Silivri Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Silivri Avukat ve Hukuk Bürosu Numaraları

Silivri ilçesinde mesleklerini icra etmekte olan avukatlara ve faaliyet gösteren bürolara ait numaralara İstanbul Barosu'nun resmi sitesinden ulaşılabileceği gibi birçok avukatın web sitesi bulunmaktadır.

İlgili İstanbul avukatlarına ait bu siteler sayesinde iletişim bilgilerine erişilebilir.

Silivri’de en iyi avukat kimdir?

Avukatlar uzmanlık alanlarına ilişkin bir davada dava konusu olayın şekil ve niteliklerini göz önünde tutarak danışmanlık yapmaktadırlar. Tecrübe ve bilgi önemli olmakla birlikte en iyi avukat değerlendirmesi doğru olmayacaktır.

Silivri ilçesinde dava konusu vakıa ile ilgili danışmanlık veren bir avukata müracaat edilebilir.

Silivri Boşanma Avukatı ve Ücretleri?

Evlilik kurumunu sona erdirmek maksadıyla açılan boşanma davası aile hukuku alanında önemli işlemlerdendir.

Mesleğini aile hukuku alanında icra eden aile avukatı:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Mal Paylaşımı Davası
 • Nafaka Davası
 • Velayet Davası
 • Tazminat Davalarında

Doğru bir hukuki sürecin yürütülmesine fayda sağlayacaktır. Boşanma davası için avukatın alacağı vekalet ücretinin sınırı avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenir. Bu tarife sayesinde hangi davadan ne kadar asgari vekalet ücreti alınacağı hakkında fikir edinilebilmektedir.

Silivri’de en iyi boşanma avukatı kimdir?

Avukatlar faaliyet gösterdiği hukuk alanına göre danışmanlık vermektedirler. Avukatların bilgi deneyim ve yeterlilikleri somut bir şekilde sınıflandırılamayacağından böyle bir çıkarım mümkün değildir.

Her avukata vekalet verilebileceği gibi aile hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukata vekalet vermek doğru olacaktır.

Silivri’de boşanma davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Aile mahkemesi bazı istisnalar olmakla birlikte boşanma gibi aile hukuku alanına giren davalarda görevli mahkemedir.

Türk Medeni Kanunu gereği boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yerinde yada son 6 ay birlikte yaşanılan yerleşim yerinde açılabilir. Silivri ilçesinin yargı çevresi dahilinde yetkili mahkeme Silivri Adliyesi'nde yer alan mahkemelerdir.

Silivri Gayrimenkul Avukatı ve Ücretleri?

Gayrimenkul – Tapu avukatı, medeni hukukun önemli bir dalı olan eşya hukukunun taşınmazlara ilişkin kısmıyla ilgili hukuki danışmanlık yapmakta, taşınmaz üzerindeki hakların korunması ve uyuşmazlıkların giderilmesine katkı sağlamaktadır.

Uygulamada en sık rastlanan:

 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Davası
 • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası
 • Muhdesatın Aidiyeti Davası
 • Şufa (Önalım) Davası
 • Taşınmazın Tahliyesi Davası
 • Kiranın Uyarlanması Davası
 • Kira Tespit Davaları

Taşınmazlar üzerindeki hak ve uyuşmazlıklara ilişkin açılan yaygın davalardır. Her ne kadar tapu davalarıyla ilgilenen avukatlara vatandaşlar arasında tapu avukatı denilse de mevzuatta böyle tanımlama bulunmamaktadır. Silivri gayrimenkul-tapu alanında hizmet veren avukatlar, açılacak olan davanın türüne ve harcanacak olan mesaiye göre vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

Silivri ilçesinde gayrimenkul-tapu alanında meslek icra eden avukatların faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda böyle bir tasnife gidilmesi mümkün değildir. Her avukat kendi bilgi ve deneyimleri ölçüsünde hareket etmekle birlikte bu alanda faaliyet gösteren vekillere vekalet verilmesi sürecin doğru yürümesini sağlayacaktır.

Silivri’de gayrimenkul - tapu davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Taşınmaza ve tapuya ilişkin uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemesi görevlidir ancak bazı tapu uyuşmazlıklarında ve kadastro halinde kadastro mahkemesi görevli mahkemedir. istisna hükümler dışında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacağından Silivri’de bulunan bir taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklara karşı Silivri Adliyesi mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Silivri Miras Avukatı ve Ücretleri?

