Yalova Avukat ve Hukuk Büroları

İstanbul Hukuk Avukatları

Yalova avukat ve hukuk bürosu numaraları?

Yalova’da bulunan, problem yaşadığınız uyuşmazlık alanında uzman ve müvekkilleri tarafından olumlu dönüşler alan avukatların bulunduğu hukuk bürolarından destek alabilirsiniz.

Yalova’da en iyi avukat kimdir?

Yalova’da bulunan avukatlar, müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Bu avukatlar arasında kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır. Tecrübeli, müvekkiline ve davaya ilişkin kişisel bilgilerin gizliliğini koruyabilen, müvekkilleriyle doğru iletişim kurabilen, davanın gidişatını önemseyen herhangi bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Yalova Boşanma Avukatı ve Ücretleri?

Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden kişilerin belli bir konuda uzmanlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davalarına bakan avukatlar; müvekkillerine yasal prosedür hakkında bilgilendirmede bulunur, alternatif uyuşmazlık çözümler hakkında önerilerde bulunur, velayet ve nafaka koşullarının belirlenmesinde, mal varlığının ve borçların paylaştırılmasında, ayrılma sebepleri için destekleyici kanıtlar sunulmasında, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası süreçlerinde hukuki destek sağlar.

Boşanma davalarında *2023 avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen 9.200,00 TL'nin altında olmaması şartıyla hukuk büroları davanın mahiyetine göre ücret belirlemesi yapmaktadır.

Yalova’da en iyi boşanma avukatı kimdir?

Yalova’da boşanma davalarına bakan avukatlar arasında kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır. Boşanma davalarına bakan bir avukattan destek almak istiyorsanız çevrenizdeki kişilerden tavsiye alabilir, avukatların web sitelerine bakabilirsiniz

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde de aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görev almaktadır.

Davacı veya davalı tarafın ikametgahının bulunduğu yerde veya tarafların son altı aydır birlikte oturdukları evin bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde dava açılabilir. 

Yalova Gayrimenkul-Tapu Avukatı ve Ücretleri?

Avukatların belirli bir konuda uzmanlaşma zorunluluğu bulunmadığı için diledikleri dava türlerinde mesleklerini icra edebilirler. Gayrimenkul; araziyi, o arazide yetişen şeyleri ve araziye bağlı veya arazi üzerinde inşa edilen tüm yapı ve nesneleri kapsamaktadır.

Gayrimenkul-tapu davalarına bakan avukatlar, gayrimenkulu ilgilendiren her türlü uyuşmazlıkta hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul tapu davalarına bakan avukatlar genel olarak şu davalara bakar;

 • Tapu iptal ve tescil
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası
 • Kira tespit davası
 • Kira uyarlama davası
 • Tahliye davası
 • Ecrimisil davası
 • Muhdesatın aidiyeti davası
 • Şufa (önalım) davası

Hukuk büroları, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin altında olmamak şartıyla davanın türüne ve değerine göre ücret belirlemesi yapmaktadır.

Yalova’da en iyi gayrimenkul avukatı kimdir?

Yalova’da gayrimenkul-tapu davalarında tecrübeli, işini profesyonel olarak yapan birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında bir kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi mahkemede (adliyede) görülür?

Gayrimenkul davalarında sulh Hukuk Mahkemesi ve asliye hukuk mahkemeleri görevli olabilmektedir. Taşınmaz davalarında istisnai durumlar hariç görevli mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

HMK madde 12’de de belirtildiği üzere;

‘’Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.’’ 

Yalova’da Miras Avukatı ve Ücretleri?

Vatandaşlar arasında miras avukatı olarak bilinen avukatlar, kişinin ölümünden sonra bir mülkün yasal olarak yönetilmesi ve varlıklarının mirasçılara ve lehtarlara dağıtılması sürecinde etkin rol oynar.

Bir miras davasında avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde dava sürecinin uzunluğu, davanın önemi gibi faktörlere göre ücret belirlemesi yapmaktadır. Miras davasıyla ilgilenen avukatlar genel olarak;

 • İstihkak davası
 • Tenkis davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Miras sözleşmesinin iptali davası
 • Veraset belgesinin iptali davası
 • Tapu iptal davası

Konularına bakmaktadır. 

