’te en iyi iş kazası avukatı kimdir?

Pendik ilçesinde ve İstanbul genelinde faaliyet yürüten avukatlar arasında kıyaslama yaparak en iyi avukat tanımı yapmak mümkün değildir. Her avukat sunmuş olduğu vekalet hizmetini nitelikli bir şekilde yürütmekle mükelleftir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Pendik ilçesinde yaşanan iş kazasından kaynaklanan dava Anadolu Adliyesi'nde yer alan iş mahkemelerinde dava görülebilir.

Pendik İcra – İflas Avukatı ve Ücretleri?

İcra – İflas avukatı, temel görevi olan borçların tahsili konusunda hizmet vermekle birlikte icra daireleri ve icra mahkemelerinde görüle uyuşmazlıklar konusunda uzmanlaşmış ve ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet vermektedir.

Bu avukatlar özellikle;

 • Alacak Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • Eda Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • İtirazın İptali Davası

Olmak üzere birçok dava ve işlemin görülmesinde hizmet sağlamaktadırlar. İcra ve İflas Hukuku alanında deneyim kazanmış bir avukatın “İcra Avukatı” olarak isimlendirilmesi vatandaşlar arasında yaygın olsa da ilgili mevzuatlar gereğince avukatların böyle bir tasnife tabi tutulması mümkün değildir.

Bu uyuşmazlıklarda belirlenecek avukatlık ücretleri tahsili yapılacak alacağın veya ifası gerçekleşecek borcun maddi değerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Pendik’te en iyi icra avukatı kimdir?

İcra ve İflas hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar arasında sınıflandırma yaparak bu avukatların sundukları hizmetleri niteliğine göre karşılaştırmak mümkün değildir. Bu sebeple böyle bir tanımlama yapmak söz konusu olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız olarak başlatılacak olan icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. Açılacak olan davanın türüne göre yetkili ve görevli mahkeme değişkenlik göstermektedir. Pendik ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Bilişim Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

Bilişim hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda ve bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçlarda müvekkillerine hukuki destek ve hizmet sağlayan vekillere vatandaşlar arasında Bilişim (Siber Suçlar) Avukatı denilmektedir.

Bu tanım avukatların mesleki gereklilikleri ve her alandaki uyuşmazlıklarda hizmet verebilmesi dolayısıyla doğru değildir. Avukatların hizmetleri karşılığı alacakları vekalet ücretleri belirlenirken kanuni sınırlamaların aşılmaması ve bu sınırlamaların altında bir ücret belirlenmemesi gerekir.

Pendik’te en iyi bilişim avukatı kimdir?

Bilişim hukuku ve siber suçlarla ilgili olarak yoğunluklu olarak çalışan avukatların içerisinde nitelikli hizmetler sunan avukatlar bulunsa da ilgili avukatlar arasında karşılaştırma yaparak en iyi avukat tespiti yapmak mümkün olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim suçları (siber suçlar) ile ilgili kovuşturmaları yürütmekle görevli olan mahkeme genellikle asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Bunun yanı sıra bilişim hukuku alanındaki diğer uyuşmazlıklarda görevli mahkemeler uyuşmazlığın türüne ve meydana gelen olaylara göre değişmektedir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Pendik ilçesinin Anadolu Adliyesi mahkemelerinin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Kira Avukatı ve Ücretleri?

Kira avukatı, taşınır veya taşınmaz malların kiralanması dahil olmak üzere kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralanan eşyaların kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta hukuki hizmet sunmaktadır.

Eşya hukuku alanında tecrübe sahibi ve özellikle kira sözleşmeleri dahilinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenen avukatların sanki yalnızca bu alanda hizmet verebiliyormuş gibi “Kira Avukatı” olarak nitelendirilmesi doğru değildir çünkü avukatlar gerekli imkanlar sağlandığı takdirde her alanda müvekkillerine hukuki hizmet verebilirler.