Miras hukuku, ölen ya da hakkında gaiplik kararı verilen kişinin son durumda mallarının ve haklarının ne olacağına dair hükümler barındıran hukuk dalıdır. Miras hukuku alanında faaliyet yürüten avukat da mirasa ve terekeye dair hak ve menfaatlerin korunmasında ve uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mirasçılık belgesinin temini, vasiyetname hazırlanması gibi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte;

 • Tenkis (Paylaştırma) Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • İstihkak Davası
 • Muris Muvazaası Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Davalarında

Temsil ve takip işlemlerini vekaleten yürütmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren avukatlar mirasa ilişkin işlemleri görebileceği gibi bir avukatın salt bir alanda hizmet vermek durumunda olmadığını hatırlamak gerekir.

Miras hukuku alanında hizmet veren avukatlar, yapılacak olan işlemleri göz önünde bulundurarak yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi miras avukatı kimdir?

Avukatların mesleki bilgi deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda en iyi avukat tasnifi yapmak mümkün değildir. Her avukat kendi birikim ve yöntemiyle faaliyet göstermekte olup somut bir kıyas yapılamaz ancak miras hukuku alanındaki bir uyuşmazlık hakkında bilgi alınması veya işlem yapılması konusunda bu alanda faaliyet gösteren bir avukata vekalet vermek sürecin doğru bir şekilde yürümesine katkı sağlayacaktır.

Silivri’de miras davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Miras davalarında görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesidir ancak bazı hallerde uyuşmazlık türüne asliye hukuk mahkemesi de görevli olabilmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesinde yetkili mahkeme ifade edilmiştir:

1)Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:  

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar. 

b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar. 

2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir. 

3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Silivri İşçi – İş Avukatı ve Ücretleri?

İşçi - iş avukatı, başta iş veren ve çalışan arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar olmak üzere müvekkilinin hak ve menfaatlerini korunmasını sağlayan, dava öncesi ve sonrası süreçte müvekkiline yol gösteren avukat olarak bilinmektedir. Avukatlar arasında branş sınırlaması bulunmadığından salt işçi avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır.

 • İşe iade davası
 • Hizmet tespit davası
 • İş kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat alacağı
 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Mobbing davası
 • Fazla mesai ücreti
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve süreleri

İle ilgili olan dava ve durumlarda bu alanda deneyim sahibi bir avukatın danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu işçinin kıdemi ve talepleri göz önünde bulundurularak vekalet ücreti belirlenecektir.

Silivri’de en iyi işçi – iş avukatı kimdir?

Hak ve menfaatlerinizin korunması için alanında faaliyet gösterip uzmanlaşmış avukatlardan danışmanlık almak oldukça önemlidir. Bu alanda elbette uzmanlaşmış kendini geliştirmiş avukatlar olmakla birlikte her vakıa ve somut olayda uygulanacak yöntem ve izlenecek yol bakımından farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Avukatın bir davada kazandığı başarı tüm mesleki faaliyetlerine yansıtılamayacaktır. Tüm bu unsurların dışında mesleki açıdan kıyas yapılamayacak hususlardan biri de sağlanan hizmetin niteliği ve temsil olunan üzerindeki etkisi olup tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, avukatlar arasında böyle bir kıyaslama sağlıklı ve gerçek bir sonuç vermeyecektir.

Silivri’de işçi - iş davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş mahkemeleri iş hukuku alanında yaşanılan uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemelerdir. Yetkili mahkeme ise dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri veya işin yapıldığı yer olarak bilinmektedir.

Silivri ilçesinde iş hukuku alanında gelişecek vakıa ve uyuşmazlıklar yine bu ilçenin sınırları içindeki Silivri Adliyesi iş mahkemelerinde görülecektir.

Silivri Ceza – Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri?

Ceza – ağır ceza avukatı, kanudla suç olarak düzenlenmiş bir fiilin soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar müvekkilinin hak ve menfaatlerini yasalar çerçevesinde savunan avukattır.

Her ne kadar vatandaşlar arasında “ceza avukatı” olarak bilinse de avukatlık mesleğinde branşlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu sebeple her avukata vekalet verilebileceği gibi avukatlar birden fazla alanda da faaliyet gösterebilmektedir. Ceza Hukuku alanında bilgi ve deneyim sahibi bir avukata başvurmak doğru olacaktır.