Yalova’da en iyi miras avukatı kimdir?

Yalova’da miras davalarıyla ilgilenen pek çok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında karşılaştırma yaparak en iyi miras avukatı tabirini kullanmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

HMK madde 11’e göre;

 1. Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
  1. Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
  2. Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
 2. Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
 3. Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidirMiras davaları, davanın konusuna göre Asliye Hukuk Mahkemeleri veya Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

Yalova’da İşçi-İş Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

Serbest çalışan bir avukat istediği dava türünde mesleğini icra edebilir. vatandaşlar arasında işçi-iş avukatı olarak adlandırılan işçi-iş hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklara ve davalara bakan avukatlar, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkiden kaynaklı yasal konularda (ücret ve çalışma saati, işyeri güvenliği, dinlenme ve molalar, engellilik ve izin gereklilikleri, işyeri tacizi, işyeri ayrımcılığı, haksız fesih…) müvekkillerine hukuki destek sağlar.

İşveren ve çalışan ilişkisi kaynaklı davalar; işe iade davası, mobbing davası, hizmet tespit davası, işçilik alacakları davaları olarak sıralanabilir. İşçi - iş hukukundan kaynaklanan davalarda hukuki hizmet sağlayan avukat, müvekkiliyle bir sözleşme yaparak kanuni sınırlar içerisinde vekalet ücretini kararlaştırabilir.

Yalova’da en iyi işçi-iş hukuku avukatı kimdir?

Yalova’da işçi-iş davalarıyla ilgilen birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında bir kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

İşçi-iş hukuku davalarına bakmakla görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş Mahkemeleri Kanunu madde 6’ya göre;

 1. İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
 2. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 3. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Ceza-Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri?

Vekil veya müdafi sıfatıyla ceza–ağır ceza davalarına bakan avukatlara vatandaşlar arasında ceza-ağır ceza avukatı denmektedir. Ceza-ağır ceza davalarıyla ilgilenen avukatlar, Türk Ceza Kanunu’nda ve özel kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleşmesi nedeniyle açılan davalarda, müvekkillerini savunmak amacıyla soruşturmanın yürütülmesinde, delillerin toplanması ve kovuşturma aşamasında görevlerini icra etmektedir.

Ceza-ağır ceza davalarına örnek olarak;

 • Vergi kaçakçılığına ilişkin davalar
 • Kasten insan yaralama davaları
 • Tehdit suçu nedeniyle açılan davalar
 • Hakaret davaları
 • Mala zarar verme suçuna yönelik davalar
 • Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme suçuna yönelik davalar
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması nedeniyle açılan davalar gösterilebilir.

Ceza - ağır ceza davalarında yasal sınırlar gözetilmek şartıyla dava türüne, harcanan emek ve mesaiye göre vekalet ücreti kararlaştırılabilir.

Yalova’da en iyi ceza avukatı kimdir?

Yalova’da ceza-ağır ceza davalarıyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar arasında karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. Davanın müvekkilin hayatı üzerindeki etkisini anlayabilen ve davanın gidişatını önemseyen, duruşmaya hazırlanırken dava hakkında ayrıntılı bir araştırma yapan, duruşmada öne sürülebilecek tüm savunmaları dikkate alan ve ona göre hareket eden bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Ceza yargılamasında esas görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışında özel mahkemeler de bulunmaktadır. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. 

İş Kazası Avukatı ve Ücretleri?

İş hukuku alanına giren davalarda müvekkillerinin haklarını koruyup müvekkillerinin uğradığı zararlara karşı maddi ve manevi tazminat almaları için hukuki destek sağlayan avukatlara, vatandaşlar arasında iş kazası avukatı denmektedir.

İş kazası durumunda açılabilecek davalara maddi-manevi tazminat davası, SGK tarafından açılan rücu davası örnek verilebilir. Avukatlı asgari ücret tarifesi, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmamak kaydıyla avukat ve müvekkil, kanuni sınırlar dahilinde yapacakları sözleşmeyle ücret belirlemesi yapabilir.

Yalova’da en iyi iş kazası avukatı kimdir?

Yalova’da iş kazası davalarına bakan, tecrübeli birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar arasında herhangi bir kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

İş kazası nedeniyle açılacak davalarda İş Mahkemeleri görevlidir. İş Mahkemeleri Kanunu madde kapsamında belirtildiği üzere iş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme; Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. 