Avukatların meydana gelen uyuşmazlıklarda alacakları ücretleri, yasal sınırlar dahilinde harcanacak olan emek ve mesaiye göre belirleyecektir.

Pendik’te en iyi kira avukatı kimdir?

Kira hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda uzman avukatlar mutlaka bulunmakla birlikte bu avukatlar içerisinde en iyi hizmeti sunan avukatın tespiti mümkün görülmemektedir. Bu sebeple “en iyi kira avukatı” şeklinde bir tanım yapmak mümkün değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İstisnai durumlar haricinde kira uyuşmazlıklarında genel görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yaşanan uyuşmazlık türüne göre kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesi yetkili olabilecektir. Pendik ilçesi Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Sağlık – Malpraktis Avukatı ve Ücretleri?

Sağlık – Malpraktis avukatı, hastaların tedavisi amacıyla sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalelerde hastada bedenen veya ruhen meydana gelen zararların tazmini konusunda müvekkillerine öncelikli ve ivedi olarak hukuki hizmet vermektedir.

Bu alanda görülecek dava, iş ve işlemlerle özel olarak ilgilenen avukatların “Sağlık Hukuku Avukatı” olarak değerlendirilmesi, sunulan hizmetin yer aldığı alana göre avukatlık mesleğinin kanunen çeşitlere ayrılmamasından ötürü doğru değildir.

Bu alandaki uyuşmazlıklarla ilgili avukatlın talep edeceği vekalet ücreti hakkında davayı takip edecek olan avukattan detaylı bilgi alınabilir.

Pendik’te en iyi malpraktis avukatı kimdir?

Sağlık hukuku ve doktor hataları sonucu meydana gelen zararların tazmini gibi dava konularında özel olarak hizmet veren avukatlar bulunsa dahi bu avukatların verdikleri hizmetin niteliğini karşılaştırmak mümkün olmadığından dolayı en iyi avukat belirlemesi yapılamaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sağlık ve malpraktis hataları ilgili uyuşmazlıklarda hangi mahkemelerin görevli olacağı değişiklik göstermekte, tüketici mahkemesi veya idare mahkemesi bu dava ve işlerde görevli olabilmektedir.

Davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesinde bu dava görülebilecektir. Pendik ilçesi Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Vergi Avukatı ve Ücretleri?

Vergi avukatı, müvekkillerine vergi cezaları ve vergilendirme hataları başta olmak üzere devletin uygulamış olduğu tüm vergilendirme işlemleri ile ilgili hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ağırlıkla bu alanda hizmet veren avukatların “Vergi Avukatı” olarak adlandırılması avukatlık mesleğinde branşlaşma sınır bulunmadığından dolayı doğru olmayacaktır. Vergi hukuku uyuşmazlıklarında uygulanacak vekalet ücretleri yasal sınırlar dahilinde serbestçe belirlenebilmektedir.

Pendik’te en iyi vergi avukatı kimdir?

Pendik ilçesinde Vergi Hukuku alanında hizmet gösteren avukatların karşılaştırılması ve bu karşılaştırma neticesinde en iyi avukatın belirlenmesi gibi bir durum mümkün değildir. Bu durumun en önemli sebebi ise avukatların vermiş oldukları hizmetlerin niteliğinin her uyuşmazlık ve olayda değişiklik gösterebilmesidir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir.

Bu kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

 1. a) uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
 2. b) (Ek 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanun’u gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 3. c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen
 4. d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Pendik Ticaret – Şirket Avukatı ve Ücretleri?

Ticaret - şirket avukatı, ticari hayat içerisinde oluşan anlaşmazlıklarla ilgili dava ve işler başta olmak üzere;

 • İstirdat Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Mal Kaçırma Davası

Konularında hukuki hizmet vermektedir. Ayrıca şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirket devir – birleşme gibi işlemlerde danışmanlık hizmeti sunulması gibi iş ve işlemleri de görebilmektedir.