Ceza davalarına bakan avukatlar, dava sürecine ilişkin olarak yasal sınırlar dahilinde vekalet ücreti kararlaştırmaktadır.

Silivri’de en iyi ağır ceza avukatı kimdir?

Belirttiğimiz üzere avukatlar çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilmektedir ancak dava sürecinin ve hukuki danışmanlık faaliyetinin etkin yürütülebilmesi için bu alanda davalarla ilgilenip bu süreci yürüten avukatlara başvurulması önemlidir.

Avukatların dava ve olaylar karşısındaki yöntemleri ve tutumları farklılık gösterebileceği gibi vekalet verenin üzerindeki etkisi de bir sınıflandırmaya tabi tutulamayacaktır. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde en iyi avukat çıkarımı mümkün görünmemektedir.

Silivri’de ceza - ağır ceza davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Ceza yargılamasının nerede yapılacağı işlenildiği iddia edilen olayın işlenildiği yere ve işlenilen suça öngörülen ceza miktarına göre farklılık arz edebilmektedir. Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi ceza yargılaması yapmakla görevli olan iki esas mahkemedir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Bazı hallerde ceza yargılaması yapan başka özel mahkemelerde vardır. Silivri’de işlenildiği iddia edilen bir suça bakmakla yetkili mahkemeler Silivri Adliyesi ceza mahkemeleri olacaktır.

Silivri İş Kazası Avukatı ve Ücretleri?

İş kazası, işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi içerisinde işin görülmesi esnasında veya iş ile bağlantılı olarak yapılan bir faaliyet esnasında meydana gelip kişinin fiziki ya da ruhsal kayıplar yaşamasına neden olan kazadır.

İş kazasının gerçekleşmesi halinde işçinin hak ve menfaatlerinin korunup sağlanmasında, gereken tazminat davası gibi işlemlerin yürütülmesinde bu alanda faaliyet yürüten avukatların yol göstericiliği önemli role sahiptir.

İş kazasına ilişkin bir davada, işçide oluşan zarar ve yapılacak olan işlemler göz önünde bulundurularak vekalet ücreti belirlenecektir.

Silivri’de en iyi iş kazası avukatı kimdir?

Silivri ilçesinde iş kazası ile ilgili danışmanlık hizmeti sunan avukatlar bulunmaktadır. İş kazası alanında tecrübe sahibi uzman avukatlar bulunsa bile bu avukatlar arasında bir derecelendirme yapılamayacaktır çünkü her avukatın izleyeceği yöntem farklı olabileceği gibi bunun vekalet verenler üzerindeki etkisini de kıyaslamak mümkün görünmemektedir.

Silivri’de iş kazası davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İş kazalarından meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini için açılacak olan davalarda kural olarak iş mahkemeleri görevli mahkemelerdir. İş kazasından dolayı açılacak davada yetkili mahkeme ise iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Silivri ilçesinde meydana gelen uyuşmazlık hakkında kural olarak Silivri Adliyesi İş Mahkemelerinde dava görülecektir.

Silivri İcra Avukatı ve Ücretleri?

İcra: alacaklısının özel hukuk alanındaki bir borcun borçlu rızasıyla ödenmemiş olması nedeniyle borçlusuna açılan dava sonucunda alacağını devlet eliyle tahsil etmesidir. İcra hukuku alanında faaliyet yürüten avukatlar da bu alanda danışmanlık yapmakta olup ödenmemiş olan borcun takip ve tahsilinde rol almaktadırlar.

İcra işlemlerinin başlatılması, haciz konulması, karşılıksız çek ve senet davalarının takibi ve incelenmesi, gerekli itirazların yapılması gibi çeşitli işlemleri yürütmektedirler.

Bunların yanı sıra;

 • Menfi Tespit Davası
 • Eda Davası
 • Alacak Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • İtirazın İptali Davası

Konularında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedirler. İcra avukatı gibi spesifik bir ifadenin kullanılması doğru olmamakla birlikte elbette bu alanda uzman avukatlardan danışmanlık almak oldukça önemlidir. Vekalet alan avukat, yapılacak olan işlemleri ve dava değerini göz önünde bulundurularak vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi icra avukatı kimdir?

İcra-iflas alanında gerekli tecrübe ve yeterliliğe sahip avukatlar olmakla birlikte bu avukatların göstereceği irade ve deneyimlerinin ne şekilde olduğunun tespiti mümkün olmayıp kıyas içerisine sokularak bu çerçevede hukuki hizmetleri kalitesine göre sıralamak bu meslek ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple en iyi icra-iflas avukatı gibi bir ifade doğru bir tanım olmayacaktır.