Yalova’da İcra-İflas Avukatı ve Ücretleri?

Müvekkilleri adına icra-iflas hukuku alanında dava ve işlemlerin takibini yapan avukatlara vatandaşlar arasında icra-iflas avukatı denmektedir. Ülkemizde avukatlık mesleği için branş sınırlaması söz konusu olmadığından her avukat istediği türden davalarda hukuki hizmet sunabilmektedir.

İcra-iflas davalarına örnek olarak aşağıdaki dava türleri sıralanabilir;

 • Menfi tespit davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İtirazın iptali davası
 • Eda davası
 • Alacak davası
 • Tahliyesi davası

Vekalet alan avukat tarafından yasal sınırlar göz önünde bulundurularak dava değeri ve yapılacak olan işlemlere göre vekalet ücreti belirlenecektir.

Yalova’da en iyi icra avukatı kimdir?

Yalova’da icra-iflas davalarında tecrübe sahibi birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında kıyas yaparak en iyi icra-iflas avukatı tabirinde bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

İcra-iflas hukukun ilişkin yargılamalar kural olarak İcra Mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise işlemi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir. İflas davalarında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Açılacak olan davanın türüne göre yetkili ve görevli mahkemeler değişkenlik göstermektedir.

Yalova’da Bilişim Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

İnternet aracılığıyla işlenen suçlarla ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk davalarıyla ilgilenen avukatlara vatandaşlar arasında bilişim-siber suçlar avukatı denmektedir. Bilişim-siber suçları kapsamında danışmanlık veren ve dava takibi yapan avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde müvekkiliyle sözleşme yaparak vekalet ücreti belirleyebilir.

Bilişim-siber suçlar kapsamına aşağıdaki davalar örnek gösterilebilir;

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK 244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK 245)

Yalova’da en iyi bilişim avukatı kimdir?

Yalova’da bilişim-siber suçlar nedeniyle açılan davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlayan pek çok avukat bulunmaktadır. Bilişim-siber hukuku gün geçtikçe değişen ve gelişen bir hukuk dalı olduğundan kendini bu konuda geliştirmeye devam eden tecrübeli bir avukattan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Bilişim-siber suçlar nedeniyle açılan davalar, suçun niteliğine ve ceza miktarına göre asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Yalova’da Kira Hukuku Avukatı ve Ücretleri?

Taşınır veya taşınmazların kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlık ve davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlayan avukatlar, vatandaşlar arasında kira avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Kira ilişkisi nedeniyle açılan davalara örnek olarak kira tespit davası, kira uyarlama davası, tahliye davası verilebilir. Kira hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti veren ve dava takibi yapan avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde müvekkiliyle yapacağı bir sözleşmeyle vekalet ücret belirleyebilir.

Yalova’da en iyi kira avukatı kimdir?

Yalova’da kira ilişkisinden doğan davalara bakan birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında kıyas yaparak en iyi kira avukatı tabirini kullanmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda genel yetkili mahkeme kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesidir. Genel görevli mahkeme ise istisnai durumlar dışında sulh hukuk mahkemesidir. 

Yalova’da Sağlık-Malpraktis Avukatı ve Ücretleri?

Vatandaşlar arasında sağlık hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar; tıbbi uygulama hataları nedeniyle doktora ve/veya hastaneye ve /veya sigorta şirketine dava açar veya açılmış bir davanın takibini gerçekleştirir.

Sağlık-malpraktis hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti veren ve dava takibi yapan avukatlar, müvekkiliyle yapacağı sözleşmeyle yasal sınırlar dahilinde vekalet ücretini kararlaştırabilir.

Sağlık-malpraktis hukuku kapsamındaki davalara; malpraktis nedeniyle açılan tazminat davasını ve malpraktis nedeniyle açılan ceza davasını örnek verebiliriz.

Yalova’da en iyi sağlık-malpraktis avukatı kimdir?