Bu alanda deneyimli avukatların “Şirket Avukatı” veya “Ticaret Avukatı” olarak adlandırılması doğru değildir çünkü avukatlar kanuni olarak türlere ayrılmamakta ve her türlü hukuki uyuşmazlıkta vekaleten hizmet verebilmektedirler.

Bu uyuşmazlıklar doğrultusunda vekalet ücretleri belirlenirken ilgili kanunlarda yer alan yasal sınırlar ve barolar tarafından yayınlanan ücret tarifeleri göz önünde bulundurularak vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Pendik’te en iyi ticaret – şirket avukatı kimdir?

Şirketler Hukuku veya Ticaret Hukuku gibi alanlarda deneyimli, bilgili ve aktif olarak çalışan avukatlar bulunmaktadır. Bununla birlikte her avukatın vereceği hizmet her uyuşmazlıkta aynı nitelikte olamayacağından dolayı “en iyi ticaret – şirket avukatı” belirlemesi yapılamaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ticari dava ve işler istisnai haller dışında asliye ticaret mahkemelerinde görülmektedir. bunun yanında iş veya davanın çeşidine göre diğer ihtisas mahkemeleri de anlaşmazlıkların çözümünde görevli olabilmektedir. Pendik ilçesi Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik Marka – Patent Avukatı ve Ücretleri?

Marka Patent Avukatı olabilmek için gerekli bazı şartlar sağlandıktan sonra ilgili sicile kaydolmak gerekmektedir. Bu sebeple her avukat marka – patent avukatlığı yapamamakla birlikte bu alanda çalışma yürüten avukatlar özellikle tüzel kişilerin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka ve patent tescil işlemlerinin takibi, bu kuruma yapılacak olan itiraz ve diğer işlemlerin takibi ve tesisi konusunda hizmet vermektedir.

Bu çalışmalar neticesinde avukatların talep edeceği vekalet ücretleri de yasal sınırlar dahilinde esneklik gösterebilmektedir.

Pendik’te en iyi marka – patent avukatı kimdir?

Marka tescili avukatlarının verdikleri hizmetler açısından bakıldığı zaman ilgili sicile kayıtlı her avukatın yazılı sınav dahil olmak üzere belirli aşamalardan geçerek bu alanda hizmet verdikleri de göz önünde bulundurulduğu takdirde bu avukatların sundukları hizmetin karşılaştırılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle en iyi tanımlaması yapılamayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka – patent vekilliği genellikle bir danışmanlık ve takip hizmetinden ibaret olduğundan dolayı bu hizmetlerde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde görülecektir, bunun dışında ilgili alanlarda anlaşmazlık ortaya çıkarsa istisnai haller dışında fikri ve sınai haklar mahkemeleri görevli olacaktır.

Yetkili mahkeme ise, sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Pendik Deniz Ticareti Avukatı ve Ücretleri?

Deniz hukuku avukatı, denizlerde meydana gelen ticari, sınai faaliyetler veya turizm, taşımacılık gibi faaliyetler çerçevesinde görülecek olan dava ve işlerde hukuki aşamalarla ilgili takip ve temsil yetkisi sayesinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bu avukatların “Deniz Ticareti Avukatı” olarak adlandırılması uzmanlıkları bu alanda olsa bile temsil yetkilerinin bu alanla sınırlı olmamasından ötürü doğru değildir. yaşanan somut olaya ve yapılacak işlemlere göre yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti belirlenecektir.

Pendik’te en iyi deniz ticareti avukatı kimdir?

Pendik ilçesinde deniz hukuku alanında özellikle dava ve iş takibi konusunda hizmet veren avukatların böyle bir sınıflandırmaya tabi tutularak verdikleri hizmetin niteliğinin belirlenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle böyle bir tespit söz konusu olamaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Denizlerde meydana gelen uyuşmazlıklar içerisinde ticari iş ve davalar ağırlıklı olduğundan dolayı bu alandaki anlaşmazlıkları çözmekle yetkili mahkeme genellikle asliye ticaret mahkemesidir fakat görevli mahkeme uyuşmazlık türüne göre değişiklik gösterebilir.