Silivri’de icra - iflas davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İlamsız olarak başlatılacak olan icra takibinde borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. İcra dairesinin yetkili olduğu yer icra mahkemesinde dava açılabilir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.

Silivri Bilişim – Siber Suçlar Avukatı ve Ücretleri?

Teknolojinin her geçen gün gelişiyor olması beraberinde farklı ihlal ve hukuka aykırılıkları da beraberinde getirmektedir. Bilişim araçlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasının bilişim suçlarının oluşmasına sebebiyet verdiği görülmektedir.

Bilişim-siber suçlar alanında iş ve dava takibi yapan avukatlar, bilişim araçları kullanılarak işlenen suçlar hakkında kişisel verilerin korunması ve bilgi veri güvenliği gibi konularda müvekkillerini bilgilendiren danışmanlık veren avukattır.

Avukatlık mesleği branşlaşmadığından salt bilişim avukatı tanımlaması yapmak doğru olmayacaktır. siber bilişim alanında faaliyet gösteren avukatlar, dava türü ve harcanacak olan mesaiye göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi bilişim hukuku avukatı kimdir?

Silivri ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren avukatlar arasında bilişim ve siber suçlar alanında deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulunabilir. Avukatlar arasında bu şekilde bir karşılaştırma yaparak en iyi avukat tespiti yapılması doğru olmayacaktır.

Silivri’de bilişim - siber suçlar davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Bilişim - siber suçlar alanında meydana gelen somut olaya ve vakıalara göre yetkili ve görevli mahkemeler değişebilmektedir.

Bilişim - siber suçları alanına giren davalarda genellikle asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri görevli olabilmektedir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Silivri’de meydana gelen bir vakıa için istisnai durumlar dışında Silivri Adliyesi ceza mahkemelerinde dava görülecektir.

Silivri Kira Avukatı ve Ücretleri?

Kira sözleşmesi uygulamada yaygın bir sözleşme olup taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde yapılmaktadır. Kira avukatı, kira sözleşmesinin hazırlanması, kira tespit davası, kiralananın tahliyesi gibi dava ve işlemlerde müvekkillerine hukuki hizmet vermektedirler.

Hatırlatmak gerekir ki bir avukat çeşitli hukuk alanlarında çeşitli davalara bakabilmekte olup kira avukatı ifadesi doğru olmayacaktır. Kira alanındaki davalara bakacak olan avukatların alacağı vekalet ücreti yasal sınırlar dahilinde dava değerine ve yapılacak olan işlemlere göre belirlenecektir.

Silivri’de en iyi kira avukatı kimdir?

Kira sözleşmesi uygulamada sık karşılaşılan bir sözleşme türüdür. Hem taşınmaz hem de taşınırlar için oldukça önemli olan kira sözleşmesinde kiraya veren ve kiralayan arasındaki ilişkinin ve hakların iyi bilinmesi gerekir.

Her vekilin sunmuş olduğu hukuki hizmetin niteliği yaşanılan uyuşmazlıklarda değişebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da avukatlar arasında verdikleri hizmetin kalitesine göre en iyi avukat sıralaması yapılması mümkün olmamaktadır.

Silivri’de kira davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Kira sözleşmesi ile ilgili olarak meydana gelen uyuşmazlıklar istisnai haller dışında kira sözleşmesinin ifa edileceği sulh hukuk mahkemelerince çözüme kavuşturulmaktadır. Silivri ilçesi Silivri Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Silivri Sağlık – Malpraktis Avukatı ve Ücretleri?

Sağlık – Malpraktis davası, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gerekli tedavi ve işlemleri yaparken hastalarını hata ile fiziksel veya ruhsal kayba uğratmaları sonucu meydana gelen zararın tazmin edilmesini sağlamak maksadıyla açılan bir davadır. Bu alanda faaliyet gösteren avukatlar da müvekkilleri adlarına, zararların tazmini için hukuki süreci yürütmektedir.

Avukatlık mesleği temel kuralları gereği alanlara ayrılmadığından branş sınırlaması bulunmamaktadır. Bu alanda iş ve dava takibi yapan avukatlar, meydana gelen zarar ve yapılacak olan işlemleri göz önünde bulundurarak vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi sağlık hukuku avukatı kimdir?