Yalova’da sağlık-malpraktis davalarına bakan pek çok avukat vardır. Sağlık-malpraktis davalarında tecrübeli bir avukattan profesyonel destek alarak uğradığınız zarara karşı maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Malpraktisten doğan tazminat davalarında görevli mahkeme, doktorun çalıştığı yerin kamu veya özel kuruluş olmasına göre değişiklik gösterir. Tıbbi müdahale devlet hastanesinde gerçekleşmişse idare mahkemeleri; özel hastanede gerçekleşmiş ise tüketici mahkemeleri görevlidir.

Malpraktis davalarında genel yetkili mahkeme, davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Yalova’da Vergi Avukatı ve Ücretleri?

Vergi; devletin kamu gücüne dayanarak vergi sorumlularından tahsil ettiği karşılıksız ekonomik değerdir. Vergi hukuku, yasal sınırlar dahilinde devlet ve vergi sorumluları arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevleri düzenler.

Vergi hukukuna yönelik işlemleri yürüten ve uyuşmazlık durumunda hukuki sürecin takibini yapan avukatlar, vatandaşlar arasında vergi avukatı olarak nitelendirilmektedir.

Vergi davalarıyla ilgilenen avukatlar yasal sınırları gözetmek koşuluyla yapılacak olan işlemlere göre vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Yalova’da en iyi vergi avukatı kimdir?

Yalova’da vergi davalarında tecrübe sahibi birçok avukat bulunmaktadır. Avukatlar arasında karşılaştırma yaparak en iyi nitelendirmesinde bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Vergi hukukuna ilişkin davalarda görevli mahkeme Vergi Mahkemeleridir. İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 37’ye göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

 • a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
 • b) (Ek: 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 • c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
 • d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Yalova’da Ticaret-Şirket Avukatı ve Ücretleri?

Ticaret ve şirket hukukunun alanına giren hukuki iş ve uyuşmazlıklarda (şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, şirket türünün değişmesi, tasfiyesi, şirketler ve diğer şirketler arasındaki uyuşmazlıklar,…) müvekkillerine hukuki destek sağlayan avukatlar, vatandaşlar arasında ticaret-şirket avukatı olarak nitelendirilmektedir.

Ticaret-şirket hukuku kapsamındaki davalara örnek olarak aşağıdaki davalar sıralanabilir;

 • İstirdat davası
 • İhalenin feshi davası
 • Mal kaçırma davası
 • Haksız rekabet davası
 • İflas ve iflas erteleme davası
 • Şirketlerin alacak davası

Ticaret hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti veren ve dava takibi yapan avukatlar, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin altında olmamak şartıyla müvekkiliyle yapacağı sözleşmeyle vekalet ücret kararlaştırabilir.

Yalova’da en iyi ticaret-şirket avukatı kimdir?

Yalova’da ticaret-şirket davalarına bakan birçok avukat bulunmaktadır. Bu mesleği icra eden kişiler arasında kıyaslamada bulunmak doğru olmamakla birlikte ticaret-şirket hukukuna hakim olan ve bu alanda deneyimli bir avukattan danışmanlık alabilir ve davanızda sizi temsil etmesini isteyebilirsiniz.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Türk Ticaret Kanunu madde 5/1 gereğince; ‘’Dava konusunun değerine veya miktarına bakılmaksızın ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli mahkemeler, asliye ticaret mahkemeleridir.’’ 

Yalova’da Marka-Patent Avukatı ve Ücretleri?

Marka - patent hukuku ile ilgilenen avukatlar; ticari markalar, patentler ve telif hakkı konularında yasal tavsiyelerde bulunur, başvuru süreçlerinde müvekkillerini temsil eder ve müvekkillerinin fikri ve sınai haklarına yönelik haksız fiillerin varlığı halinde dava açarak takibini gerçekleştirir.

Marka-patent hukuku kapsamındaki davalara örnek olarak; markanın iptali davası, tazminat davası, eser sahibinin tespiti davası, saldırının men’i davası, verilebilir. Marka patent davalarıyla ilgilenen avukatlar yasal sınırlara bağlı kalmak şartıyla yapılacak işlemleri göz önünde bulundurarak vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Yalova’da en iyi marka-patent avukatı kimdir?