Tazminat Avukatı ve Ücretleri?

Tazminat avukatı, özellikle bir haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme neticesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini konusunda;

 • Hakaret Davası
 • Maddi Tazminat Davası
 • Manevi Tazminat Davası

Ve birçok dava ve işlemde müvekkillerinin hukuki yollarla haklarını savunmaktadırlar. Bunun sonucu olarak bu avukatların “Tazminat Avukatı” olarak adlandırılması kanunen avukatlık mesleği şartlar sağlanırsa diğer hukuki iş ve işlemlerde temsil ve takip yetkisine sahip olduğundan doğru değildir. Bu uyuşmazlıklarda tazmin edilecek olan zararın maddi değerine göre değişik oranlarda vekalet ücretleri belirlenebilir.

Pendik’te en iyi tazminat avukatı kimdir?

Pendik ilçe genelinde maddi ve manevi zararların tazmini konusunda her alanda nitelikli hizmet veren avukatlar bulunabilir. Avukatların her çeşit uyuşmazlıkta aynı kalitede hizmet vermesi gibi bir durumun beklenebilmesi mümkün olmadığından “en iyi avukat” tanımı yapılamaz.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat sebebini oluşturan fiilin çeşidine ve olayların oluş şekline göre bu alandaki davalarda görevli mahkemeler değişmekle birlikte genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Pendik ilçesi Anadolu Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Pendik İdare Avukatı ve Ücretleri ?

İdare avukatı, müvekkillerinin idari işlem veya eylemlerle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda idari işlemin iptali davası, tam yargı davası ve idareye yapılan başvurular ile hukuki çözümler üretmekte ve bu çerçevede hukuki hizmet sunmaktadır.

İdare Hukuku alanında uzmanlaşan bir avukatı “İdare Avukatı” olarak anılması doğru değildir zira vekalet verildiği takdirde her avukat hukuki iş veya işlemi yapmaya yetkilidir. İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için yapılacak olan işlemler göz önünde bulundurularak vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Pendik’te en iyi idare avukatı kimdir?

İdare hukuku alanında uzmanlaşmış, sadece bu alanda dava ve işleri takip eden avukatlar Pendik ilçesinde bulunmaktadır. Avukatların takip ettikleri dava ve işleri görürken bu hizmetlere göre birbirleri ile kıyaslanarak bunun neticesinde “en iyi idare avukatı” belirlemesi yapılması mesleki açıdan da uygun olmadığından böyle bir kavram söz konusu değildir.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi dava konusu olan idari işlem veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Pendik Sigorta Avukatı ve Ücretleri?

Sigorta avukatı, sigorta şirketleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sigorta poliçeleri kapsamında ortaya çıkan her çeşit uyuşmazlık, iş veya işlem kapsamında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanı sıra bu avukatlar;

 • Hizmet Tespit Davası
 • Rücu Davası

Ve benzeri davalarda daha çok görev almaktadırlar. Bu faaliyetler doğrultusunda bir vekilin “Sigorta Avukatı” olarak isimlendirilmesi uygun olmaz. Bunun sebebi olaraksa avukatların uzmanlaştıkları alanda dava veya iş takibi yaparak çalışma yürütseler bile mevzautta böyle bir avukatlık türü bulunmaması gösterilebilir.

Sigorta Hukuku alanında görülen işler karşılığında avukatların vekalet ücreti olarak talep edecekleri ücretler müvekkiller ile sözleşme yapılarak yasal sınırlar çerçevesinde serbestçe belirlenebilir.

Pendik’te en iyi sigorta avukatı kimdir?