Sağlık çalışanlarının eylem ve uygulamaları neticesinde meydana gelen uyuşmazlıklarla ilgili dava ve işleri takip etmek üzere yeterli tecrübeye sahip işinin ehli avukatlar bulunmakla birlikte avukatlık mesleği alt dallara ayrılmamaktadır.

Sağlık – malpraktis davaları takip eden vekiller arasında İstanbul'da en iyi avukat tasnifi doğru olmayacaktır.

Silivri’de sağlık - malpraktis davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sağlık - malpraktis davalarında görevli mahkeme somut olayın şartlarına göre değişebilmektedir. Sağlık personelinin hatasından kaynaklı bu uyuşmazlıklar ayrık hükümler dışında personelin bağlı bulunduğu kuruma göre davalının yerleşim yerinde bulunan tüketici mahkemesi veya idare mahkemesinde görülecektir.

Silivri Vergi Avukatı ve Ücretleri?

Vergi, idarenin kamu gücünü kullanarak mükelleflerden elde ettiği gelir kalemidir. Vergi hukuku alanında çalışmalar yapan avukat ise vergi hukuku ile ilgili dava işlemleri yürütüp bu alandaki uyuşmazlıklar hakkında bilgi sağlar ve faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırıp hizmet sunmaktadır.

Tarih, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında oluşan yanlışlıklar ile ilgili ve bu yanlışlıklar sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillerinin dava ve işlerini takip etmektedir.

Avukatların, belirli alanlarda çalışmalar yaptığı görülse bile gerekli şartlar sağlandığı takdirde her alanda dava ve iş takibi yapabileceği bilinmektedir. Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirlenecektir.

Silivri’de en iyi vergi avukatı kimdir?

Vergilendirme aşamasındaki yanlışlıklar ve uyuşmazlıklar sonucu hak ve menfaatlerin kayba uğramaması adına vergi hukuku alanında mesleki faaliyette bulunan bir avukatın yol göstericiliği büyük bir öneme sahiptir. Silivri ilçesinde de bu alanda faaliyet gösteren avukatlar olabileceği gibi İstanbul için en iyi avukat çıkarımı yapılamayacaktır. Keza bir başarının tüm mesleki faaliyetlere yansıtılması düşüncesi kesin ve doğru değildir.

Silivri’de vergi davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir.

Bu kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

 1. a) uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
 2. b) (Ek 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanun’u gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 3. c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen
 4. d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Silivri Ticaret – Şirket Avukatı ve Ücretleri?

Ticaret – Şirket avukatı; şirketin devri, birleşmesi sermaye artırımı sermaye azaltımı, ana sözleşmeler ve diğer tüm sözleşmelerle ilgili şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan süreçte şirkete hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ticaret şirket avukatı;

 • İstirdat Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Mal Kaçırma Davalarında

Şirketin çıkarlarının korunması ve faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini etkin rol oynamaktadır. Şirketler hukuku alanında dava ve iş takibi yapan avukatlar bu isimle adlandırılsa da bir avukat belli alanlarda faaliyetlerini yoğunlaştırabileceği gibi çeşitli hukuk alanlarında çeşitli davalarda da hukuki hizmet sağlayabilmektedir.

Bu husus göz önünde bulundurulduğunda şirket avukatı tanımlaması doğru bir ifade olmayacaktır. Ticaret-Şirket hukuku alanındaki uyuşmazlık için dava değerine ve uyuşmazlık türüne göre vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Silivri’de en iyi ticaret – şirket avukatı kimdir?

Ekonomik hayata can veren ve tüzel kişiliklerin de büyük önem kazandığı şirketler ve ticaret hukukunda, hukuki süreci tecrübeli bir avukatla yürütmek ciddi öneme sahiptir. En iyi avukat tespiti mümkün olmamakla beraber bu alanda uzmanlaşmış; faaliyetlerini, dava ve takiplerini ticaret ve şirketler hukuku alanında sürdüren deneyimli bir avukatın tercih edilmesi sürecin doğru ve etkili bir şekilde yürümesine fayda sağlamaktadır.

Silivri’de ticaret - şirket davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Türk Ticaret Kanunu kapsamında; aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Silivri Marka – Patent Avukatı ve Ücretleri?

Marka – Patent davalarıyla ilgilenen avukatlar; marka-patent başvurularının yapılması, markanın korunması, marka uygunluğunun araştırılması gibi fikri sınai haklara ilişkin gerçek ve tüzel kişilere hizmet veren avukattır.