Yalova’da marka-patent davalarına bakan birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında karşılaştırma yaparak en iyi şeklinde bir nitelemede bulunmak doğru olmayacaktır. Fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki davalara bakan bir avukattan yaşadığınız sorunla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti alabilir veya da fikri ve sınai haklarınıza yönelik haksız fiilin varlığı halinde davanızın takibini gerçekleştirmesi için hukuki yardım alabilirsiniz.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Marka - patent konularından kaynaklanan uyuşmazlıklarda fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise Sınai Mülkiyet Kanunu 156/3 maddesi kapsamında, Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi olarak ifade edilmiştir.

Yalova’da Deniz Ticareti Avukatı ve Ücretleri?

Deniz hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar; deniz hukuku alanına giren gemi ticareti, iflas, gemi çarpışmaları, gemiye el konulması, sözleşme uyuşmazlıkları, yaralanma ve yaşam kayıpları, deniz kazaları gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunarak bu davalarda müvekkilini temsil eder.

Deniz hukuku kapsamındaki davalara örnek olarak aşağıdaki davalar sıralanabilir;

 • Deniz ceza hukukundan kaynaklanan davalar
 • Deniz ticaretinden kaynaklanan alacak davaları
 • Sigorta tazminatları
 • Gemi ve yük üzerindeki rehin hakkından kaynaklanan davalar

Deniz hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti veren ve dava takibi yapan avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde olmak şartıyla yapılacak işlemler ve davanın değeri gibi faktörlere göre vekalet ücreti kararlaştırmaktadır.

Yalova’da en iyi deniz ticareti avukatı kimdir?

Yalova’da deniz hukukunda uzmanlaşmış birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Deniz hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda genel olarak asliye ticaret mahkemesi görevli olup bazı durumlarda bu yetki ve görev durumu değişkenlik göstermektedir.

Yalova’da Tazminat Avukatı ve Ücretleri?

Haksız bir fiil nedeniyle zarar gören kişinin, maddi ve manevi zararlarını gidermek amacıyla ödenen bedele tazminat denir. Tazminat davalarına bakan avukatlar, hukuka aykırı bir fiil sonucu zarar gören müvekkillerinin davalarının takibini yapar. Tazminat davalarının birçok sebebi olabilir.

Bu davalara örnek olarak aşağıdaki dava türleri sıralanabilir;

 • Hakaret nedeniyle açılacak olan tazminat davası
 • Kişilik haklarının zarar görmesi nedeniyle açılan tazminat davası
 • Malpraktis nedeniyle açılan tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklı tazminat davası

Tazminat davalarında hukuki hizmet sağlayan avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde vekalet ücreti belirlemesi yapacaktır.

Yalova’da en iyi tazminat avukatı kimdir?

Yalova’da tazminat davalarına bakan birçok avukat vardır. Vatandaşlar arasında kendi davalarını olumlu şekilde sonuçlandıran avukatlara en iyi avukat nitelendirmesi yapılsa da bu doğru bir ifade olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Ticari bir niteliği bulunmayan tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarı dikkate alınmadan asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Tazminat davalarında görevli mahkeme davanın türüne ve konusuna göre değişmektedir. 

Maddi ve manevi tazminat davası; davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde, davalı tüzel kişi ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde, haksız fiilin işlendiği yer dışında bir yerde zarar meydana gelmişse zararın meydana geldiği yer mahkemesinde, haksız fiil nedeniyle zarar görenin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Yalova’da İdare Avukatı ve Ücretleri?

İdarenin hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği idari eylem ve işlemlerin iptali ve uğranılan zararın tazmini amacıyla idari davalar açılmaktadır. İdari davalar; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmeden kaynaklanan dava olarak sıralanabilir. İdare hukukuyla ilgili davalara bakan avukatlar, vatandaşlar tarafından idare avukatı olarak nitelendirilmektedir.

İdari işlem ve eylemler nedeniyle açılan davalara örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Tam yargı davası
 • İdarenin Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdiği İşlemlerin İptali Davası

Avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında olmaması şartıyla vekalet ücreti kararlaştırılacaktır.

Yalova’da en iyi idare avukatı kimdir?

Yalova’da idare hukuku alanında profesyonel olarak çalışan birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Yaşanılan uyuşmazlık hakkında idare mahkemeleri görevli olacaktır. İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 32/1 ‘e göre ; ‘’Dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi, yetkili mahkemedir.’’

Yalova’da Sigorta Avukatı ve Ücretleri?