Sigorta hukuku alanı ile ilgilenen avukatların arasında diğer alanlarda faaliyet yürüten avukatlara nazaran daha tecrübeli, bilgili ve uzman avukatlar bulunabilir. Her alanda uzman avukatlar bulunabileceği gibi bu avukatların “en iyi” sıfatı ile nitelendirilmesi doğru olmayacaktır.

Pendik Arabulucu Avukat ve Ücretleri?

Arabuluculuk, avukatlık mesleği haricinde ayrı bir meslek faaliyeti olmakla birlikte bu mesleği icra etmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı arandığından vatandaşlar arasında avukatlık mesleğinin bir türü olarak bilinmektedir lakin bu bilgi yanlıştır.

Arabulucular belirli bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak başvurulması gereken kişilerdir ve dava veya uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirerek çözüm için gerekli müzakere ortamını sağlamakla görevlidirler. Arabulucuların faaliyetleri neticesinde hak kazanacakları ücretlere ilişkin bilgi almak için arabuluculuk asgari ücret tarifesine bakılabilir.

Pendik Bayan Avukat?

Dava ve uyuşmazlıkların takibi konusunda herhangi bir avukattan hizmet alınacağı zaman göz önünde bulundurulması gereken başlıca etkenlerden bir tanesi avukatın sunacağı hizmeti nitelikli ve vekalet sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde sunup sunmayacağı olmalıdır.

Bunun yanında özellikle kadınların aile hukuku uyuşmazlıklarında (başta boşanma davaları olmak üzere, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri vb.) kadın avukatlardan hizmet aldığı veya almak istediği uygulamada ağırlıklı olarak gözlemlenmektedir.

Pendik’te İstanbul’un en ünlü avukatları var mıdır?

Pendik ilçesinde çalışma yürüten avukatlar arasında hem İstanbul genelinde hem de Türkiye genelinde sunmuş oldukları hizmetler veya kendi sosyal çevreleri göz önünde bulundurulduğu takdirde mesleki olarak yahut özel hayatında şöhret sahibi olan avukatlar mutlaka bulunmaktadır fakat avukatlık mesleğinin bu popülerite içerisinde değerlendirilmesi doğru olmayacaktır.

Pendik’te en iyi hukuk bürosu var mı?

Hukuk bürolarının veya serbest avukatların yürüttüğü çalışmaların niteliğine göre kıyaslanarak bu kıyas sonucunda Pendik ilçesinde en iyi İstanbul hukuk bürosu tespiti yapmak mümkün değildir. Bunun sebebi ise her avukatın farklı dava ve uyuşmazlıklarda sundukları hizmetin kendine özgü olmasıdır. Uygulanacak mevzuat aynı olsa dahi her avukat dava ve işleri görürken farklı çözüm yolları kullanabilmekte müvekkillerinin haklarını arama noktasında farklı yollar izleyebilmektedir.

Pendik avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Avukatlık ücretleri kural olarak vekil ve müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir. Bununla birlikte her avukatın iş veya işlemlerin takibinde Türkiye Barolar Birliği’nin yayımladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin belirlediği yasal sınırlar dahilince ücret talep etmesi gerekmektedir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

İstanbul ilinde faaliyette bulunan avukatlar için uyulması zorunlu olmayan fakat tavsiye niteliği taşıyan ücret tarifesi İstanbul Barosu tarafından her sene yenilenerek yayımlanmakta olan Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Vekalet Veren Arasındaki En Az Ücret Tarifesi’dir.

Bunun haricinde Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesindeki yasal sınırlar bağlayıcı olup bu miktarın altında vekalet ücreti belirlenmesi yasaklanmıştır.

Pendik’te avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Lokasyon fark etmeksizin her çeşit hukuki danışmalık alabilmek için vekalet verilecek veya verilmiş olan avukata WhatsApp, Skype, Google Meets, Zoom gibi uygulamalar başta olmak üzere diğer bütün uzaktan görüşme sistemleri ile ulaşılabilir ve hukuki herhangi bir konuda danışma sağlanabilir.

Pendik’e yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?