Bunun yanı sıra marka – patent uyuşmazlıklarında dava, iş ve işlemlerde de takip ve temsil yetkisine sahiplerdir. Avukatlık mesleğinde bir branşlaşma söz konusu olmamakla birlikte bu alanda faaliyet göstermek isteyen avukatlar Türk Marka ve Patent Kurumu'nun avukatlar siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Silivri’de en iyi marka avukatı kimdir?

Marka ve patent alanında faaliyet gösteren avukatlar arasında böyle tasnif doğru olmayacaktır çünkü her avukatın somut olaydaki yöntemi işleri yürütmedeki tekniği ve bunun müvekkilde bıraktığı izlenim kıyaslanamayacağından nesnel bir tasnif yapılamaz.

Bu hususların dışında Marka ve Patent Kurumu’nun ilgili siciline kayıtlı olan ve bünyesinde faaliyet gösteren avukatlardan danışmanlık hizmeti alınabilecektir.

Silivri’de marka - patent davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Silivri Deniz Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

Deniz hukuku, devletler arasında okyanus ve deniz sularının kullanımı hususunda çıkan uyuşmazlıkları düzenleyici hükümler barındırır. Karasu, münhasır bölge kıta sahanlığı ve uluslararası sularda devletlerin egemenlik ve kullanım haklarını düzenlemektedir.

Deniz hukuku ile ilgili iş ve dava takibi yapan avukat da ulusal ve uluslararası olmak üzere, okyanus, açık deniz, karasuları gibi denizlerde yaşanan her türü uyuşmazlıkla ilgili hukuki hizmet sunmaktadır.

Oldukça teknik bir alan olmakla birlikte avukatlık mesleğinde branş sınırı bulunmadığından deniz hukuku avukatı demek doğru olmayacaktır çünkü bir avukat her hukuk alanında vekalet alabilir.

Deniz hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar yapılacak olan hukuki işleme göre yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücreti belirleyecektir.

Silivri’de en iyi deniz hukuku avukatı kimdir?

Deniz hukuku ülkemizde önem kazanmaya devam eden bir alandır. bu alanın idari ve ticari boyutları olmakta ve bu durum da müvekkilleri kaliteli bir danışmanlık arayışına sürüklemektedir.

Spesifik bir şekilde en iyi avukat belirlenmesi yapılamayacağı gibi bu alanda iş dava takibi yapan deneyimli avukatlara başvurulması olumlu bir netice için gerekli görünmektedir.

Silivri’de deniz davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Deniz hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda genel olarak asliye ticaret mahkemesi görevli olacaktır ancak bazı durumlarda bu görev ve yetki durumu değişkenlik göstermektedir. Silivri ilçesi Silivri Adliyesi'ne bağlıdır.

Silivri Tazminat Avukatı ve Ücretleri?

Tazminat davaları ile ilgilenen avukatlar, müvekkillerinin sahip oldukları hakların maddi veya manevi zarara uğraması halinde bu zararların tazmini için gerekli olan dava ve işlerde hukuki hizmet sağlamaktadır.

Tazminat Avukatı” gibi avukatlık mesleğini çeşitlere ayıran tanımlar doğru değildir çünkü avukatlar bazı alanlarda uzmanlaşarak öncelikli olarak o alanlarda dava ve işler takip etse dahi gerekli imkanlar tanındığı takdirde her türlü uyuşmazlıkta vekillik yetkisine sahiptir.

Tazminat davaları sırasında avukatların gördükleri iş ve işlemlerden doğacak vekalet ücretleri davanın maddi değerine göre değişen oranlarda asgari miktarlar göz önünde bulundurularak belirlenebilir.

Silivri’de en iyi tazminat avukatı kimdir?

Avukatlar kendilerine gelen pek çok uyuşmazlık için vekalet alabilirler. Silivri ilçesinde faaliyet gösteren avukatlar arasında verdikleri danışmanlık hizmetinin en iyi olması gibi bir kıyasa gidilmesi doğru olmayacaktır.

Tüm bu hususların dışında elbette faaliyetlerini dava ve takiplerini bu alanda yoğunlaştırıp maddi ve manevi tazminata ilişkin hüküm ve bilgilere yeterince vakıf bir avukattan hizmet almak son derece önemlidir.

