Uluslararası Hukuk Avukatı

İstanbul Hukuk Avukatları

Uluslararası hukuk avukatı nedir?

Uluslararası hukuki olay ve uyuşmazlıkları çözmeye yönelik avukatlık hizmeti sunan, uluslararası hukuk alanında kendini geliştirmiş avukatlara uluslararası hukuk avukatı denir. Uluslararası avukatlar; işletmeler, ticaret, hukuk ve ceza davaları için uluslararası anlaşmazlıklara odaklanan mahkemelerdeki yasal sorunları çözmek için hukuk eğitimi almışlardır.

Uluslararası hukuk ne demek?

Uluslararası hukuk, medeni devletlerin birbiriyle olan ilişkilerini aynı zamanda ferdi ve toplumsal örgütler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Uluslararası hukukun önemi dünya tarihinin son zamanlarında oldukça artmıştır. Devletler ve bireyler, I.Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası örgütler de dahil olarak uluslararası hukukun taraflarını oluşturur. Devletlerarası antlaşmaların nasıl yapılacağı, devletlerin sahip olduğu haklar, dokunulmazlık, kıta sahanlığı, karasuları, sınırlar vb. konular uluslararası hukukun inceleme alanındadır.

Uluslararası hukuk gerçek bir hukuk mudur?

Uluslararası hukuk, normlar bütünü içeren, çeşitli yollarla yaptırımlarla donatılmış ve dünya tarafından kabul gören gerçek bir hukuk sistemidir. Yaptırımlar bakımından eleştirilere maruz kalsa da kuralların varlığı ve uygulama alanı bulduğu için uluslararası hukukun gerçek bir hukuk sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Hukuk fakültelerinde kamu hukukunun ana bilim dallarından biri olarak okutulan uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuki yönünü düzenler. Uluslararası hukuk; antlaşmaların yapılış şekli, devletlerin ticari ve ekonomik ilişkileri, devletlerin askeri ilişkileri, sınırlar ve karasuları gibi konuları inceler.

Ulusal hukuk ne demek?

Ulusal hukuk, uluslararası hukuktan farklı olarak devletlerin kendi içindeki toplumsal hukuk düzenidir. İnsanlık tarihinden itibaren devletlerin hukuk sistemleri kendi toplum ve coğrafya şartlarına göre gelişir ve şekillenir. Ulusal hukuk normları, uluslararası hukuka aykırı olmamak kaydıyla milletin dini inancı, örf ve adetleri veya medeni kurallardan esinlenecek şekilde oluşturulabilir.

Uluslararası ve Avrupa hukuku nedir?

Uluslararası hukuk; devletler, uluslararası örgütler ve bireyler arasındaki ilişkilerin küresel açıdan incelendiği hukuk disiplinidir. Devletler uluslararası hukukun gerektirdiği kaidelere uymakla yükümlüdür. Avrupa hukuku da uluslararası hukukun bir parçasıdır. Avrupa hukuku, Avrupa Birliği üyelerinin kendi ulusal hukuku dışındaki hukuk birliğidir. AB hukuku tasarrufları, AB’nin tasarrufları, uluslararası antlaşmalar ve yazılı olmayan hukuk kuralları gibi kaynaklardan oluşmaktadır. Üye ülkelerin kendi hukuku dışında olsa da çoğu zaman üyelerinin ulusal hukukunu geçersizleştirir. Yapılan antlaşmalar ve alınan kararlar üye ülkelerin iç hukukuna doğrudan girer.

Uluslararası hukukun temel kaynakları nelerdir?

Uluslararası hukuk da diğer hukuk disiplinleri gibi kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelişmiş ve varlığını korumaktadır. Uluslararası hukukun kaynaklarını bağlayıcı ve yardımcı olmak üzere iki açıdan inceleyebiliriz. Uluslararası hukukun oluşumunda, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'nde geçen bağlayıcı kaynaklar şunlardır:

  • Uluslararası antlaşmalar
  • Teamüller ve yazılı olmayan genel hukuk kuralları (m.38/1).

Bunun yanı sıra devletlerin hukuki tasarrufları da uluslararası hukukun oluşumda etkilidir. Yardımcı kaynaklara bakacak olursak öğretide yerleşmiş temeller ve yargısal içtihatlar yine uluslararası hukukun yapı taşlarındandır.

Uluslararası hukuk kişisi kimdir?

Uluslararası hukuk kişileri geçmişten günümüze değişmiştir. Eskilerde sadece devletlerin arasındaki ilişkileri konu alan uluslararası hukuk kişilerine günümüzde yeni aktörlerinde girmesiyle bireyler ve I.Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası örgütler de dahildir. Bu bağlamda devletler, bireyler ve uluslararası örgütler uluslararası hukukun kişilerini oluşturur diyebiliriz.

Uluslararası avukatlar ne kadar kazanır?

Uluslararası avukatlar, uluslararası hukuk alanına giren konularda eğitim almış ve bu yönde kendini geliştirmiş kişilerdir. Uluslararası avukatlar hukuk bürolarında, uluslararası kurumsal şirketlerde, uluslararası kuruluşlarda görev yapabilirler. Uluslararası avukatların kazancı meslekteki tecrübe ve başarısıyla orantılı olarak değişmektedir. Uluslararası alanda çalışan avukatların çalışılan firma ve ülkeye göre yurtdışında yıllık 100.000-200.000 USD arası, ülkemizde ise yıllık minimum 10.000 USD kazanabileceğini söyleyebiliriz. Önceden de değindiğimiz gibi bu rakamlar pozisyon, eğitim durumu, kıdem vb. durumlara göre farklılık gösterebilir.