Sigorta; poliçe sahibinin beklenmedik durumlar veya tehlikelerden kaynaklanan zararlara karşı koruma sağlar ve poliçe sahibine güvence sağlar. Poliçe sahibi, bu koruma ve güvence için sigorta şirketine prim adı verilen ödemede bulunur. Bu primin karşılığında da sigorta şirketi, sigortalının zararlarını belirli şartlara göre karşılayacağı hususunda teminatta bulunur.

Müvekkillerine sigorta hukuku kapsamında yasal danışmanlık hizmeti veren ve sigorta anlaşmazlığı çıktığında davalarında onları temsil eden avukatlara vatandaşlar arasında sigorta avukatı denilmektedir.

Bu davalar;

 • Hizmet tespit davası
 • Rücu davası
 • Sigorta sözleşmesindeki yükümlülüğün ihlali nedeniyle açılan dava
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortasından doğan alacak ve tazminat davası olabilir.

Sigorta hukukuyla ilgili davalarda faaliyet gösteren avukatlar, kanuni sınırlar dahilinde müvekkiliyle yapacağı sözleşmeyle avukatlık ücretini kararlaştırabilir.

Yalova’da en iyi sigorta avukatı kimdir?

Yalova’da sigorta hukuku alanında uzmanlaşmış, sigorta uyuşmazlığından kaynaklı çeşitli davalarda yer alan birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar arasında herhangi bir kıyaslamada bulunmak doğru olmayacaktır.

Davalar hangi adliyede (mahkemede) görülür?

Sigortadan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesinin veya asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu görülmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 15’de sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme belirtilmiştir;

 1. Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.
 2. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
 3. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

Yalova’da Arabulucu Avukat ve Ücretleri?

Arabulucu; Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade etmektedir. Arabulucu, taraflar arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkları dava sürecine gitmeden her iki tarafa da eşit mesafede yaklaşarak çözüm bulmayı amaçlar.

Arabulucu olabilmek için;

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Hukuk fakültesi mezunu olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak
 3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 4. Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olmak
 5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak
 6. Tam ehliyetli olmak
 7. Arabuluculuk eğitimi tamamlamak ve Adalet Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı olmak gerekir.

2023 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesine bakarak arabuluculuk ücretleri hakkında daha ayrıntılı bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yalova Bayan Avukat?

Yalova’da birçok kadın avukat müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hassas konular içeren dava türlerinde kadın müvekkiller, kendilerini daha rahat ifade edebilmek amacıyla kadın avukatlardan destek almak isteyebilmektedir.

Avukat-müvekkil arasında doğru bir iletişim kurulmasıyla dava süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütülecektir.

Yalova’da İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü avukatları var mıdır?

Medyaya yansıyan bazı davalarda veya konuk olarak katıldıkları programlarda bazı avukatlar ön plana çıkarak popülerliklerini artırmaktadır ancak İstanbul'un en iyi avukatları nitelendirmesinde bulunmak doğru ifade olmayacaktır.

Yalova en iyi hukuk bürosu var mı?

Yalova’da birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu bürolarda işini başarılı bir şekilde yürüten birçok avukat bulunmaktadır. Müvekkillerinin davalarını başarılı bir şekilde yürüten, çevre tarafından tavsiye edilen hukuk bürolarını tercih edebilirsiniz.

Yalova avukat ücretleri nasıl belirlenir?

Avukatlık asgari ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. Tarifede belirtilen ücretin altında olmamak şartıyla davanın türü, harcanacak olan emek ve mesai ve diğer nedenler hukuk bürolarının belirlediği ücretlerin değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir.

Avukatlık Kanunu madde 164’e göre;

 • ’’Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.’’
 • ‘’Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.’’

Hangi baronun fiyat tarifesi uygulanır?

Bazı barolar tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesi yayımlasa da Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartıyla vekalet ücreti belirlenmektedir.

Yalova’da avukata danışma (tavsiye alma) online olabilir mi?

Günümüzde birçok hukuk bürosu web siteleri üzerinden online olarak danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca Zoom, Google Meets, Skype gibi uygulamaların kullanımı da oldukça yaygın olduğundan online bir avukattan danışmanlık hizmeti alınabilir.

Yalova’ya yakın avukatlar hangi ilçe ve semtlerde bulunur?