Silivri’de tazminat davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Tazminat davalarında genellikle görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleri olmakla birlikte somut olayın şartlarına ve uyuşmazlığın taraflarına göre görevli ve yetkili olan mahkemeler farklılık arz edebilmektedir. Genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesidir Silivri ilçesi Silivri Adliyesi'nin yargı çevresinde bulunmaktadır.

Silivri İdare Avukatı ve Ücretleri?

İdare hukuku, kamu yararını kullanan idare ile toplumdaki gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İdare davalarıyla ilgilenen avukatlar ise idare hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklardaki dava ve işlerin yürütülmesi, hukuki sürecin takibinin sürdürülmesi ve neticelendirilmesi ile yapılan işlemin iptali davası, tam yargı davası, gibi davaların açılması ve bu davaların takibi konularda hukuki hizmet sunmaktadır.

Bir avukat faaliyetlerini idare hukuku alanında yoğunlaştırmış olsa bile avukatlık mesleği belli alanlara ayrılmadığı için idare avukatı tanımlaması doğru olmayacaktır. Bu alanda hizmet veren avukatların alacağı vekalet ücretlerinin yasal sınırlar çerçevesinde açılacak olan dava türüne göre belirlenecektir.

Silivri’de en iyi idare avukatı kimdir?

Üstün yetkilere ve karar alma gücüne sahip idareye karşı vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması oldukça mühim bir konudur. İşte böyle bir uyuşmazlıkta bu alanda faaliyetlerini sürdüren ve profesyonel bir danışmanlık sunan avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

İdare hukuku alanında faaliyet gösterenler arasındaki en iyi avukat sınıflandırılması yapılamamakla birlikte bu alanda deneyimi olan ve faaliyetlerini yoğunlaştırmış avukatlardan hukuki hizmet alınabilir.

Silivri’de idare davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

İdari Yargılama usulü kanunu’nun 32. maddesinde yetkili ve görevli mahkeme ifade edilmiştir:

Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Silivri Sigorta Avukatı ve Ücretleri?

Sigorta sözleşmesi, sigortacı ile sigorta yaptıran arasında, bir zararın meydana gelmesi halinde ortaya çıkacak olan ekonomik kaybın karşılanacağına dair yapılan bir sözleşmedir. Sigorta hukuku ise sigortacı ile sigorta yaptıran arasındaki bu ilişkiyi düzenler. 

Sigorta hukuku alanında mesleğini icra eden avukat ise sigorta bedellerinin tahsili başta olmak üzere sigorta sözleşmelerinin hazırlanması aşamalarında;

 • Hizmet Tespit Davası
 • Rücu Davalarında

Müvekkilini temsil eder. vatandaşlar arasında sigorta hukuku alanında yoğunluklu olarak hizmet veren avukatlar sigorta avukatı olarak nitelendirilse de avukatlık mesleği çeşitlere ayrılmadığından bu tanım doğru değildir.

Sigorta uyuşmazlıklarında alınacak avukatlık ücreti için avukatlar için, yaşanılan uyuşmazlık değeri ve açılacak olan dava türü önemli faktörlerdir.

Silivri’de en iyi sigorta avukatı kimdir?

Toplumda oldukça rağbet gören sigorta kurumu söz konusu olduğunda müvekkiller iyi bir hukuki danışmanlık hizmeti almak istemektedirler. Silivri ilçesinde faaliyet yürüten ve sigorta alanında davaları takip eden avukatlar göz önünde bulundurulduğunda verdikleri hizmetin ve müvekkillerindeki tatmin duygusunun sıralanması mümkün olmayacaktır.

Bu alanda bilgi ve birikime sahip olduğu düşünülen bir avukattan hizmet almak faydalı olacaktır.

Silivri’de sigorta davaları hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme genellikle asliye ticaret mahkemesi olmakla birlikte istisnai durumlarda tüketici mahkemeleri de görevli olabilmektedir. Söz konusu açılacak olan davanın türüne göre yetkili mahkeme değişkenlik göstermekte olup Silivri ilçesi Silivri Adliyesi'ne bağlıdır.

Silivri Arabulucu Avukat ve Ücretleri?

Arabuluculuk, çeşitli hukuk anlaşmazlıklarında tarafların kendi arzuları ile yahut mahkeme yönlendirmesi ile arabulucu gözetimindeki alternatif çözüm yoluna başvurulması sürecidir. Arabulucu uyuşmazlığın taraflarını çözüm için bir araya getirmekte ve bu sayede gerekli müzakere ortamının hazırlanmasını sağlamaktadır.

Arabuluculuk avukatlıktan ayrı bir meslek olup avukatlığın alt dalı veya alternatifi değildir. Hukuk fakültesi mezunu olup arabuluculuk sınavında başarı gösteren ve gerekli şartları taşıyan kişi arabulucu olarak görev yapabilir.

Arabuluculuk faaliyeti sonucu hak kazanılacak ücretlerin miktarına Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinden ulaşılabilmektedir.

Silivri bayan avukat?

Değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde pek çok alanda olduğu gibi hukukta ve avukatlık mesleğinde de kadınların payı her geçen gün artmaktadır. Kadınların da aslında işlerinde oldukça başarılı olduklarının toplum tarafından fark edilmesiyle birlikte avukat seçiminde kadın erkek olma durumu ayrıştırıcı bir kriter olmamaktadır.

Bununla beraber aile hukuku gibi alanlarda avukata ihtiyaç duyan kadın müvekkillerin bayan avukat tercih etme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Elbette bu durum uyuşmazlığın ve somut olayın durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

Silivri’de İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Elbette diğer mesleklerde olduğu gibi avukatlarında alanlarında uzmanlaşıp kendilerini geliştirmeleri ve mesleklerinin gereklerine vakıf olmaları söz konusudur.

Fakat sosyal çevredeki tanınırlıkları ve verdikleri bir hizmetin getirdiği nam ve şöhretin tüm mesleki faaliyetleriyle bağdaştırılması doğru olmayacaktır.

Silivri’de en iyi hukuk bürosu var mı?

Silivri ilçesinde hukuki hizmet ve danışmanlık veren avukat ve bürolar arasında elbette alanında uzmanlaşmış donanımlı tecrübe sahibi avukatlar bulunmaktadır.

Ancak her avukatın ilgilendiği hukuk alanı davalar farklılık arz edebileceği gibi aynı alandaki somut olaylarda dahi farklılıklar bulunabilecektir.

Bu durumda kazançları yüksek olan avukat ve büroların daha kaliteli hizmet sundukları iddiası nesnel olarak gerçeği yansıtmayacaktır.

Hukuk büroları arasında verdikleri hizmetin niteliğine göre bir belirleme yaparak en nitelikli hizmeti sunan hukuk bürosunu tespit edebilmek mümkün değildir çünkü her avukat veya hukuk bürosu farklı uyuşmazlıklarda farklı nitelikte hizmetler sunarak müvekkillerinin haklarının savunulmasına katkı sağlayabilir.

Silivri avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Hukuki uyuşmazlıkların türüne ve meydana geldiği hukuk alanına göre somut olaydaki şartlara göre avukatların gösterdikleri hizmet karşılığı alacağı vekalet ücreti değişiklik gösterebilmektedir.

Uyuşmazlığın çeşidi, dava veya işin maddi değeri, uyuşmazlıkta meydana gelen olay ve vakıalar vekalet ücretlerinin değişmesinde önemli rol oynayan unsurların başında gelmektedir.

İstanbul il genelinde uygulanacak olan asgari miktardaki vekalet ücretleri için İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Avukatlık – Vekil En Az Ücret Tarifesi tavsiye niteliğinde olup belirlemeler bu tarifeye göre yapılabilmektedir. Avukat ve müvekkili de yasal sınırlar çerçevesinde vekalet ücretini kararlaştırabilir.

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

Avukatlık mesleğini icra edenler vekalet ücretlerini belirlerken her sene Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini göz önünde bulundurmaktadırlar.

Adından da anlaşılacağı üzere bu tarife uyuşmazlıklarda avukatların alması gereken en alt sınırı belirlemektedir.

İstanbul ilinde bulunan avukat veya hukuk büroları ise İstanbul Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğinde olan tarifeye göre vekalet ücreti belirlemesi yapmaktadır. Bu tarife bir tavsiye niteliği taşımakta olup uyulması zorunlu olan kurallar değildir.

Silivri’de avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi hukukta da kolaylıklar sağlanmaktadır. Skype, WhatsApp, Zoom, Google Meets gibi uygulamalar ve bilişim sistemleri aracılığıyla Silivri ilçesindeki avukat ve hukuk büroları ilgili danışmanlık hizmetlerini verebilecektir

Silivri’ye yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde yer almaktadır?